Niederländisch Verben in EasyTrans


Niederländisch Verben mit Norwegisch Übersetzung.

aaien

kjæle med, smekte

klappe, stryke

stryke

aalmoezen vragen

tigge, be om

aan banden leggen

holde tilbake, tøyle

aan de dijk zetten

kassere, skrote ned

aan de gang brengen

sette i gang

aan de kant gaan staan

stige til siden

aan de kant zetten

overgi, gi på båten

rense ut, eliminere

aan de lijn blijven

vente, drøye

aan de oppervlakte komen

gå til overflaten

aan de werkelijkheid toetsen

prøve ut, sette på prøve

aan deflatie onderwerpen

forårsake deflasjon

aan één kant opheffen

løfte opp ene siden

aan elkaar schakelen

koble sammen, lenke sammen

aan flarden scheuren

slite i stykker, rive i filler

aan gokken verslaafd zijn

være besatt av spillegalskap

aan hebben

ha på seg, bære

aan het gezicht onttrekken

skjult, skygge for, fordunkle

aan het hoofd staan

anføre, lede

aan het hoofd zeuren

gnage på

aan het lachen brengen

roe

aan het licht brengen

kunngjøre, avsløre

aan het licht komen

komme fram, vise seg

aan het lijntje houden

oppholde med løfter

aan het spel zijn

være besatt av spillegalskap

aan land zetten

landsette, sette i land

aan stukken gooien

slå i stykker, slå i biter

aan stukken scheuren

rive i stykker, slite i stykker

aan waarde inboeten

miste verdi, synke i verdi

aan wal gaan

landstige, gå i land, gå av

aanbelangen

angå, røre, berøre

aanbellen

ringe på

aanbesteden

innfordre anbud på, utby på kontrakt

aanbevelen

anbefale, rekommandere

rekommandere, prise

aanbidden

tilbede

dyrke, tilbede, avgude

aanblazen

aspirere

aanbranden

vidbrenne

aanbreken

gry, daggry

aanbrengen

applikere, stryke på, legge på, anbringe

aandienen

anmelde

aandikken

overdrive, forstørre, dramatisere

aandoen

tenne

røre, bevege

sette på, dra på

aandrijven

drive, drive fram

aandringen

true

insistere

aanduiden

benevne, kalle

vise

vise, peke på

angi, utvise

registrere

aandurven

våge, ta en risiko

møte, trosse, se i hvitøyet

aangaan

påta seg, ta på seg

tennes

angå, røre, berøre

aangapen

glo på, stå og gape på

aangedaan zijn

bli rørt, røres, gripes

aangetekend versturen

rekommandere

aangeven

si, vise

vise

fortolle

angi

anmelde

tyde på, vise noe

aangrijpen

røre, gripe, bevege

aangroeien

stige opp, øke

vokse, utvides

aanhalen

trekke til, spenne

sitere, anføre

anføre, sitere

aanhangen

holde fast ved, stå fast ved

bekjenne seg til

aanhechten

vedhenge, feste, føye

aanheffen

stemme opp

aanhoren

høre på

aanjagen

forkomprimere

aankijken

betrakte, syne

aanklacht indienen tegen

anklage

aanklagen

angi

anklage, beskylde, påtale, påtaler

aanklampen

antaste

by seg ut

aankleden

kle, bekle

aankloppen

kakke på

aankomen

ankomme, komme fram, ankomme

gå opp i vekt, gå opp

aankondigen

forutse

forutse

utgjøre forspillet til

forutse, varsle mot

tilkjennegi, meddele

innlede

annonsere, tilkjennegi, offentliggjøre, kunngjøre, publisere

aankruisen

prikke for, prikke av, krysse av

aankunnen

klare, behandle, gå i land med

aankweken

kultivere, bli til

aanleggen

planere, anlegge

aanleiding tot praatjes geven

få folk til å prate

aanlokken

dra, lokke

aanmanen

oppmane, formane, anmode

aanmelden

anmelde

aanmeren

fortøye

aanmerken

anmerke

aanmerkingen maken

anmerke, ytre

aanmoedigen

gjøre en tjeneste, fremme, støtte

gi mot

fremme, befordre

drive på

aannemen

anta, forutsette

anta, formode, forutsette, ta for gitt, punere

adoptere, anta, ta etter, oppta

anta, godkjenne, vedta

anta, postulere

adoptere

sysselsette, ansette, gi arbeid til

anta,

akseptere, motta, ta imot

godta, akseptere

akseptere, anta, tro

aanpakken

ta en omgang med, gå omkring, gå igang med

klare å håndtere

takle, angripe

tale ut med

få bukt med, klare, tøyle

aanpassen

anpasse, avpasse

prøve ut

anpasse, lempe, avpasse

aanpraten

lure i, innbille noen

lure på, prakke på

aanprijzen

forsøke å verve kunder

rekommandere, prise

aanpunten

kvesse

aanraden

råde, tilrå, rekommandere

aanraken

vedrøre, berøre

kjenne, berøre

berøre, komme inn på

aanranden

angripe, overfalle

aanreiken

holde ut, tilby

rekke ut

rekke, gi

rekke, gi

aanrekenen

ta betalt, notere

aanrichten

volde, forårsake

aanrijden

kjøre på

kjøre mot, støte mot, kræsje med

aanroeren

berøre

lett berøring, svak berøring

aanschieten

dra på

aanschouwen

betrakte

aanslaan

starte

starte

lykkes, ha fremgang

aanslibben

slammes igjen

aanslingeren

veive i gang

aansluiten

koble

koble

koble

koble, forene

aansmeren

prakke på

lure på, prakke på

