logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for anta:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noranta
enghypotese [v]: assume, suppose
sannsynlighet [v]: assume, presume, suppose, take for granted, surmise [formal], guess [informal]
method [v]: adopt, imitate
tanke [v]: reckon, think, suppose, figure
laws [v]: adopt, vote to accept
faktum [v]: presume, suppose [formal], presuppose [formal]
mening [v]: believe, suppose [formal]
farge [v]: take on
mathematics [v]: suppose, let [formal]
politics [v]: enact, legislate
akseptere [v]: accept, believe
spahypotese [v]: asumir, suponer
sannsynlighet [v]: suponer, dar por sentado
method [v]: adoptar, imitar
tanke [v]: estimar, creer
laws [v]: adoptar, aprobar
faktum [v]: presumir, suponer, presuponer
mening [v]: creer, considerar, estimar, suponer
farge [v]: tomar
mathematics [v]: suponer
politics [v]: decretar, promulgar
akseptere [v]: aceptar, creer
swehypotese [v]: anta
Synonyms:
 1. akseptere, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatning
 2. ane, finne ut av, gisse, gjette, greie, klare, løse, tippe
 3. annamme, anta (form av), arve, bli gift med, bli rammet av, bli til del, bli utsatt for, erverve, , hale i land, høste, høste inn, innhente, innkassere, motta, oppdrive, oppnå, pådra seg, skaffe seg, ta hjem, vinne
 4. ansette, bemanne, engasjere, hyre, lønne, påmønstre, tilsette, utnevne
Derived terms:anta at, antagelse, antagbar, antatt, antagelig, antagelighet, antagonisme, antagonist, antagonistisk, antall, antall dødsoffer, antall kjørte miles, antall nærværende, Antarktis, Antarktik, antaste, bantamvekter, brystimplantat, cantaloupmelon, et antall, fantasi, fantasi-, fantasibilde, fantasier, fantasiløs, fantasmagori, fantast, fantastisk, fantastisk bra, fantasere, fantaserende, fantasering, hudtransplantat, implantat, kantate, uantagbar, uantastbar, uantastelig, overtreffe i antall, plantasje, transplantat, transplantasjon, velgjørenhetsfantast, antakelig, antakelighet, antakelse, beslutningsdyktig antall, fantasifull, feberfantasere, implantasjon, [Show less / more]
Example:
 1. Det er ingen grunn til å anta at Arbeiderpartiet vil velge den svenske modellen og satse på lønnstagerfond i 1985.
 2. Det vil jeg anta.
 3. For en alt overveiende del må en anta at dette dreier seg om reklame for utenlandske produkter.
 4. Denne straffeloven er til nå ikke satt på prøve når det gjelder datainnbrudd, men det er rimelig å anta at den vil ramme tilfeller som det vi nå har opplevd i Trondheim, mener Schjølberg.
 5. Det er grunn til å anta at en økende vesteuropeisk innflytelse i vestlig samarbeide, kan gjøre det lettere for de østeuropeiske land å oppnå større handlefrihet.
 6. Det er intet grunnlag for å anta sinnssykdom, heller ikke i tiden før eller efter handlingen.
 7. Det vi vet er at det har vært en eksplosjonsulykke og vi må anta at den har ført til store materielle skader, men jeg tror ikke den militære balansen i nordområdet er blitt forrykket ved denne ulykken, sier BullHansen.
 8. Efterforskningen gir imidlertid ikke grunn til å anta at det vil bli pågripelser blant mannskapene på Setermoen, Heggelia eller Bardufoss.
 9. Erfaringene fra de seneste år med redusert vekst i pressestøtten gir ikke grunnlag for å anta at bevilgningene minst må ligge på dagens nivå for at den tilsiktede støtteeffekt skal kunne oppnås, heter det i stortingsmeldingen.
 10. Forholdene er helt anderledes i USA enn her, men jeg vil anta at også norske myndigheter vil kunne avsløre mer av narkotikatrafikken ved å kontrollere pengene.
