logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for milligram:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmilligram
normeasures - weights [n]: milligram [n]
spameasures - weights [n]: miligramo [m]
swemeasures - weights [n]: milligram [n]
Synonyms:[n]: mg, metric weight unit [gt], weight unit [gt]
Results found in Norwegian dictionary
normilligram
engmål - vekt [n]: milligram
spamål - vekt [n]: miligramo [m]
swemål - vekt [n]: milligram
Wiki:Milligram er en SI-enhet for måling av masse. Symbolet for milligram er mg. Et milligram er lik en tusendel av et gram, som er lik en milliondel av et kilogram.
Example:
 1. 0,5 milligram.
 2. 1,0 milligram.
 3. Avfallet har 200 milligram pr. liter av dette giftstoffet, dertil kommer en rekke andre klorerte salter.
 4. Da amerikanske leger ved et kreftforskningssenter på midten av 70tallet gikk opp i doser på 500 milligram, fulgte Norge hakk i hæl.
 5. De minste verdiene som ble målt i noen av disse boligene, 0,09 milligram pr. kubikkmeter, kan man finne i vanlig uteluft.
 6. Den dødelige dose kan variere noe, men er dette kaliumcyanid, vil et kvantum på 200 til 250 milligram være dødelig, opplyser sjefsanalytiker Kåre Øydvin ved Norsk Medisinaldepot til Aftenposten.
 7. Den gang ble pasientene gitt doser på 15 milligram Metotrexat.
 8. Det hevdes i artikkelen at dødsfall vil kunne inntre allerede efter tilførsel av 40 milligram fluor.
 9. Det normale er et oksygeninnhold på ti milligram pr. liter,sier Sigmund Hatløy,leder for miljøvernavdeligen i Rogaland til Stavanger Aftenblad.Han fastslår at fiskebestanden står i fare på grunn av kombinasjonen forurensning og dårlig vannføring.
 10. En undersøkelse som er foretatt av sei og flyndre som er fanget på forskjellige steder i Sørfjorden, viser at kvikksølvinnholdet i sei er beskjedent og innenfor den maksimumsgrensen på 0,3 milligram kvikksølv pr. kilo fiskemuskel pr. uke som Verdens Helseorganisasjon anbefaler.
 11. Fluormengden i den tannpasta som en gjennomsnittsbruker stryker på sin tannbørst er ca. 1 milligram, og en liten del av denne dosen, vanligvis mindre enn tredjeparten, blir svelget.
 12. For å få mot til å begå selvmordet dro tiltalte først ned til en park i Bergen sentrum der han kjøpte ett gram hasj som han røykte endel av, en halv flaske vodka som han drakk omtrent halvparten av og derefter kjørte han i seg 70 milligram Stesolid som er et beroliggende medikament.
 13. Han fikk derpå et smertestillende middel, 0,15 milligram temesic.
 14. I kjente forgiftningstilfeller med dødelig utgang har det vanligvis vært tale om fluormengder i størrelsesorden over 2000 milligram for et voksent menneske.
 15. Kvikksølvinnholdet varierer sterkt, og det høyeste man har funnet er 1,5 milligram i en fisk.
 16. Offisielle sovjetiske sikkerhetskrav setter en grense på 0,6 milligram asbeststøv pr. kubikkmeter luft i de fabrikkene der stoffet blir produsert.
 17. Vanligvis må det være fire milligram oksygen per liter for at fisk skal leve,og nå går oksygeninnholdet helt ned mot null i elven.
 18. Ved doser på omkring 40 milligram pr. dag kan invaliditet eller dødsfall skje.
 19. Vi er i ferd med å bli høyrøstede overfor et politikerkorps som har det laveste antall milligram bibliotekinteresse pr. hode i Norden.
 20. Faregrensen når det gjelder aluminiuminntak er for mennesker satt til 800010 000 milligram i døgnet over tid.
 21. I Norge tilstreber vi en grense for innhold av aluminium i drikkevann på 0,1 milligram, opplyser Wiik.
 22. Nå viste imidlertid tre av fire av ialt 75 vannprøver som kommuneveterinæren tok av drikkevannet i 1984, et aluminiumsinnhold på under ett milligram pr. liter, opplyser formannen i kommunens tekniske utvalg, Malvin Kleppe til Aftenposten.
 23. De fleste vannverk idag doserer gjerne drikkevannet med fra fire til seks milligram aluminium pr. liter vann for å oppnå felling av partikler og urenheter før vannet forlater rensestasjonen.
 24. Det er selvsagt ikke alle som klarer å oppnå grensen på 0,1 milligram aluminium pr. liter for ferdig renset drikkevann, sier Wiik.
 25. Det innebærer at kulldioksydinnholdet er målt til mer enn 1,4 milligram pr. kubikkmeter luft.
 26. Eksperter har funnet ut at 100 milligram pr. liter er nok til å påføre lever og nyrer alvorlige skader.
 27. Eksperter har hevdet at vin som inneholder mer enn 100 milligram frostvæske pr. liter kan skade lever og nyrer, foruten at den kan føre til mavesyke og oppkast.
 28. En person kan ha et inntak på fra 1000 til 5000 milligram aluminium pr. dag gjennom bruk av slike midler.
 29. En svensk undersøkelse utført for Statens Naturvårdsverk, viser at konsentrasjonen av arsen i luften i nærheten av et bål kan være opp til 50 milligram pr. kubikkmeter.
 30. Enkelte vannprøver har riktignok vist et aluminiuminnhold på opptil 50 milligram, men dette har kun vært unntaksvis, og som regel efter at det har vært feil på renseanlegget.
Results found in Swedish dictionary
swemilligram
engmått - vikt [n]: milligram
normått - vikt [n]: milligram
spamått - vikt [n]: miligramo [m]
Wiki:Milligram, SI-enhet för massa som motsvarar 0,001 gram, alltså en tusendels gram. Förkortas mg.
Similar words:
spamiligramo
spamil libras
normillibar
engmillibar
swemilliard
swemillibar
normilliard
Your last searches:
 1. milligramLast searches

# NAL Term
1 Flag prelado
2 Flag lodning
3 Flag ekspressutlevering
4 Flag skåte
5 Flag utveckla sin styrka
6 Flag hespe
7 Flag sigen
8 Flag correa del ventilador
9 Flag parar
10 Flag fordervet
11 Flag putativo
12 Flag oculista
13 Flag sammenfallende
14 Flag barrenista
15 Flag rake-off
16 Flag contrato
17 Flag mynte
18 Flag agitarse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 762 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3666 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 891 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1545 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4408 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5300 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5618 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4708 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5278 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9391 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1826 - seconds.

mobiltelefon