aansnijden

ta opp, vekke

ta opp, bringe på bane, anføre

aanspannen

spenne, strekk

aanspoelen

skylle opp, skylles opp på stranden, kastes i land

aansporen

drive på

anstifta, oppvigle til

oppmane, formane, anmode

aanspreken

tiltale, falle i smak

by seg ut

tale med, gjøre framstøt mot noen

aanstaan

tilfredsstille, behage

aanstalten maken

gjøre seg klar til, gjøre seg klar for

aanstampen

trampe til, stampe til

stampe fast, stampe ned

aanstaren

glo på, stå og gape på

stirre på

aansteken

tenne

antenne, tenne på

tenne, antenne, sette ild på

sette på, tenne

infisere

aanstellen

utse, betegne

utnevne, forordne, tilsette

aansterken

tilfriskne, gjenvinne seg, komme seg, gjenvinne kreftene

aanstichten

anstifta, sette i gang

forårsake, volde, framkalle

aanstippen

prikke for, prikke av, krysse av

aanstoken

medvirke til, opphetse, provosere, egge, som ildner opp, drive

aanstoot geven

støte, vekke anstøt hos

aanstoten

støte til, puffe til

aanstrepen

prikke for, prikke av, krysse av

aantasten

flekke, besudle, skade

ta på, skade

korrodere, tære

aantekenen

rekommandere

aantekeningen maken

kommentere, forsørge med forklarende notater

aantijgen

anklage, beskylde

aantonen

bevise, demonstrativ

aantrappen

trampe til, stampe til

aantreffen

støte på, treffe på, råke

oppdage, finne, oppdage

aantrekken

lokke, forlede

spenne

attrahere

dra, lokke

sette på, dra på

attrahere, fengsle, lokke, henrykke

aanvaard worden

bli akseptert

aanvaarden

samtykke, gå med på

påta seg, ta på seg

uttale seg for, godta, godkjenne

akseptere, motta, ta imot, godta

aanvallen

rase på, gå løs på, angripe, angripe

hugge inn

angripe, angripe, overfalle, attakere

gå løs på, angripe

aanvallen en beroven

overfalle og rane

aanvangen

begynne, sette i gang

begynne, innlede

påbegynne, begynne

begynne, begynne, starte

aanvaren

støte sammen, renne på

aanvatten

ta en omgang med, gå omkring

aanvechten

bestride, motsette seg, motarbeide

ispørresette, bestride

aanvoelen

ha en forutanelse, ane, innse, være medviten om

aanvoeren

unnskylde seg med, skylde på

sitere, anføre

anføre, sitere

føre fram, vise opp, presentere, introdusere

lede, anføre

anføre, lede

aanvragen

be om

søke, anmode om

reservere, forhåndsbestille

sende etter

aanvuren

forsterke, stige i intensitet

tenne, opptenne

aanwakkeren

gjenopptenne, tenne på nytt

egge, hisse opp, vekke, stimulere

stimulere, aktivere

aanwenden

anvende, bruke

utøve, anvende

utøve, øve, anvende

anvende, bruke, benytte

aanwerven

sysselsette, ansette, gi arbeid til

verve

aanwezig zijn

være nærværende

forekomme

aanwijzen

vise, peke på

angi, utvise

aanzetten

strigle

sette på, vri på

sette på

sette på, tenne

medvirke til, opphetse, provosere, anstifta, oppvigle til, motivere, som ildner opp

oppmane, formane, anmode

aanzuiveren

betale av, sluttbetale, betale fullt ut

aanzuren

forvandle til syre, gjøre syrlig

aanzwengelen

veive i gang

aardig vinden

bli forelsket i, bli glad i

tenke fint om, like

aarzelen

kvie seg, tvile

vakle, tvile

vakle, svikte

tvile, vakle

abdiceren

abdisere

aborteren

abortere, framkalle abort

få til å miste fosteret

absorberen

oppsluke, fengsle, helt oppta

inndrikke, suge i seg

suge opp, absorbere

absorbere

abuis hebben

mista, ta feil, være feil

abuis zijn

mista, ta feil, være feil

accelereren

aksellerere

aksellerere, øke farten, øke hastigheten

accentueren

aksentuere, betone, framheve, framholde, sterkt betone, trykke på, understreke

accepteren

honorere, løse inn

akseptere, motta, ta imot

godta, akseptere

accrediteren

akkreditere, befullmektige, autorisere

accumuleren

legge i hauger, samle sammen, akkumulere

achteloos behandelen

skjemte med

achten

anse, mene

tro, anta, formode, bedømme, anse, finne

oppskatte, akte, respektere

achter de vrouwen aan zitten

gå på kvinnejakt

achter zich laten

distansere, løpe fra, springe om

distansere, springe om

achter zijn

ligge etter

achterblijven

bli liggende etter, komme etter

sakke etter, falle etter, falle tilbake

achtergelaten worden

sakke etter, falle etter, falle tilbake

achterhalen

komme til,

achterklappen

baksnakke, tale ille om, hviske om

achterlaten

legge ned, sette ned

la være

la være, overlate

la være

la være igjen, overgi

achterlopen

gå etter, sakke

achternasturen

ettersende

achternazitten

jage

jage, forfølge, springe etter

achterom kijken

se seg om

achterop raken

bli liggende etter, komme etter

achteroverdrukken

underslå, forsikre

stjele, knøvle [informal]

