Fransk-Norsk oversettelse av adoucir

 
 

adoucir som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
adouciradoucissantadouci
Indikativ
1. Presens
jeadoucis
tuadoucis
il; elleadoucit
nsadoucissons
vsadoucissez
ils; ellesadoucissent
8. Presens perfektum
jeai adouci
tuas adouci
il; ellea adouci
nsavons adouci
vsavez adouci
ils; ellesont adouci
2. Preteritum (Fortid)
jeadoucissais
tuadoucissais
il; elleadoucissait
nsadoucissions
vsadoucissiez
ils; ellesadoucissaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais adouci
tuavais adouci
il; elleavait adouci
nsavions adouci
vsaviez adouci
ils; ellesavaient adouci
4a. Presens futurum
jeadoucirai
tuadouciras
il; elleadoucira
nsadoucirons
vsadoucirez
ils; ellesadouciront
11a. Preteritum futurum
jeaurai adouci
tuauras adouci
il; elleaura adouci
nsaurons adouci
vsaurez adouci
ils; ellesauront adouci
Simple past
jeadoucis
tuadoucis
il; elleadoucit
nsadoucîmes
vsadoucîtes
ils; ellesadoucirent
Past perfect
jeeus adouci
tueus adouci
il; elleeut adouci
nseûmes adouci
vseûtes adouci
ils; elleseurent adouci
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeadoucirais
tuadoucirais
il; elleadoucirait
nsadoucirions
vsadouciriez
ils; ellesadouciraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais adouci
tuaurais adouci
il; elleaurait adouci
nsaurions adouci
vsauriez adouci
ils; ellesauraient adouci
Konjunktiv
6. Presens
jeadoucisse
tuadoucisses
il; elleadoucisse
nsadoucissions
vsadoucissiez
ils; ellesadoucissent
13. Presens perfektum
jeaie adouci
tuaies adouci
il; elleait adouci
nsayons adouci
vsayez adouci
ils; ellesaient adouci
Preteritum (Fortid)
jeadoucisse
tuadoucisses
il; elleadoucît
nsadoucissions
vsadoucissiez
ils; ellesadoucissent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse adouci
tueusses adouci
il; elleeût adouci
nseussions adouci
vseussiez adouci
ils; elleseussent adouci
Imperativ
Bekreftende
tuadoucis
nsadoucissons
vsadoucissez
Dine siste søk