Englisch Verben in EasyTrans


Englisch Verben mit Norwegisch Übersetzung.

abandon

gi opp

gi opp, avstå fra

la være igjen, overgi

abash

gjøre sjenert, gjøre forlegen

abate

avta, legge seg, dø bort

minskes, avta, forminskes

abduct

føre bort

røve bort, kidnappe

abhor

avsky, hate, forakte, huse motvilje mot

abound

finnes i overflod, vrimle av

absolve

frita, frita

unskylde, gi absolusjon

abstract

korte ned, forkorte, kondensere, sammendra

abuse

misbruke

misbruke

ukvem, skjelle i vei, spott

voldta, skjende, misbruke

mishandle, mishandle, behandle dårlig

accelerate

aksellerere

aksellerere, øke farten, øke hastigheten

accept

akseptere, motta, ta imot

godta, akseptere

akseptere, anta, tro

acclaim

tiljuble, juble

accompany

følge med, eskortere, følge

accord

overensstemme, passe sammen, korrespondere, matche

accumulate

akkumuleres, hope seg

legge i hauger, samle sammen, akkumulere

ache

verke

acidify

forvandle til syre

acknowledge

erkjenne, medgi, bekjenne

bekrefte

godta, akseptere

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne

acquire

, forverve

forverve, skaffe seg, oppnå,

acquit

frita, frita

frikjenne, fri, la slippe unna

act

late som, spille, simulere

spille, agere

handle, gjøre

oppføre seg, oppføre seg, bære seg ad

add

tillegge, legge til

tillegge

tillegge, tilføre

regne sammen, addere, summere

address

adressere

tiltale, tale til

adhere

holde fast ved, stå fast ved

bekjenne seg til

klebe fast, henge fast, hefte ved

adjoin

grense til, adjungere, ligge inntil

adjudge

avdømme, dømme, fastslå gjennom dom, tildømme, tilerkjenne

adjudicate

avdømme, dømme, fastslå gjennom dom

administer

gi

administrere, forvalte, skjøtte

applikere, stryke på, legge på, anbringe

admire

beundre

admit

erkjenne, medgi, bekjenne

slippe inn, la komme inn

innta, ta inn

bekjenne, erkjenne

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne

medgi, gå med på

admonish

formane

adopt

adoptere, anta, ta etter, oppta

anta, godkjenne

adoptere

adore

tilbede

tilbede, dyrke, avgude

adorn

forskjønne, pryde, smykke ut, dekorere, utsmykke, piffe opp, opp-pynte, pynte

advance

stille fram, vri fram

avansere, gå framover, fortsette, gå videre

forskudd, forskuttere, betale på forskudd

fremme, gjøre en tjeneste

avansere, gå framover, gjøre framsteg

advertise

annonsere, gjøre reklame

annonsere, tilkjennegi, offentliggjøre, kunngjøre, publisere

advise

råde, gi råd

underrette, opplyse, informere

råde, tilrå, rekommandere

affect

røre, gjøre inntrykk på

ta på, skade

berøre, påvirke

late som, affektere

angå, røre, berøre

bestemme, avgjøre

affiliate

koble, forene

afflict

plage, ramme

plage, hjemsøke

plage, hjemsøke

affront

forulempe, støte, fornærme

age

eldes, bli gammel

agglomerate

hope sammen, hope

hopflokes, hope seg, hope seg sammen

aggravate

tilspisset, skjerpes, komme til en avgjørelse

irritere, irritere, forarge, terge noen, besvære, misbehage, fortrede

forverre, forverre

aggregate

forene

agitate

skjelve, skake om

opprøre, uroe, oppskake

agonize

torturere, pine, plage

agree

istemme, være overens, holde med om

samtykke, gå med på

stemme overens, være overens med

alert

alarmere, varsle, advare

alienate

overlate, overføre

støte bort, gjøre fremmende

allege

påstå, gjøre gjeldende

allocate

tildele, anvise, fordele, anslå

allot

tildele, anvise, fordele, anslå

allow

tillate, låte, gi tillatelse til

tillate, medgi

tillate, åpne døren for

alter

bygge om

kastrere, sterilisere, kastrere, gjelde