achteroverslaan

svepe, slenge i seg drikke

achteruitgaan

gå tilbake

forfalle

gjengå, forringes, forfalle, synke

tape grepet

stige tilbake

gå i vasken, stryke med, gå utenfor

gå baklengs, gå tilbake, bli dårlig, forfalle, deklinere

achteruitleunen

lene seg tilbake

achteruitrijden

bakke

bakke

achteruitwijken

trekke seg tilbake, retirere, vike unna

achteruitzetten

oppholdende, holde opp

actie voeren tegen

agitere mot, delta i en kampanje mot

agitere mot

ademhalen

puste, respirere

ademtest afnemen

ta alkoholtest

adjudiceren

tildømme, tilerkjenne

adjusteren

anpasse, lempe, avpasse

administreren

administrere, forvalte, skjøtte

adopteren

adoptere, anta, ta etter, oppta

adoptere

adoreren

tilbede, dyrke, avgude

adresseren

adressere

adverteren

annonsere, gjøre reklame

annonsere, tilkjennegi, offentliggjøre, kunngjøre, publisere

advies geven

råde, gi råd

adviseren

råde, gi råd

råde, tilrå, rekommandere

afbakenen

begrense, avgrense

stake ut, merke ut, avgrense

stake ut, merke ut

avgrense, begrense

afbedelen

tigge seg til

snylte, tigge

afbeelden

forestille

afbetalen

amortere

betale av, sluttbetale

afbeulen

utmatte, trøtte ut, slite ut

afbieden

presse ned, få ned

afbijten

bite av

afbladderen

flakende, løsne i flak

afblijven

holde seg ifra, la noe være, ikke røre

afborstelen

børste

børste av

afbranden

brenne ned, brenne opp, legge i ruiner

afbreken

bryte av

avbryte

briste

bryte, slå opp

avbryte, bryte

demolere, rasere, rive ned, ødelegge

brytes av, briste, sprekke løs

skrive med bindestrek

sunddele, løse opp

rakke ned på, nedvurdere, nedsette

afbrokkelen

skave av

afbuigen

bøye av, avlede, vike til siden

afdalen

gå ned, gå ned

gå ned, stige ned, komme ned

afdanken

avskjedige, avsette

kaste bort, kassere, slenge, skrote ned

afdichten

tilslutte, tuppe til

afdingen

prute, kjøpslå, presse ned, få ned

afdoen

slå av på, dra av

avgjøre, gjøre opp, sluttføre

ta av

afdragen

slite ut

afdrijven

drive nedover

drive, flyte

afdrogen

tørke, tørke av

afdroppelen

dryppe, dryppe, siple ned

afdroppen

dryppe, dryppe, siple ned

afdruipen

dryppe, dryppe, siple ned

afdrukken

trykke av, trykke på, stemple, merke noe

kopiere

skrive ut

afdruppelen

dryppe, dryppe, siple ned

afdruppen

dryppe, dryppe, siple ned

afdwalen

avvike, komme vekk fra emnet

afdwingen

tvinge fram

framtvinge, tvinge fram, påtvinge

affecteren

late som, affektere

affiliëren

koble, forene

affirmeren

forsikre, bedyre, affirmere

bekrefte, innestå for

afgaan

gå av

gå ned, gå ned

gå av

gå ned, gå ned

fare utfor

afgedankt worden

bli avskjediget

afgelasten

innstille, avlyse

innstille, avlyse

annullere, oppheve, ugyldigerklære

afgespiegeld worden

være avspeilet, være gjenspeilet

afgeven

avgi

la være, overlate

emittere, avgi, utsende

afgewezen worden

bli avvist, få nei

afgieten

la renne av, sile

afglijden

gli av, gli ned

afgunstig zijn

være sjalu

afhaken

hoppe av, gi opp sine studier

koble av, koble fra

gi opp, avstå fra

afhakken

hugge av

hugge av, kapre

afhalen

nype av, knipse av

ta ned, hente

hente

afhandelen

avgjøre, gjøre opp, sluttføre

afhandig maken

lure fra

afhangen

som henger ned, henge ned

afhellen

slakk vinkel

afhouden

holde på avstand, holde borte

dra av, trekke fra, regne fra

afkappen

hugge av

hugge av, kapre

afkeren

parere

vende bort, vri bort

afketsen

rikosjettere

gå i gjennom, mislykkes

afkeuren

erklære ugyldig

se surt på, ikke gå med på

ikke tillate, forby

bannlyse, klandre, tilrettesette, bebreide

kritisere, klandre, fordømme, klandre, bebreide, mislike, forkaste, ta avstand fra

