logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for adekvat:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noradekvat
engsituation [a]: applicable, appropriate, suitable
spasituation [a]: aplicable, apropiado, conveniente, adecuado
swesituation [a]: adekvat
Synonyms:anstendig, bekvem, dekkende, høvelig, kledelig, lugom, måtelig, passende, på sin plass, sømmelig, tilstrekkelig, velvalgt, verdig
Example:
 1. Hvor er kunsten ? - forestillingens åpningsspørsmål var adekvat på bakgrunn av gruppens ønske om å finne tilbake til noe som er en nasjonal og afrikansk identitet.
 2. Som utgangspunkt kan restriksjoner i besøksadgangen ikke være noen adekvat og naturlig sanksjon mot misbruk i forbindelse med korrespondanse.
 3. Det er nødvendig å ha en overvåkningstjeneste av adekvat styrke, fremholdt Røkke.
 4. Dette påvirker igjen evnen til adekvat handling, innsats og mestring, skriver de tre.
 5. Professor Nils Helsingens uttalelser om at Sentralsykehuset i Akershus kan gi lungekreftpasienter adekvat behandling, er beroligende, sier medisinalråd Egil Willumsen i Helsedirektoratet.
 6. Den nøyaktige definisjon av et adekvat konvensjonelt forsvar, den kjernefysiske terskel - det punkt der det ikke er noe annet valg enn konvensjonelt nederlag eller kjernefysisk opptrapping, forholdet mellom strategi og våpenkontroll.
 7. Det er all grunn til å rette oppmerksomheten mot en adekvat smertebehandling av pasienter som er sterkt plaget av smerter.
 8. Det er direktørens fremste oppgave å sørge for at denne medisinske behandling blir utført på en faglig og medisinsk mest mulig adekvat måte.
 9. Det er ensomt, uavhengig eller selvtilstrekkelig, adekvat tilpasset de naturlige betingelser, det er enfoldig i den forstand at det har bare en fold, det vil si, uten forstillelse.
 10. Det har vært stor politisk strid omkring spørsmålet om de restriksjoner som gjelder ved oppløsning av borettslag tilsluttet boligbyggelag, men det er neppe et adekvat våpen for å hindre oppløsning av slike borettslag å friste med skattefrihet ved salg hvis borettslaget ikke oppløses.
 11. Det kalles forøvrig Zagrebserum, opplyser Næss og beklager at det slett ikke er sikkert at en tilfeldig valgt lege vet hva som er adekvat behandling.
 12. Det skader heller ikke at han har adekvat utdannelse og beleven fremtreden.
 13. En saklig og adekvat reaksjon fra bedriftens side på dagens utfordringer, er ikke å forsøke å lære sine ansatte å smile.
 14. Et armbrudd tilheler vanligvis uten å gi men efter adekvat behandling. en tannskade, stor eller liten, er et varig problem for den uheldige.
 15. For når man vet hvordan musikken, som ble spilt på den tiden, lyder, kan man finne en adekvat måte å spille den på på moderne instrumenter.
 16. Fremveksten av kultbevegelser bør imidlertid tas som et tegn på at de etablerte kirkesamfunn ikke tilfredsstiller de religiøse behov på en adekvat måte.
 17. Grunnen til denne triste konklusjon var at de aktuelle pasientene i virkeligheten ikke var adekvat behandlet.
 18. I betraktning av de oppgaver vi står overfor, bør det vurderes om det utdannelsestilbud vi har innen kunstformidling er adekvat.
 19. I erklæringen understrekes det at alliansen må basere seg på adekvat militær styrke og politisk solidaritet.
 20. Juridisk er spørsmålet om det efter norsk rett er ulovlig eller endog straffbart å unnlate å gi adekvat smertebehandling.
 21. Man kan sitte i et fly, i det ubeskrivelige land av lys over skydekket, og tenke at en person som Anders skulle noen ha tatt med opp i en eller annen sfære hvor han kunne sluppet taket i sitt eget fortvilte og ødeleggende selvhevdende ego og pustet ut i noen annet og større - en avindividualisering som jeg ikke vet om psykiatrien har noe adekvat begrep for.
 22. Med de meget betydelige behov som gjør seg gjeldende innen materiellsektoren, vil forutsetningen om en årlig realvekst på 3,5 pst. i forsvarsbevilgningene ikke være tilstrekkelige for å kunne opprettholde et adekvat nasjonalt forsvar.
 23. Men det betyr ikke at loven gir hjemmel for å avskaffe benevnelsen examen artium, og i alle fall heller ikke forbud mot å erstatte den med en adekvat benevnelse.
 24. Riving er uansett ikke noe adekvat svar på dette problemet.
 25. Selv om Sentralsykehuset i Akershus ikke har egen lungeavdeling, har man i lang tid tatt imot pasienter med alvorlige lungesykdommer, deriblant lungekreftpasienter og gitt dem adekvat behandling.
 26. Selv om det er meningsløst å forestille seg en adekvat helseberedskap for atomkatastrofe, er det allikevel mye som kan gjøres for å lindre lidelser.
 27. Sjelden har jeg sett et kunstverk så adekvat plassert.
 28. SovjetUnionen har gjennom sin opptreden demonstrert at det avspenningskonsept som inspirerte oss, ikke var adekvat, som han formulerte det.
 29. Tiltaltes forsvarer, advokat Magne Revheim, ba sin klient behandlet på mildeste måte og viste til en rekke Høyesterettsdommer som han fremla som en bekreftelse på sin påstand om at aktors påstand om lovens strengeste straff overhodet ikke var adekvat i denne saken.
 30. Ved å fokusere oppmerksomheten på sterke smerter hos kreftpasienter, demonstrere knoker som blir hvite når de klamrer seg fast, så kan det virke skremmende på andre kreftpasienter, særlig når det samtidig fremgår av programmet at mange pasienter ikke får adekvat smertelindring idag.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engadept
engadequate
noradept
noradressat
noradskilt
noradvokat
spaadecuar
Your last searches:
 1. adekvatLast searches

# NAL Term
1 Flag cloak
2 Flag cub
3 Flag stad
4 Flag tippe
5 Flag handle
6 Flag verterse
7 Flag rusa
8 Flag tjalla
9 Flag litografera
10 Flag ubevegelig
11 Flag uer
12 Flag blyg
13 Flag bergig
14 Flag ribbed
15 Flag ikke fysisk
16 Flag aksjekapital
17 Flag nedstigning
18 Flag ereksjon

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1848 - seconds.

mobiltelefon