endre

endre, forandre, forvaltningsfirma, modifisere

alternate

alternere, omveksle

amalgamate

amalgamere

amass

legge i hauger, samle sammen, akkumulere

amaze

forundre, forbløffe, gjøre forbauset

slå med forbløffelse, forbløffe, gjøre paff, omstyrte, lamslå

amble

lunte i vei, slentre, gå sakte, strene

ameliorate

forbedre

americanize

amerikanisere

amuse

roe

underholde, roe, fornøye

analyze

analysere, undersøke

analysere, undersøke, utrede, eksaminere

anchor

forankre

annihilate

tilintetgjøre, ødelegge, forintetgjøre, demolere

utrydde, utrote

announce

anmelde

tilkjennegi, meddele

offentliggjøre

annoy

plage, besvære, terge noen, irritere, forstyrre

irritere, irritere, forarge, terge noen, besvære, misbehage, fortrede

anoint

smørje, gni inn

smørje

antagonize

motvirke, motarbeide

egge opp, gjøre til sin fiende

appeal

vende, bønnfalle

appellere, vende

appear

opptre, forekomme

bli synlig, vise seg, opptre, dykke opp, framtre

synes, tenkes å ligne, forekomme, virke

appease

berolige, dempe, bli roligere, tystne

append

tillegge, vedlegge

vedhenge, feste, føye

applaud

klappe, applaudere

appoint

utnevne, forordne, tilsette

bestemme, fastsette

tildele, tildømme

appraise

vurdere, taksere, oppskatte, bedømme

appreciate

oppskatte, vurdere, like, sette pris på

oppskatte, vurdere, være taknemmelig for

innse, forstå

apprentice

sette i lære

appropriate

beslaglegge, legge beslag på

tilegne seg, beslaglegge

approve

samtykke, bifalle, godkjenne

forsikre, bekrefte, godkjenne, bifalle

argue

småkrangle, tviste, bråke

prute, kjøpslå

resonnere, argumentere

gnyfle, kjekle, trette, tviste, småkrangle

resonnere om, diskutere

argumentere, diskutere, debattere

arise

oppstå, oppkomme, ha sitt opphav i, herkomme

reise seg, stille seg opp

arm

bevæpne

arouse

vekke

vekke, framkalle

vekke, framkalle

egge, hisse opp, vekke, stimulere

arrange

planere, anlegge

ordne, anordne, arrangere, inndele, organisere, stille i system

avtale, komme overens om

arrangere, organisere

gjøre layouten til

ordne

arrive

ankomme, komme fram, ankomme

dykke opp, komma

articulate

artikulere, uttale, tale tydelig

ascend

gå oppover

bestige, klatre opp

stige opp

ask

spørsmål

invitere, invitere

begjære, forlange, erfordre, kreve

asphyxiate

kvele, fremkalle asfyksi hos

assassinate

døde, myrde, snikmyrde

assemble

komme sammen, samles

assemblere

sette sammen, montere

samles, skokke seg sammen, komme sammen

sette sammen, montere

samle, samle sammen

assert

hevde

forsikre, bestemt påstå, bedyre, hevde

assess

oppskatte, bedømme, vurdere

assign

tildele, tildømme

tildele, anvise, fordele, anslå

associate

assosiere, forbinde i tanken

gå sammen, forene seg

assuage

slukke tørsten

stille, mette, tilfredsstille

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

assume

anta, forutsette

anta, formode, forutsette, ta for gitt, punere

påta seg, ta på seg

forutsette, utgå fra

astonish

overraske, forundre

astound

slå med forbløffelse, forbløffe, gjøre paff, omstyrte, lamslå

attach

feste, sette fast

attenuate

fortynne

forminske, gjøre svakere

avail

gagne, være til nytte, hjelpe, berike seg

avoid

unnvike, sky, holde seg ifra, unngå

unnvike, kringgå, unngå

avow

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne

åpent tilstå, erkjenne

await

vente

avvente

awaken

vekke

vekke, framkalle

våkne, våkne opp

award

tildele, belønne med, overlate, overrekke

tildømme, tilerkjenne


Englisch Verben mit Spanisch Übersetzung.