fordømme, skarpt kritisere

mislike, forkaste

afkicken

legge av en uvane, slutte å bruke narkotika

afkijken

skrive av

afkloppen

klå, gi bank

piske

afknakken

brytes av, briste, sprekke løs

afknappen

brytes av, briste, sprekke løs

bryte sammen

afknippen

klippe

klippe

afknotten

stumpe

afkomen

gå ned, gå ned

gå ned, gå ned

afkondigen

utferde

utferde, offentliggjøre

promulgere, kunngjøre

afkopen

løse ut, kjøpe tilbake

afkoppelen

koble av, koble fra

afkorten

forkorte

forkorte, trekke sammen, korte ned

afkrabben

skrape

afkraken

sable ned, gjøre ned

afleggen

ta av

afleiden

slutte seg til, dra slutning

distrahere, avlede

afleren

legge bort, gjøre kvitt

afleveren

levere, slippe av

dele ut, bære ut

levere

aflezen

avlese

aflopen

ringe

vandre omkring

slakk vinkel

løpe ut, opphøre å gjelde, forfalle

lutt, slakk vinkel

løpe ut

aflossen

amortere

betale av, sluttbetale

afmaken

fullbyrde, sluttføre, avslutte

avslutte, avrunde

fullbyrde, sluttføre

utrydde, avlive, slakte, døde

drepe, slå i hjel, slakte, massakrere

afmatten

trøtte ut

uttrøtte, utmatte

trøtte

utmatte, trøtte ut, slite ut

afmeren

fortøye

afmerken

avgrense

afmeten

dimensjonere

afpakken

ta bort, ta ifra

afpalen

stake ut, merke ut

afpassen

stege opp

afpellen

flakende, løsne

afperken

stake ut, merke ut

afpersen

tvinge fram

presse ut

utpresse

afpingelen

presse ned, få ned

afprijzen

nedsette, senke

nedsette

afrabbelen

rable opp

afraden

avråde, forsøke å hindre, overtale til å la være

afraffelen

rable opp

øyne gjennom

rable sammen, kaste ned

aframmelen

rable opp

klå, gi bank, klå opp

klå opp, gi bank, pukle på

afranselen

slå, klå opp

klå, gi bank, klå opp

pryle, klå opp, gi på pelsen

piske, pryle, slå

afrasteren

innhegne, omgjerde

afrekenen

betale, gjøre opp, likvidere

africhten

dressere

afrijden

kjøre ned

kjøre ned

afrollen

rulle bort, rulle i vei

afromen

skumme

afrossen

slå, klå opp

klå, gi bank, klå opp

klå opp, gi bank, pukle på

piske, pryle, slå

afruimen

rydde av

afschaffen

oppløse, avskaffe

avskaffe, annullere, oppheve, oppløse, gjenkalle

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe

afschaven

høvle, høvle av

skave av, skrape av

afscheiden

ekstrahere, løse ut

avsondre

separere

skille, separere

afschepen

avfeie, avspise

bli kvitt, avvise

afscheppen

avskumme

afschermen

skjerme seg, skille av

skjerme seg

afschermen tegen

beskyttelse mot

afschieten

fly ut

skyte ut

afschilderen

framstille, skildre

male, skildre

karakterisere, beskrive, skildre

afschilferen

skave av, flakende, løsne

afschrapen

skrape

skave av, skrape av

afschrijven

avskrive

anse som en flopp

afschrikken

avskrekke, skremme vekk

skremme, avskrekke, skremme vekk

afschubben

flasse

afschudden

kaste av

bli kvitt, avvise, skuffe vekk noen, kvitte seg med

afschuimen

avskumme

skumme av

afschuiven

gli av

afschuren

slipe av

afschutten

skjerme seg

afslaan

avslå, avslå

avvise, tilbakevise

tverrstoppe

svingkrok

afslijten

erodere, nøre bort

nytte ut, slite ned

skave av, slite ned, nytte ut

afsluiten

tilslutte, tuppe til

vri av, skru av

avslutte, gjøre opp

avslutte

tegne

låse

slutte, avslutte, avgjøre, gjøre opp, sluttføre

stenge av

låse, stenge til

utestenge, isloere

afsmeken

anrope, bønnfalle

afsnauwen

frese mot, fare ut mot

afsnijden

kuppe

sneie over

skive, skjære opp, skjære av

afsnoeien

hugge av, kapre, skjære av, skjære bort

afspelen

spille av

afspeuren

avsøke, svipe over

afspiegelen

framstille, skildre

afsplinteren

skave av

afspoelen

spyle av

afsponzen

vaske med svamp, tørke av med svamp

afspraakjes hebben

gå ut med

afspreken

avtale, komme overens om

fikse, gjøre opp

afspringen

fly ut

gå i gjennom, mislykkes

stige av, gå av

hoppe av, hoppe ned fra

falle igjennom, mislykkes

afspuiten

spyle av

afstaan

avstå fra

avsverge seg, gi opp

avstå

afstand doen

gi opp, avstå fra

afstand scheppen

støte bort, gjøre fremmende

afstappen

stige av, gå av

stige av

stige av et tog, gå av

afsteken

fyre av, brenne av

stikke av, kontrastere

holde, framføre

framtre, avtegne seg

afstellen

finjustere, trimme

justere, regulere, ordne, stille inn

afstijgen

stige av, gå av

afstoffen

tørke av

afstompen

forarget, fordumme

afstoten

avstøte

få til å miste appetitten

afstropen

svindle, flå

afstuderen

avlegge examen, ta eksamen

aftakelen

gå i vasken, stryke med, gå utenfor

bli dårlig, forfalle, deklinere

aftasten

avsøke

mudre

aftekenen

endossere, skrive på

tegne konturene av, skissere

undertegne

aftobben

utmatte, trøtte ut, slite ut

aftreden

abdisere

aftroggelen

snyte fra, bedra på, lure på

snylte, tigge

aftuigen

klå opp, gi bank

piske, pryle, slå

afvaardigen

delegere, utse

afval doorzoeken

rote i, rote etter

afvallen

gå ned i vekt, bli smalere

falle fra, svike

afvallig worden

falle fra

falle fra, hoppe av

falle fra, svike

afvegen

tørke bort

tørke, tørke av

tørke av

afvinken

prikke for, prikke av, krysse av

afvloeien

flyte bort, strømme nedover, renne nedover