 11. Hvis det blir en oppmykning generelt, skulle jeg anta at vi må følge efter, sier direktør Buer.
 12. Hvis man derfor ikke blir fritatt fra å innbetale forskuddstrekk til ett av landene, vil de pliktige forskuddstrekk kunne anta betydelige størrelser og i visse tilfeller også overstige lønnen, heter det i brevet.
 13. Ingen organisasjon er tjent med å kreve mer enn det finnes rimelig grunn til å anta blir innfridd.
 14. Jeg vil anta at mange som idag bruker bilen til og fra jobben, vil velge andre transportmåter dersom de i tillegg til vanlige bilutgifter må ut med 230 kroner måneden til universalkort.
 15. Jeg vil anta at mellom 80 og 90 prosent av tilfellene ikke blir behandlet av spesialist.
 16. Jeg vil anta at rundt 40% av det norske folk går i kirken julaften, sier forskningsstipendiat ved NAVF, religionssosiolog Knut Lundby til Aftenposten.
 17. La oss anta at vi fikk hans synspunkter.
 18. Men inntil disse hull er laget, vil innsatsen anta andre former.
 19. Men når vi står foran oppgjør for eftertiden, er det grunn til å anta at de Nordsjøansatte ikke i like stor grad som hittil vil føle seg forpliktet til å godta tvungen lønnsnevnd, fremholder fungerende formann i OFS, Eivind Lønningen.
 20. Planen som ennå ikke er presentert for styrene i Lyn og Akerklubbene omfatter ikke noe endelig kostnadsoverslag for en samlet utbygging, men jeg vil anta at det hele vil koste rundt 150 millioner kroner, sier Nyhus.
 21. Politiet har grunn til å anta at de impliserte i denne saken hører til i narkotikamiljøet i Oslo, men har ingen holdepunkter for at saken kan settes i sammenheng med drapet i Sannergaten i forrige uke, fastslår førstebetjent Stenerud.
 22. Rent generelt kan man si at billedstoff av denne type vil ha en opphissende virkning, og jeg vil anta at bildene vil avspore elevene rent faglig i timene.
 23. Statens forurensningstilsyn antar at kjølevæsken neppe representerer noen reell fare for den enkelte bilbruker, men synes det er rimelig å anta at verkstedpersonell kan utsettes for en helsefare, sier avdelingsdirektør Biørnstad.
 24. Totalt sett er det grunn til å anta at fordelingsvirkningene av en sterkt progressiv inntektsbeskatning overvurderes.
 25. Uten å gå i detaljer vil vi anta at det som sannsynligvis bidro mest til den overraskende, raske oppgangen, var en overvurdering av tonnasjeoverskuddet og en undervurdering av verksten i efterspørselen.
 26. Vi finner ikke holdepunkter for å anta at Hougen i vinnings hensikt har prøvd å tilegne seg penger av komiteens midler, opplyser politiadjutant Trond Lea ved Oslo politikammer.
 27. 28. juni 1984 avslo Fengselsstyret søknad fra JussBuss om forlengelse av avbruddstiden, fordi man på grunnlag av de legeerklæringer som da forelå, ikke hadde grunn til å anta at Busk var å anse som soningsudyktig i åpen anstalt.
 28. Alle andre begrunnelser er subjektive og avhengig av skjønn, i den forstand at politiet kan anta noe.
 29. Anta at to tusen leger har avtale med trygdekontorene.
 30. Asylspørsmålet er blitt behandlet i Regjeringen, og Justisdepartementet har ikke funnet grunnlag for å anta at ahmadiyamuslimene risikerer forfølgelse av så alvorlig art at de bør gis politisk asyl eller oppholdstillatelse i Norge av humanitære grunner.