abandon

abandonar, desistir

abandonar, dejar de

dejar atrás, abandonar, renunciar, desertar

abash

avergonzar, desconcertar

abate

amainar, calmarse

disminuir, mermar, reducir

abduct

raptar, secuestrar

raptar, secuestrar

abhor

detestar, aborrecer, abominar, odiar

abound

abundar, rebosar de, ser rico en

absolve

exonerar, dispensar

absolver, perdonar

abstract

abreviar, acortar, condensar, compendiar, reducir

abuse

abusar

abusar de

insultar, injuriar, poner como un Cristo

estuprar, violar

maltratar, tratar mal

accelerate

acelerar

acelerar, ir más rápido, aumentar la velocidad

accept

aceptar, coger, recibir

aceptar, admitir, reconocer

aceptar, creer

acclaim

aclamar

accompany

acompañar, escoltar

accord

coincidir, estar de acuerdo con, concordar

accumulate

acumularse, amontonarse, apilarse

acumular, amontonar, apilar

ache

doler

acidify

acidificar

acknowledge

admitir, confesar, reconocer

acusar recibo de

aceptar, admitir, reconocer

admitir, reconocer, confesar

acquire

adquirir, desarrollar

adquirir, conseguir, obtener

acquit

exonerar, dispensar

absolver, exonerar

act

actuar, pretender, disimular

representar, actuar, desempeñar

actuar, hacer

comportarse, conducirse, actuar

add

adjuntar, añadir

añadir, agregar

añadir, agregar

sumar, totalizar

address

dirigirse a

dirigirse a, hablar a

adhere

adherir, afiliarse

profesar, adherirse a

adherirse, pegarse

adjoin

estar contiguo, colindar

adjudge

juzgar, fallar, sentenciar, adjudicar, otorgar

adjudicate

juzgar, fallar, sentenciar

administer

administrar

administrar, dirigir

aplicar, acomodar, poner

admire

admirar

admit

admitir, confesar, reconocer

admitir, dejar entrar

admitir

confesar

admitir, reconocer, confesar

conceder, otorgar

admonish

reprender, exhortar

adopt

adoptar, imitar

adoptar, aprobar

adoptar

adore

adorar, venerar

adorar, venerar, idolatrar

adorn

embellecer, adornar, ornar, decorar

advance

adelantar

avanzar, progresar, seguir, continuar, ir

adelantar, avanzar, pagar por adelantado

promover, favorecer

hacer progresos, avanzar

advertise

anunciar

anunciar, publicar, divulgar, propagar

advise

aconsejar

avisar, informar, advertir, notificar

aconsejar, recomendar, asesorar

affect

afectar, conmover

afectar, perjudicar

afectar, influir en

afectar, pretender

concernir, afectar a

determinar, afectar

affiliate

afiliarse, adherirse

afflict

afligir

afligir

afligir, atormentar

affront

ofender, insultar

age

envejecer

agglomerate

aglomerar

aglomerarse

aggravate

agravarse, empeorar, intensificar, escalar

irritar, agravar, molestar, exasperar

exacerbar, agravar, avivar, empeorar

aggregate

agregar, juntar

agitate

agitar, sacudir

agitar, alterar, trastornar

agonize

torturar, atormentar

agree

convenir en, concordar, estar de acuerdo, aceptar, estar conforme

asentir, consentir

corresponder, coincidir, concordar

alert

alertar, poner en guardia

alienate

enajenar, traspasar

alejar, apartar, enajenar

allege

alegar, declarar

allocate

asignar, repartir, distribuir

allot

asignar, repartir, distribuir

allow

permitir, autorizar, dejar

permitir, dejar

permitir, dar lugar a

alter

transformar

castrar, esterilizar, emascular

alterar, retocar

alterar, modificar, cambiar

alternate

alternar