afvoeren

foreta en utrensning, avsette

afvuren

skyte opp

fyre av, brenne av

afwachten

speide etter, passe på

afwassen

ta oppvasken, vaske opp

afwegen

overveie

veie opp

tenke over, fundere på

afwegen tegen

oppveie

afweiden

beta, gå på beite

afweken

ta bort gjennom å legge i bløtt

afwenden

vende bort, vri bort

parere

vende bort, vri bort

avverge, unnarydde

afwennen

legge bort, gjøre kvitt

afwentelen

rulle bort, rulle i vei

afweren

parere

jage bort

afwerken

fullbyrde, sluttføre, avslutte

fullbyrde, legge siste hånd på verket

afwerpen

kaste av, kaste ut av salen

hamskifte

afwijken

avvike, skille seg, divergere

avvike

bøye av, avlede, vike til siden

være ulik, skille seg, avvike

afwijzen

avslå, avslå

fornekte, ikke erkjenne

avvise, tilbakevise

forkaste, avvise, avslå

frasi seg

mislike, ikke tillate, forby, avvise

mislike, forkaste

frasi seg, ikke ville vedkjenne seg

afwikkelen

avslutte

klare opp, greie ut, ordne

afwimpelen

finne på en unnskyldning for å ikke si ja

afwinden

avnøste

afzadelen

sadle av

afzakken

fare utfor, drive nedover

gli ned

afzeggen

innstille, avlyse

innstille, avlyse

afzoeken

finkamme, gjennomsøke

afzonderen

avskille

utestenge, isloere

afzwaaien

dimme, bli avskjediget

afzwakken

underskatte, bagatellisere, nedtone

mildne, gjøre utvannet

dø bort, forsvinne, tone bort

afzwemmen

svømme ned

afzweren

avsverge

avsverge, fornekte, avkall

ageren tegen

agitere mot, delta i en kampanje mot

agglutineren

agglutinere

akkoord gaan

istemme, være overens, holde med om

al roerend snel laten bakken

steke under omrøring

alarmeren

alarmere, varsle

algemeen aanvaard worden

bli allment akseptert, bli allment anerkjent

alles dichtslaan

tverrbremse

als bemiddelaar optreden

dømme, avdømme gjennom skilledom, avgjøre

als cadeautje inpakken

slå inn i gavepapir

als detective optreden

spore

als een dolle tekeergaan

være på herjingstokt

als een kostbaarheid bewaren

bevare, gjemme som relikvie

als een schat bewaren

pleie noen

als eigen kind opvoeden

oppfostre

als feuilleton publiceren

publisere som føljetong

als feuilleton uitzenden

sende som en serie

als grond hebben

basert på, bygd på, grunne seg på

als lid aanvaarden

oppta

als lid opnemen

oppta

als minderwaardig behandelen

diskriminere, sette som mindreverdig

als scheidsrechter optreden

dømme, avdømme gjennom skilledom, avgjøre

als serie publiceren

publisere som føljetong

als serie uitzenden

sende som en serie

als student inschrijven

immatrikulere

als student toelaten

immatrikulere

als vorst opvolgen

overta tronen

alterneren

alternere, omveksle

altijd boffen

ha flaks

altijd geluk hebben

ha flaks

altijd mazzel hebben

ha flaks

amalgameren

amalgamere

amenderen

endre, revidere

amerikaans biljart spelen

spille biljard

amerikaniseren

amerikanisere

amortiseren

amortere

amputeren

amputere

amusant vinden

være underholdt av

amuseren

underholde, roe, fornøye

analyseren

analysere, undersøke

analysere, undersøke, utrede, eksaminere

anathematiseren

forbanne, fordømme

anatomiseren

dissekere

andere kleren aantrekken

bytte om, bytte klær

anders stellen

omformulere

anestheseren

bedøve, bedøve

angst aanjagen

skremme, forskrekke

angstig maken

skremme, forskrekke

annexeren

annektere

annoteren

kommentere, forsørge med forklarende notater

annuleren

annullere

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe

annullere, oppheve, ugyldigerklære

antedateren

antedatere, forutdatere

anticiperen

antisipere, foregripe

antidateren

antedatere, forutdatere

antwoorden

svare

svare

svare

svare imot, kjefte på

apart nemen

ta til side, ta til side

sette til side, legge til siden

apostaseren

falle fra

appelleren

appellere, vende

applaudisseren

klappe, applaudere

appreciëren

oppskatte, vurdere, like, sette pris på

oppskatte, vurdere, være taknemmelig for

innse, forstå

arbeiden

arbeid

arbitreren

dømme, avdømme gjennom skilledom, avgjøre

avdømme, dømme, fastslå gjennom dom

arceren

skygge

archiveren

sette inn, arkivere

argumenteren

resonnere, argumentere

argumenteren tegen

argumentere mot

arm maken

utarme, gjøre lutfattig

arm worden

bli fattig, bli utarmet, bli utfattig

arrangeren

arrangere, organisere

arresteren

arrestere, gripe, anholde

arriveren

ankomme, komme fram, ankomme

articuleren

artikulere, uttale, tale tydelig

asfyxiëren

kvele, fremkalle asfyksi hos

aspireren

aspirere, streve, sikte noe, streve etter

aspirere

assembleren

assemblere

sette sammen, montere

assimileren

assimilere

assimilere, oppta

assisteren

hjelpe, assistere, bistå, unnsette

associëren

assosiere, forbinde i tanken

assorteren

sortere

attaqueren

rase på, gå løs på, angripe, angripe

attesteren

bekrefte, bestyrke

au sérieux nemen

ta på alvor

authentiseren

gjøre rettsgyldig, legalisere

automatiseren

automatisere

autoriseren

akkreditere, befullmektige, autorisere

avances maken

gjøre tilnærmelser til

avoueren

erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne


Niederländisch Verben mit Schwedisch Übersetzung.

