logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ovennevnte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norovennevnte
enggeneral [?]: above
spageneral [?]: por encima de
swegeneral [?]: ovan
Example:
 1. At man i 50årene solgte billetter til akvariet a kr. 1, pr. stk. med totalsum kr. 57 452,, og ikke som du sier for hundretusener, er sammen med ovennevnte gave årsaken til at man har finansiert oppsett av et romprogram, og det - efter styrets mening - mer eller mindre fullkomne anlegg som er oversendt Byplankontoret i Oslo for regulering av området Fiskevollbukten.
 2. Som svar på Deres brev av 27 / 8 d.å. kan jeg opplyse at i ovennevnte sak har Overvåkingssentralen ikke vært i besittelse av materiale som man hadde grunn til å tro var innsamlet efter Oslo byretts dom 16. juni 1981.
 3. Anvendes veiingeniørenes ovennevnte beregningsmåte på investeringene til Statens veianlegg i inneværende 10årsperiode, med et samlet beløp på ca. 25 milliarder kr., vil disse bidra som et driftsunderskudd på minst 2000 millioner kr. pr. år.
 4. Begrensninger i inneværende Oslobudsjett som vil ramme gamle og arbeidsløse, presenteres av de to ovennevnte herrer i Aftenpostens morgennummer fredag den 7. september som en god nyhet.
 5. Betaler man eksempelvis 12 pst. rente på boliglån og prisstigningen er syv pst. samme år, gir realrenteprinsippet rett til fradrag av den del av renten som overstiger inflasjonen, altså fem pst. i ovennevnte eksempel.
 6. Blant sekretærer er det allerede blitt erfart at konseptforfattere, efter anskaffelse av ovennevnte utstyr, slurver med utførelsen, under parolen det er jo så lett å rette opp med tekstbehandling - men dette utstyret skal hovedsakelig anskaffes for å frigjøre kapasitet, ikke for å hindre en rask behandling og gjennomføring av dagens arbeide.
 7. Blir ovennevnte arbeidstidsbestemmelser og arbeidsmiljølov opphevet i Forsvaret i krig eller krisetilstander i vårt land ?
 8. De kommende dager vil flere andre fylkesorganisasjoner diskutere spørsmålet, og det er grunn til å tro at de ovennevnte fylker ikke vil være alene når den endelige opptelling finner sted.
 9. De ovennevnte forslag fra Regjeringen vil bli støttet av Arbeiderpartiet.
 10. De ovennevnte kursene henvender seg imidlertid også til fagpersoner på det enkelte område.
 11. De ovennevnte spørsmål stilles i form av en interpellasjon til sosialministeren, og det betyr at det er duket for maksimum to timers stortingsdebatt om denne sak, når den først kommer opp.
 12. Den økende tilgang på velutdannede lokale krefter og en aktiv industripolitikk fra landene selv er, i tillegg til det ovennevnte, viktig årsaker til at norske bedrifter drar ut.
 13. Dermed gjenstår - som logisk fundament for Børdes tilsynelatende opphisselse og frenetiske utfall - ovennevnte fem små ord : - - som vanlig sekundert av Dagsrevyen.
 14. Det er Kirken som formidler av verdier som er utgangspunktet for den ovennevnte verdiboken.
 15. Det er de ovennevnte satser som gjelder for leger og spesialister med avtale.
 16. Det er enighet i komiteen om ovennevnte endring i statsbudsjettet.
 17. Det er fordi de sjikanøse ytringer sannsynligvis vil lede til planlagt eller vilkårlig vold av ovennevnte karakter mot ett eller mange medlemmer av gruppen, at de rammes av straffeloven.
 18. Dette under forutsetning av at arbeidet kan settes igang straks, og at ovennevnte firmaer gis tillatelse til å innkreve bompenger inntil byggeomkostninger og renter er refundert.
 19. Einar Gerhardsen skrev i ovennevnte festskrift :... når Trygve Bratteli kommer langsomt skridende på vei mot Stortingets talerstol, da kjenner jeg meg alltid trygg.
 20. En studie som nettopp er avsluttet og publisert om produktivitetsutviklingen i industri i noen OECDland i perioden 19531980, illustrerer ganske klart hvorfor ovennevnte uttalelse sikkert vil kunne vise seg både naturlig og hensiktsmessig.
 21. En viktig del består av intervjuer med nordmenn og andre skandinavere som bodde i ovennevnte delstater.
 22. Enigheten blant medlemmene i TKL og arbeidsutvalget var overraskende stor, og ovennevnte forslag kommer trolig til å bli vedtatt uten særlig rabalder.
 23. Enkelte gjør det nok, som f.eks. ovennevnte generalsekretær.
 24. Enten man har tenkt å drive profesjonell regattaseiling eller skal ha brettet til glede og hygge i ferien, må man ta alle de ovennevnte ting i betraknting.
 25. Et av dem er partiet mot ovennevnte Kortsnoj, fra den berømmelige kandidatturneringen på Curacao 1962.
 26. Familien A, som har valgt å ta seg av barna sine selv eller som ikke har mulighet for arbeide til mer enn den ene av ektefellene, oppnår ingen av ovennevnte goder, men er via skatteseddelen med på å subsidiere familien Bs ekstra tilskudd.
 27. For ordens skyld opplyser vi at ovennevnte sitat er hentet fra Alf Kaarstvedts bok Kampen mot parlamentarismen, og tingenes tilstand gjelder 1884.
 28. For å danne seg et bilde av problemets omfang, talte vi her på en tilfeldig valgt dag de pasienter hvor helsesvikt av ovennevnte type utgjorde hovedårsaken til sykehusoppholdet.
 29. For å demonstrere innsparingsmuligheten tar Schwartz for seg et par sykehus som har ovennevnte system installert.
 30. Forslaget om et øvre tak for fradraget er for AUF mindre avgjørende enn den ovennevnte endring.
Similar words:
norovennevnt
noroversende
noroverlevende
noroverhete
norovermette
norovernatte
noroverbevise
Your last searches:
 1. ovennevnteLast searches

# NAL Term
1 Flag dumfjott
2 Flag klining
3 Flag dørvakt
4 Flag albeit
5 Flag regroup
6 Flag forfeiture
7 Flag viciado
8 Flag bronchopneumoni
9 Flag fruktkaka
10 Flag mare
11 Flag topetada
12 Flag aftenskole
13 Flag flankerande eld
14 Flag calmo
15 Flag troubleshoot
16 Flag regelrätt
17 Flag luz
18 Flag caer en gotas

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 809 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3870 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 933 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1599 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4454 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5338 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5664 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4752 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5312 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9461 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1725 - seconds.

mobiltelefon