logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for infrastruktur:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norinfrastruktur
enggeneral [n]: infrastructure
spageneral [n]: infraestructura [f]
swegeneral [n]: infrastruktur
Wiki:Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere. Dette innbefatter blant annet veier, flyplasser, havner, jernbaner, telekommunikasjonsmidler, bygg, vann- og avløpsnett (Kloakkanlegg) og avfallshåndtering. Infrastrukturen må overvåkes, styres og holdes vedlike.
Example:
 1. Det er nok billigere å bygge nye boliger på åpne marker i utkantene - i første omgang, men ser vi hva som trenges av infrastruktur og forretninger osv., viser det seg at vi ofte kommer billigere ut når gamle hus settes istand, sier Greifswalds ordfører, Klaus Ewald.
 2. Jeg tror det er blitt lagt for liten vekt på opprustning av disse bibliotekene, som er nøkkelinstitusjoner også for forskningens infrastruktur.
 3. Den nye teknologi vil utvikle en grensesprengende infrastruktur her i Norden av hittil helt ukjente dimensjoner.
 4. Det jeg har foreslått er en samfunnsmessig investering i en initiell infrastruktur som vi vurderer tilstrekkelig til å sette i gang en feltutbygging nordpå, sa han.
 5. Franskmennene har en meget interessant infrastruktur i sin bilindustri, og vi er i høy grad interessert i å følge med, sier Kulås.
 6. Men landet har en total mangel på infrastruktur.
 7. Den økonomiske infrastruktur i områdene kan imidlertid bare utnytte en brøkdel av denne arbeidskraften.
 8. Dersom ikke handelsforbindelsene blir skadelidende, vil det i Irak bli behov for en rekke prosjekter i tilknytning til bl.a. infrastruktur, skoler, sykehus og flyplasser, sier Knut Mugaas til Aftenposten.
 9. Det ble satset på en landbruksproduksjon som ga eksportinntekter, ut fra den tanke at da ble det midler til investeringer i landets infrastruktur.
 10. Det er for eksempel ingen hemmelighet at Zimbabwe, med sine rike jordbruksog mineralressurser og sin høyt utviklede infrastruktur, var tiltenkt en nøkkelrolle i Samarbeids og utviklingskonferansen for det sydlige Afrika, som har til formål å redusere de sorte nabostaters økonomiske avhengighet av SydAfrika.
 11. Det gjelder industribedrifter som står overfor omstilling og fornyelse, det gjelder næringer som står overfor krav til nytenking og reorganisering, det gjelder forskning som står overfor nye utfordringer i teknologi og samfunnsplanlegging, og det gjelder styrking av infrastruktur for å få kommunikasjon og sosiale nettverk i lokalsamfunnet til å fungere.
 12. Det understrekes at utgiftsreduksjonen innen de tekniske sektorer er ført så langt at fortsatte reduksjoner kan føre til sammenbrudd i Oslos infrastruktur.
 13. Disse bidrag var i første rekke knyttet til etableringen av moderne kommunikasjoner og annen infrastruktur.
 14. Efter at den palestinske infrastruktur i Libanon ble ødelagt under den israelske invasjon for to år siden, er dette en kamp som først og fremst er blitt ført i de okkuperte områdene - Vestbredden og Gazastripen.
 15. Ens egen infrastruktur er nærmere.
 16. Et oljefunn med tilstrekkelige reserver vil kunne bygges ut raskere og med mindre behov for kostbar infrastruktur i form av rørledninger og terminalanlegg på land.
 17. Han beklaget også at man i prioriteringen av de offentlige utgifter har satset for lite på sektorer som bidrar til å styrke næringslivets muligheter for vekst som f. eks. utdannelse og investeringer i infrastruktur.
 18. Han hadde bl.a. ansvaret for infrastruktur og elektronisk krigføring, men ble bare sjelden rådspurt av Rogers.
 19. Han mener at kostnadene stort sett vil bli de samme som ved bygging av et landfast hotell, men fremholder at det kan være fordelaktig å slepe et flytende hotell til turiststeder hvor det på grunn av manglende infrastruktur og arbeidskraft er vanskelig å gjennomføre et byggeprosjekt.
 20. Han mente ellers at et hovedproblem i arbeidslivet idag er en for dårlig utbygget infrastruktur som kan fremskynde og støtte arbeidslivets egen ekspansjon og omstilling.
 21. Her mener opposisjonen det kan spares betydelige beløp, selv uten å nedlegge noen bosetninger, men ved å stanse utbyggingen av ny infrastruktur.
 22. Hva langsiktige investeringer utenfor den rene oljesektoren angår, kan det vanskelig tenkes et viktigere felt enn infrastruktur for eksport.
 23. Høyres formann minnet i sin åpningstale de vel 400 landsmøtedelegatene, som var samlet i Samfunnssalen i eftermiddag, om at velferdsstaten er langt mer enn folketrygden, nemlig at den er hele den offentlige organiserte og oppbyggede sosiale infrastruktur - en grunnvoll å stå på.
 24. I erklæringen beskrives den katastrofale tørke som en ytterligere påkjenning på en skjør økonomi, forkrøblet av dypt rotfestede strukturelle motsetninger, en svak fysisk og sosial infrastruktur, mangel på trenede menneskelige ressurser og avhengighet av eksport av et fåtall produkter.
 25. Idag er Staten gratispassasjer i Oslo når det gjelder å bruke den infrastruktur som bekostes av Oslo kommune.
 26. Jeg er glad for øket forskning og utvikling, men næringen mangler en god nok infrastruktur, om jeg skal bruke et slikt uttrykk.
 27. Konkret nevner ha interne tilpasninger, handelsbalansen og satsing på en økonomisk infrastruktur som målenheter.
 28. Landet har en svak infrastruktur.
 29. Landet har med basis i sine oljeinntekter satset stort på oppbygging av infrastruktur, og her har Lørenskogbedriften kommet inn med leveranser av store lastetilhengere - såkalte semitrailere og svanetrailere.
 30. Monopolet gir enerett til å utforme viktige sider ved samfunnets infrastruktur, påpeker mindretallet, som mener at man kan vurdere overgang til et statsaksjeselskap senere, når man har vunnet erfaring med revisjonen av forvaltningsbedriften.
Results found in Swedish dictionary
sweinfrastruktur
enggeneral [n]: infrastructure
norgeneral [n]: infrastruktur
spageneral [n]: infraestructura [f]
Wiki:Infrastruktur är anläggningar som representerar stora investeringar, och som används dagligen av samhället. Framför allt avses system för transport av varor och personer, energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse och fastighetsstruktur.
Your last searches:
 1. infrastrukturLast searches

# NAL Term
1 Flag fyll
2 Flag bestemt
3 Flag dechiffrera
4 Flag venture
5 Flag ubicado
6 Flag få att smälla igen
7 Flag life-sized
8 Flag casa llena
9 Flag upphäva
10 Flag vistes
11 Flag satisfecho de sí mismo
12 Flag overdrivelse
13 Flag resa sig
14 Flag acera mecánica
15 Flag sleet
16 Flag spiritistiskt medium
17 Flag penitentiary
18 Flag uppdaga

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 143 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 92 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 769 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3535 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4368 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4555 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3758 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4340 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7425 3 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4308 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0960 - seconds.

mobiltelefon