aaien

kela med, smeka

klappa, stryka

stryka

aalmoezen vragen

tigga, be om

aan banden leggen

hålla tillbaka, tygla

aan de dijk zetten

kassera, skrota ner

aan de gang brengen

sätta i gång

aan de kant gaan staan

stiga åt sidan

aan de kant zetten

överge, ge på båten

rensa ut, eliminera

aan de lijn blijven

vänta, dröja

aan de oppervlakte komen

gå upp till ytan

aan de werkelijkheid toetsen

prova, sätta på prov

aan deflatie onderwerpen

förorsaka deflation

aan één kant opheffen

lyfta upp ena sidan

aan elkaar schakelen

koppla ihop, länka ihop

aan flarden scheuren

slita sönder, riva i remsor

aan gokken verslaafd zijn

vara besatt av speldjävulen

aan hebben

ha på sig, bära

aan het gezicht onttrekken

dölja, skymma, fördunkla

aan het hoofd staan

anföra, leda

aan het hoofd zeuren

gnata på

aan het lachen brengen

roa

aan het licht brengen

kungöra, avslöja

aan het licht komen

komma fram, visa sig

aan het lijntje houden

uppehålla med löften

aan het spel zijn

vara besatt av speldjävulen

aan land zetten

landsätta, sätta i land

aan stukken gooien

slå sönder, slå i bitar

aan stukken scheuren

riva sönder, slita sönder

aan waarde inboeten

förlora värde, sjunka i värde

aan wal gaan

landstiga, gå i land, debarkera

aanbelangen

angå, röra, beröra

aanbellen

ringa på

aanbesteden

infordra anbud på, utbjuda på entreprenad

aanbevelen

anbefalla, rekommendera

rekommendera, prisa

aanbidden

tillbedja

dyrka, tillbedja, avguda

aanblazen

aspirera

aanbranden

vidbränna

aanbreken

gry, dagas

aanbrengen

applicera, stryka på, lägga på, anbringa

aandienen

anmäla

aandikken

överdriva, förstora, dramatisera

aandoen

tända

röra, beveka

sätta på, dra på

aandrijven

driva, driva fram

aandringen

truga

insistera

aanduiden

benämna, kalla

visa

visa, peka på

ange, utvisa

registrera

aandurven

våga, ta en risk

möta, trotsa, se i vitögat

aangaan

åta sig, ta på sig

tändas

angå, röra, beröra

aangapen

glo på, stå och gapa på

aangedaan zijn

bli rörd, röras, gripas

aangetekend versturen

rekommendera

aangeven

säga, visa

visa

förtulla

ange

anmäla

tyda på, visa på

aangrijpen

röra, gripa, beveka

aangroeien

stiga, öka

växa, utvidgas

aanhalen

dra åt, spänna

citera, anföra

anföra, citera, åberopa

aanhangen

hålla fast vid, stå fast vid

bekänna sig till

aanhechten

vidhänga, fästa, foga

aanheffen

stämma upp

aanhoren

höra på

aanjagen

förkomprimera

aankijken

betrakta, syna

aanklacht indienen tegen

anklaga

aanklagen

ange

anklaga, beskylla, påbörda, åtala

aanklampen

antasta

bjuda ut sig

aankleden

klä, bekläda

aankloppen

knacka på

aankomen

ankomma, komma fram, anlända

gå upp i vikt, gå upp

aankondigen

förebåda

förebåda

utgöra förspelet till

förebåda, varsla

tillkännage, meddela

inleda

annonsera, tillkännage, offentliggöra, kungöra, publicera

aankruisen

pricka för, pricka av, bocka av

aankunnen

klara, behandla, gå i land med

aankweken

kultivera, bilda

aanleggen

planera, anlägga

aanleiding tot praatjes geven

få folk att prata

aanlokken

dra, locka

aanmanen

uppmana, förmana, anmoda

aanmelden

anmäla

aanmeren

förtöja

aanmerken

anmärka

aanmerkingen maken

anmärka, yttra

aanmoedigen

gynna, främja, stödja

ge mod

främja, befordra

driva på

aannemen

anta, förutsätta

anta, förmoda, förutsätta, ta för givet, ponera

adoptera, anta, ta efter, uppta

anta, godkänna, antaga

anta, postulera

adoptera

sysselsätta, anställa, ge arbete åt

anta,

acceptera, motta, ta emot

godta, acceptera

acceptera, anta, tro

aanpakken

ta itu med, börja göra, hugga i med

klara av

tackla, angripa

tala ut med

få bukt med, klara, tygla