amalgamate

amalgamar

amass

acumular, amontonar, apilar

amaze

asombrar, deslumbrar

asombrar, pasmar, consternar, desconcertar, sorprender

amble

amblar, ambular, andar muy despacio

ameliorate

mejorar

americanize

americanizar

amuse

divertir, hacer mucha gracia

divertir, entretener

analyze

analizar, examinar

analizar, examinar, inspeccionar

anchor

anclar, fondear, echar el ancla, ancorar

annihilate

aniquilar, destruir, demoler, devastar

aniquilar, extirpar

announce

anunciar

anunciar, proclamar, comunicar

hacer conocer, divulgar

annoy

enojar, fastidiar, molestar, enfadar

irritar, agravar, molestar, exasperar

anoint

untar

untar

antagonize

contrariar

contrariar, enemistarse con

appeal

apelar a, recurrir a

apelar una sentencia

appear

figurar, aparecer

aparecer, mostrarse, manifestarse, asomarse, presentarse

parecer, semejar

appease

apaciguar, aplacar, aquietar, calmar, tranquilizar

append

añadir, adjuntar

adjuntar, añadir

applaud

aplaudir, aclamar

appoint

nombrar, designar

fijar, establecer

adjudicar, otorgar

appraise

valorar, tasar, evaluar

appreciate

apreciar, estimar

agradecer, apreciar

comprender, entender

apprentice

colocar de aprendiz, estar de aprendiz con

appropriate

apropiarse, apoderarse de

apropiarse, robar

approve

aprobar, consentir, permitir

confirmar, testificar, atestiguar

argue

discutir, reñir, pelear

regatear

razonar, argumentar

reñir, discutir, disputar

razonar sobre, raciocinar

discutir, debatir

arise

surgir, brotar, emanar

levantarse, pararse, ponerse de pie

arm

armar

arouse

despertar

despertar, suscitar

despertar

suscitar, estimular, excitar

arrange

planificar, sistematizar

arreglar, clasificar, organizar, disponer, ordenar

planear, planificar, arreglar

organizar, arreglar

disponer, exponer

ordenar

arrive

llegar, arribar

aparecer, llegar

articulate

articular, enunciar

ascend

escalar, subir

escalar, subir, ascender

subir, ascender

ask

preguntar, pedir

invitar, convidar

rogar, reclamar, exigir, postular

asphyxiate

sofocar, asfixiar, ahogar

assassinate

matar, asesinar

assemble

reunirse, celebrar sesión

ensamblar

construir, armar, montar, ensamblar

congregarse, reunirse, unirse, juntarse, agruparse

ensamblar, montar

reunir, juntar, acumular

assert

hacer valer, imponer

afirmar, certificar, alegar, sostener, mantener, declarar

assess

tasar, valorar, evaluar

assign

adjudicar, otorgar

asignar, repartir, distribuir

associate

asociar

consolidarse, fusionarse, unirse, asociarse

assuage

aplacar, mitigar

satisfacer, saciar

aliviar, calmar, aplacar, mitigar, apaciguar, sosegar

assume

asumir, suponer

suponer, dar por sentado

asumir, hacerse cargo de

presumir, asumir

astonish

sorprender, asombrar

astound

asombrar, pasmar, consternar, desconcertar, sorprender

attach

sujetar, atar, fijar

attenuate

atenuar, diluir

atenuar, debilitar, aminorar, disminuir

avail

aprovechar, valer, servir, ser útil, ayudar

avoid

evitar, guardarse de, eludir

evitar, esquivar

avow

admitir, reconocer, confesar

reconocer, admitir, confesar

await

esperar, estar listo para

esperar

awaken

despertar

despertar, suscitar

despertarse

award

conferir, otorgar, hacer entrega, conceder

adjudicar, otorgar


Englisch Verben mit Schwedisch Übersetzung.

