logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for akseptabelt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norakseptabelt
enggeneral [a]: acceptable
spageneral [a]: aceptable
swegeneral [a]: godtagbart
Example:
 1. Dårlige prøver utgjør ikke sjelden halvparten av stikkprøvene, og for visse matvarer er bakterieinnholdet langt høyere enn det som er akseptabelt.
 2. På grunnlag av det begrensede materiale som foreligger, er det lettere å forestille seg situasjoner hvor nordflåten kan bli slått tilbake og et akseptabelt minstemål av sjøbårne forsyninger kan bli bragt over Atlanterhavet, enn å innbilde seg et vellykket forsvar av sentralavsnittet mot en sovjetisk offensiv.
 3. Alle disse instanser ønsker at forskriftene gjøres varige, fordi reguleringen har fått ulempene med snescooterkjøringen ned på et akseptabelt nivå, sier konsulent Dagfinn Moe i Veidirektoratet.
 4. Bankenes rentenetto er nå kommet på et akseptabelt nivå, og hvis pengemarkedsrenten går ned, er det rimelig at vi enten setter ned våre utlånsrenter eller hever innskuddsrenten.
 5. Det er ikke et akseptabelt forvaltningsprinsipp å la bukken passe havresekken.
 6. Det er min oppfatning at skal vi drive på et akseptabelt nivå, må vi få ytterligere utdannelse innen ortopedi, fysikalsk medisin og kirurgi.
 7. Dette er ikke akseptabelt.
 8. Dette vil forandre markedet for denne type biler totalt, og det er ikke akseptabelt.
 9. Faremomentene ved hopping er minimalisert ved at man lærer av tidligere erfaringer, og følger man reglene, er faren redusert til et akseptabelt minstenivå.
 10. Fekting krever mye av utøveren, men det er ikke uoverkommelig å trene seg opp til et akseptabelt nivå, sier Woyseth.
 11. Hittil har ikke NRKledelsen kommet med noe akseptabelt tilbud til teknikerne.
 12. I løpet av ett eller to år regner jeg med at holdningen i statskirken til homofili og homofilt samliv er anderledes og mer akseptabelt enn idag, sier stortingsreperesentant Wenche Lowzow til NTB.
 13. Selv om jeg ikke automatisk vil gå god for alle de tall sivilingeniør Eilif Holte har presentert, er det klart for alle at gapet mellom utgangspunktet og sluttresultatet når det gjelder Norges Banks byggeomkostninger, er større enn hva som normalt er akseptabelt, sier finanskomiteformann Petter Thomassen.
 14. Synes kundene at timepriser på opptil 500 kroner er akseptabelt, da ?
 15. Ti prosent prisforskjell på offshoreanbud er vel alment akseptabelt for valg av norsk løsning idag, mener Synnes.
 16. Vedtak om stengning og struping av riksveier og hovedveier er ikke akseptabelt når alternativer mangler, sa han.
 17. Vi er innstilt på å sluttføre meglingen til et akseptabelt resultat, uavhengig av departementets forsøk på diktat, sa Skytøen.
 18. Vi har møtt både respekt og aksept for at dette er et akseptabelt krav, sier Friele.
 19. 180 millioner kroner må vi investere for å redusere bare de nåværende utslippene fra Romerikskommunene på 15 tonn til et akseptabelt nivå - 470 millioner for å redusere de totale utslipp.
 20. ALLE som er opptatt av hovedstadens muligheter til fortsatt å yde sine innbyggere service på et akseptabelt nivå, kan nå se lysere på situasjonen.
 21. Alle forsøk på å skrive spenningsromaner for barn på et akseptabelt kvalitetsnivå, ønskes velkommen.
 22. Arbeiderpartiets boligpoli tiske hovedtalsmann, Thorbjørn Berntsen, antydet riktignok i Trontaledebatten i 1983 at partiet syntes prisnivået i boligkooperasjonen efter omlegningene var akseptabelt.
 23. Arealet med bygg økte med syv prosent og havrearealet gikk ned med 10 prosent og er nå nede på et akseptabelt nivå, sier direktør Bjarne Thorbjørnsrud.
 24. At en forsvarer ønsker å ivareta en klients interesser er forståelig, men det er ikke akseptabelt at Bae foregir å korrigere og beriktige informasjoner jeg fremlegger på grunnlag av kilder han åpenbart ikke har kjennskap til.
 25. Billettkontorene blir ikke tatt i bruk før temperaturen og støyen kommer på et akseptabelt nivå.
 26. Blant andre har Tsjekkoslovakia en rekke utøvere på et akseptabelt nivå.
 27. De fleste fiskeslagene har nå akseptabelt kvikksølvinnhold i kjøttet.
 28. De første innlegg fra land innen Warszawapakten tyder på at hensikten med forslag som legges frem er mer deklaratorisk enn reelle, og det er selvfølgelig ikke akseptabelt fra vestlig synspunkt, mente Frøysnes.
 29. De gikk under forhandlingene villig med på førtidspensjonering som ett av virkemidlene for å få kommunens økonomiske problemer under kontroll, og har dermed gått god for at det endelige resultat er akseptabelt.
 30. De øvrige ni mente at forskning på embryoer var akseptabelt, med bl.a. den begrunnelse at det kunne gi legevitenskapen dypere biologisk innsikt i genetiske skaders grunnlag og i cellevekst og celleregulering med tanke på effektiv behandling av kreft, altså fremtidige uomtvistelige goder for menneskeheten.
Similar words:
norakseptabel
norakseptant
noraksentuert
norakseptabilitet
norakseptere
noraksellerert
noraksenttegn
Your last searches:
 1. akseptabeltLast searches

# NAL Term
1 Flag naturalismo
2 Flag dar un paseo
3 Flag meddling
4 Flag trekantig hatt
5 Flag blindado
6 Flag rymdsond
7 Flag mountain ash
8 Flag consolidador
9 Flag agradecer
10 Flag errado
11 Flag just in time
12 Flag plakat
13 Flag corbel
14 Flag ekvator
15 Flag omkring åtti
16 Flag arrive at
17 Flag utarma
18 Flag remedio

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 560 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8197 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1638 - seconds.

mobiltelefon