aanpassen

anpassa, avpassa

prova

anpassa, lämpa, avpassa

aanpraten

lura i, inbilla någon

lura på, pracka på

aanprijzen

försöka värva kunder

rekommendera, prisa

aanpunten

vässa

aanraden

råda, tillråda, rekommendera

aanraken

vidröra, beröra

känna, beröra

beröra, komma in på

aanranden

angripa, överfalla

aanreiken

hålla ut, erbjuda

räcka ut

räcka, ge

räcka, ge

aanrekenen

ta betalt, notera

aanrichten

vålla, förorsaka

aanrijden

köra på

köra emot, stöta mot, krocka med

aanroeren

beröra

lätt vidröra, snudda

aanschieten

dra på

aanschouwen

betrakta

aanslaan

starta

starta

lyckas, ha framgång

aanslibben

slammas igen

aanslingeren

veva igång

aansluiten

ansluta

ansluta

ansluta

ansluta, förena

aansmeren

pracka på

lura på, pracka på

aansnijden

ta upp, väcka

ta upp, föra på tal, anföra

aanspannen

spänna, sträcka

aanspoelen

skölja upp, sköljas upp på stranden, kastas i land

aansporen

driva på

anstifta, uppvigla till

uppmana, förmana, anmoda

aanspreken

tilltala, falla i smaken

bjuda ut sig

tala med, göra vissa trevare hos

aanstaan

tillfredsställa, behaga

aanstalten maken

göra sig i ordning för, göra sig klar för

aanstampen

trampa till, stampa till

stampa fast, stampa ner

aanstaren

glo på, stå och gapa på

stirra på

aansteken

tända

antända, tända på

tända, antända, sätta eld på

sätta på, tända

infektera

aanstellen

utse, designera

utnämna, förordna, tillsätta

aansterken

tillfriskna, återhämta sig, repa sig, återfå krafterna

aanstichten

anstifta, sätta igång

förorsaka, vålla, framkalla

aanstippen

pricka för, pricka av, bocka av

aanstoken

medverka till, upphetsa, provocera, egga, sporra, driva

aanstoot geven

stöta, väcka anstöt hos

aanstoten

stöta till, puffa till

aanstrepen

pricka för, pricka av, bocka av

aantasten

fläcka, besudla, skada

ta på, skada

korrodera, fräta

aantekenen

rekommendera

aantekeningen maken

kommentera, förse med förklarande noter

aantijgen

anklaga, beskylla

aantonen

bevisa, demonstrera

aantrappen

trampa till, stampa till

aantreffen

stöta på, träffa på, råka

upptäcka, finna, uppdaga

aantrekken

locka, förleda

spänna

attrahera

dra, locka

sätta på, dra på

attrahera, fängsla, locka, hänrycka

aanvaard worden

bli accepterad

aanvaarden

samtycka, gå med på

åta sig, ta på sig

uttala sig för, godta, godkänna

acceptera, motta, ta emot, godta

aanvallen

rusa på, gå lös på, anfalla, angripa

hugga in

angripa, anfalla, överfalla, attackera

gå lös på, angripa

aanvallen en beroven

överfalla och råna

aanvangen

börja, sätta igång

börja, inleda

påbörja, börja

börja, begynna, starta

aanvaren

stöta ihop, ränna på

aanvatten

ta itu med, börja göra

aanvechten

bestrida, motsätta sig, motarbeta

ifrågasätta, bestrida

aanvoelen

ha en förkänsla, ana, inse, vara medveten om

aanvoeren

ursäkta sig med, skylla på

citera, anföra

anföra, citera, åberopa

föra fram, visa upp, presentera, introducera

leda, anföra

anföra, leda

aanvragen

be om

söka, anhålla om

reservera, beställa på förhand

skicka efter

aanvuren

förstärka, stegra

tända, upptända

aanwakkeren

återupptända, tända på nytt

egga, hetsa upp, väcka, stimulera

stimulera, aktivera

aanwenden

använda, bruka

utöva, använda

utöva, öva, använda

använda, bruka, begagna

aanwerven

sysselsätta, anställa, ge arbete åt

värva

aanwezig zijn

vara närvarande

förekomma

aanwijzen

visa, peka på

ange, utvisa

aanzetten

strigla

sätta på, vrida på

sätta på

sätta på, tända

medverka till, upphetsa, provocera, anstifta, uppvigla till, motivera, sporra

uppmana, förmana, anmoda

aanzuiveren

betala av, slutbetala, betala till fullo