abandon

ge upp

ge upp, avstå från

lämna kvar, överge

abash

göra generad, göra förlägen

abate

avta, lägga sig, dö bort

minskas, avta, förminskas

abduct

föra bort

röva bort, kidnappa

abhor

avsky, hata, förakta, hysa motvilja mot

abound

finnas i överflöd, vimla av

absolve

fritaga, frita

förlåta, giva absolution

abstract

korta av, förkorta, kondensera, sammandra

abuse

missbruka

missbruka

okväda, skymfa, smäda

våldta, skända, missbruka

misshandla, malträtera, behandla illa

accelerate

accelerera

accelerera, höja farten, öka hastigheten

accept

acceptera, motta, ta emot

godta, acceptera

acceptera, anta, tro

acclaim

tilljubla, jubla bifall åt

accompany

följa med, eskortera, åtfölja

accord

överensstämma, passa ihop, korrespondera, matcha

accumulate

ackumuleras, hopa sig

lägga på hög, samla ihop, ackumulera

ache

värka

acidify

förvandla till syra

acknowledge

erkänna, medge, bekänna

bekräfta

godta, acceptera

erkänna, medge, vidkännas, tillerkänna

acquire

, förvärva

förvärva, skaffa sig, uppnå,

acquit

fritaga, frita

frikänna, fria, låta slippa undan

act

låtsas, spela, simulera

spela, agera

handla, göra

uppföra sig, bete sig, bära sig åt

add

tillägga, lägga till

tillägga

tillägga, tillfoga

räkna ihop, addera, summera

address

adressera

tilltala, tala till

adhere

hålla fast vid, stå fast vid

bekänna sig till

klibba fast, hänga fast, häfta vid

adjoin

gränsa till, angränsa, ligga intill

adjudge

avdöma, döma, fastslå genom dom, tilldöma, tillerkänna

adjudicate

avdöma, döma, fastslå genom dom

administer

ge

administrera, förvalta, sköta

applicera, stryka på, lägga på, anbringa

admire

beundra

admit

erkänna, medge, bekänna

släppa in, låta komma in

inta, ta in

bekänna, erkänna

erkänna, medge, vidkännas, tillerkänna

medge, gå med på

admonish

förmana

adopt

adoptera, anta, ta efter, uppta

anta, godkänna

adoptera

adore

tillbedja

tillbedja, dyrka, avguda

adorn

försköna, pryda, smycka, dekorera, utsmycka, piffa upp, uppsnygga, garnera

advance

ställa fram, vrida fram

avancera, gå framåt, fortsätta, gå vidare

försträcka, förskottera, betala i förskott

främja, gynna

avancera, gå framåt, göra framsteg

advertise

annonsera, göra reklam

annonsera, tillkännage, offentliggöra, kungöra, publicera

advise

råda, ge råd

underrätta, upplysa, informera

råda, tillråda, rekommendera

affect

röra, göra intryck på

ta på, skada

beröra, påverka

låtsas, affektera

angå, röra, beröra

bestämma, avgöra

affiliate

ansluta, förena

afflict

plåga, drabba

plåga, hemsöka

plåga, hemsöka

affront

förolämpa, stöta, förnärma

age

åldras, bli gammal

agglomerate

gyttra ihop, hopa

hopgyttras, hopa sig, gyttra ihop sig

aggravate

tillspetsas, skärpas, komma till ett avgörande

irritera, reta, förarga, tråka, besvära, misshaga, förtreta

försvåra, förvärra

aggregate

förena

agitate

skaka, skaka om

uppröra, oroa, uppskaka

agonize

tortera, pina, plåga

agree

instämma, vara överens, hålla med om

samtycka, gå med på

stämma överens, vara överens med

alert

larma, varna

alienate

överlåta, överföra

stöta bort, göra främmande

allege

påstå, göra gällande

allocate

tilldela, anvisa, fördela, anslå

allot

tilldela, anvisa, fördela, anslå

allow

tillåta, låta, ge tillåtelse till

tillåta, medge

tillåta, öppna dörren för

alter

bygga om

kastrera, sterilisera, snöpa, gälla

ändra

ändra, förändra, förvandla, modifiera

alternate

alternera, omväxla

amalgamate

amalgamera

amass

lägga på hög, samla ihop, ackumulera

amaze

förvåna, förbluffa, göra häpen

slå med häpnad, förbluffa, göra paff, omstörta, lamslå

amble

lunka, släntra, gå i sakta mak, ströva

ameliorate

förbättra

americanize

amerikanisera

amuse

roa

underhålla, roa, förnöja

analyze

analysera, undersöka

analysera, undersöka, utreda, examinera

anchor

förankra

annihilate

tillintetgöra, förstöra, förinta, demolera

utrota, utplåna

announce

anmäla

tillkännage, meddela

offentliggöra

annoy

plåga, besvära, tråka, irritera, störa

irritera, reta, förarga, tråka, besvära, misshaga, förtreta

anoint

smörja, gnida in

smörja

antagonize

motverka, motarbeta

egga upp, göra till sin fiende

appeal

vädja, bönfalla

appellera, vädja

appear

uppträda, förekomma

bli synlig, visa sig, uppträda, dyka upp, framträda

synas, tyckas, förefalla, verka

appease

lugna, dämpa, blidka, tysta

append

tillägga, bifoga

vidhänga, fästa, foga

applaud

klappa, applådera

appoint

utnämna, förordna, tillsätta

bestämma, fastställa

tilldela, tilldöma

appraise

värdera, taxera, uppskatta, bedöma

appreciate

uppskatta, värdera, gilla, sätta värde på

uppskatta, värdera, vara tacksam för

inse, förstå

apprentice

sätta i lära

appropriate

beslagta, lägga beslag på

tillägna sig, beslagta

approve

samtycka, bifalla, godkänna

försäkra, bekräfta, godkänna, bifalla

argue

gräla, tvista, bråka

pruta, köpslå

resonera, argumentera

gnabbas, käbbla, träta, tvista, gräla

resonera om, diskutera

argumentera, diskutera, debattera

arise

uppstå, uppkomma, ha sitt upphov i, härröra

resa sig, ställa sig upp

arm

beväpna

arouse

väcka

väcka, framkalla

väcka, framkalla

egga, hetsa upp, väcka, stimulera

arrange

planera, anlägga

ordna, anordna, arrangera, indela, organisera, ställa i ordning

avtala, komma överens om

arrangera, organisera

göra layouten till

ordna

arrive

ankomma, komma fram, anlända

dyka upp, komma

articulate

artikulera, uttala, tala tydligt

ascend

gå uppför

bestiga, klättra upp

stiga

ask

fråga

inbjuda, invitera

begära, fordra, erfordra, kräva

asphyxiate

kväva, framkalla asfyxi hos

assassinate

döda, mörda, lönnmörda

assemble

komma tillsammans, samlas

assemblera

sätta ihop, montera

samlas, skockas, komma tillsammans

sätta ihop, montera

samla, samla ihop

assert

hävda

försäkra, bestämt påstå, bedyra, hävda

assess

uppskatta, bedöma, värdera

assign

tilldela, tilldöma

tilldela, anvisa, fördela, anslå

associate

associera, förbinda i tanken

gå samman, förena sig

assuage

släcka

stilla, mätta, tillfredsställa

mildra, lindra, lätta, minska, döva, dämpa, blidka

assume

anta, förutsätta

anta, förmoda, förutsätta, ta för givet, ponera

åta sig, ta på sig

förutsätta, utgå från

astonish

överraska, förvåna

astound

slå med häpnad, förbluffa, göra paff, omstörta, lamslå

attach

fästa, sätta fast

attenuate

förtunna

försvaga, göra svagare

avail

gagna, vara till nytta, hjälpa, båta

avoid

undvika, sky, hålla sig ifrån, undgå

undvika, kringgå, undgå

avow

erkänna, medge, vidkännas, tillerkänna

öppet tillstå, erkänna

await

vänta

invänta

awaken

väcka

väcka, framkalla

vakna, vakna upp

award

tilldela, belöna med, överlämna, överräcka

tilldöma, tillerkänna


Darüber möchte ich mehr erfahren

niederländische Verben

englische Verben

französische Verben

deutsche Verben

italienische Verben

norwegische Verben

portugiesische Verben

spanische Verben

schwedische Verben