aanzuren

förvandla till syra, göra syrlig

aanzwengelen

veva igång

aardig vinden

bli förtjust i, bli fäst vid

tycka om, gilla

aarzelen

dra sig, tveka

vackla, tveka

vackla, svikta

tveka, vackla

abdiceren

abdikera

aborteren

abortera, framkalla missfall

få missfall

absorberen

uppsluka, fängsla, helt uppta

insupa, suga i sig

suga upp, absorbera

absorbera

abuis hebben

missta sig, ta fel, vara fel

abuis zijn

missta sig, ta fel, vara fel

accelereren

accelerera

accelerera, höja farten, öka hastigheten

accentueren

accentuera, betona, framhäva, framhålla, starkt betona, trycka på, understryka

accepteren

honorera, lösa in

acceptera, motta, ta emot

godta, acceptera

accrediteren

ackreditera, befullmäktiga, auktorisera

accumuleren

lägga på hög, samla ihop, ackumulera

achteloos behandelen

skämta med

achten

anse, mena

tro, anta, förmoda, bedöma, anse, finna

uppskatta, akta, respektera

achter de vrouwen aan zitten

jaga kvinnor

achter zich laten

distansera, löpa från, springa om

distansera, springa om

achter zijn

vara efter

achterblijven

bli efter, komma efter

sacka efter, falla efter, falla tillbaka

achtergelaten worden

sacka efter, falla efter, falla tillbaka

achterhalen

komma till,

achterklappen

baktala, tala illa om, viska om

achterlaten

lägga ned, sätta ned

lämna

lämna, överlämna

lämna

lämna kvar, överge

achterlopen

gå efter, sacka

achternasturen

eftersända

achternazitten

jaga

jaga, förfölja, springa efter

achterom kijken

se sig om

achterop raken

bli efter, komma efter

achteroverdrukken

försnilla, förskingra

stjäla, knycka [informal]

achteroverslaan

svepa, stjälpa i sig

achteruitgaan

gå tillbaka

förfalla

återgå, försämras, förfalla, sjunka

tappa greppet

stiga tillbaka

gå åt pipan, stryka med, gå utför

gå baklänges, gå tillbaka, bli sämre, förfalla, deklinera

achteruitleunen

luta sig tillbaka

achteruitrijden

backa

backa

achteruitwijken

dra sig tillbaka, retirera, vika undan

achteruitzetten

uppehålla, hejda

actie voeren tegen

agitera mot, delta i en kampanj mot

agitera emot

ademhalen

andas, respirera

ademtest afnemen

göra alkotest

adjudiceren

tilldöma, tillerkänna

adjusteren

anpassa, lämpa, avpassa

administreren

administrera, förvalta, sköta

adopteren

adoptera, anta, ta efter, uppta

adoptera

adoreren

tillbedja, dyrka, avguda

adresseren

adressera

adverteren

annonsera, göra reklam

annonsera, tillkännage, offentliggöra, kungöra, publicera

advies geven

råda, ge råd

adviseren

råda, ge råd

råda, tillråda, rekommendera

afbakenen

begränsa, avgränsa

staka ut, märka ut, avgränsa

staka ut, märka ut

avgränsa, begränsa

afbedelen

tigga sig till

snylta, tigga

afbeelden

föreställa

afbetalen

amortera

betala av, slutbetala

afbeulen

utmatta, trötta ut, slita ut

afbieden

pressa ned, få ner

afbijten

bita av

afbladderen

flagna, lossna i flagor

afblijven

hålla sig ifrån, låta vara, inte röra

afborstelen

borsta

borsta av

afbranden

bränna ned, bränna upp, lägga i aska

afbreken

bryta av

avbryta

brista

bryta, slå upp

avbryta, bryta

demolera, rasera, riva ned, förstöra

brytas av, brista, springa av

skriva med bindestreck

sönderdela, lösa upp

racka ner på, nedvärdera, nedsätta

afbrokkelen

skava av

afbuigen

böja av, avleda, vika av

afdalen

gå ned, gå ner

gå ned, stiga ned, komma ned

afdanken

avskeda, avsätta

kasta bort, kassera, slänga, skrota ner

afdichten

tillsluta, täppa till

afdingen

pruta, köpslå, pressa ned, få ner

afdoen

slå av på, dra av

avgöra, göra upp, slutföra

ta av

afdragen

slita ut

afdrijven

driva nedför

driva, flyta

afdrogen

torka, torka av

afdroppelen

droppa,