Results found in Spanish dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

spaanta
enggeneral [?]: anta
norgeneral [?]: anta
swegeneral [?]: Anta
Synonyms:alce, ante
Results found in Swedish dictionary
sweanta
enghypotes [v]: assume, suppose
sannolikhet [v]: assume, presume, suppose, take for granted, surmise [formal], guess [informal]
method [v]: adopt, imitate
tanke [v]: reckon, think, suppose, figure
laws [v]: adopt, vote to accept
faktum [v]: presume, suppose [formal], presuppose [formal]
mening [v]: believe, suppose [formal]
färg [v]: take on
mathematics [v]: suppose, let [formal]
politics [v]: enact, legislate
acceptera [v]: accept, believe
norhypotes [v]: anta
spahypotes [v]: asumir, suponer
sannolikhet [v]: suponer, dar por sentado
method [v]: adoptar, imitar
tanke [v]: estimar, creer
laws [v]: adoptar, aprobar
faktum [v]: presumir, suponer, presuponer
mening [v]: creer, considerar, estimar, suponer
färg [v]: tomar
mathematics [v]: suponer
politics [v]: decretar, promulgar
acceptera [v]: aceptar, creer
Synonyms:
 1. förutsätta, tro, tror, ponera, förmoda
 2. antagande, ana, gissa, supponera, antar, presumera, antaga
 3. ta för givet
 4. uppskatta, spekulera
 5. föreställ
 6. förmodan, religion, tillit, övertygelse, förlita, mena
Derived terms:äggplanta, antag att, antaga, antagande, antagbar, antagen, antaglig, antagligen, antaglighet, antagonism, antagonist, antagonistisk, antal, antal dödsoffer, antal körda miles, antal närvarande, antarktisk, antasta, banta, bantamvikt, bli brantare, bröstimplantat, cantaloupmelon, ett antal, fantasi, fantasi-, fantasibild, fantasier, fantasilös, fantasmagori, fantast, fantastisk, fantastiskt, fantastiskt bra, fortplanta sig, göra undantag för, hudtransplantat, implantat, inplanta, kanta, kantat, lantarbetare, lantarbeterska, med undantag av, medlemsantal, oantagbar, oantastbar, oantastlig, överträffa i antal, planta, [Show less / more]
Example:
 1. Det ska du inte anta.
 2. Jag har anledning att anta att det inte är sant.
Similar words:
enganti
spaana
spaanca
spaanda
spaanea
spaante
sweana
Your last searches:
 1. anta


Anta was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) anta
Gerundio: antaende
Past participle: antatt
Indikative
1. Present
 • jeg
  antar
 • du
  antar
 • han
  antar
 • vi
  antar
 • dere
  antar
 • de
  antar
8. Perfect
 • jeg
  har antatt
 • du
  har antatt
 • han
  har antatt
 • vi
  har antatt
 • dere
  har antatt
 • de
  har antatt
2. Imperfect
 • jeg
  antok
 • du
  antok
 • han
  antok
 • vi
  antok
 • dere
  antok
 • de
  antok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde antatt
 • du
  hadde antatt
 • han
  hadde antatt
 • vi
  hadde antatt
 • dere
  hadde antatt
 • de
  hadde antatt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal anta
 • du
  vil/skal anta
 • han
  vil/skal anta
 • vi
  vil/skal anta
 • dere
  vil/skal anta
 • de
  vil/skal anta
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha antatt
 • du
  vil/skal ha antatt
 • han
  vil/skal ha antatt
 • vi
  vil/skal ha antatt
 • dere
  vil/skal ha antatt
 • de
  vil/skal ha antatt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle anta
 • du
  ville/skulle anta
 • han
  ville/skulle anta
 • vi
  ville/skulle anta
 • dere
  ville/skulle anta
 • de
  ville/skulle anta
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha antatt
 • du
  ville/skulle ha antatt
 • han
  ville/skulle ha antatt
 • vi
  ville/skulle ha antatt
 • dere
  ville/skulle ha antatt
 • de
  ville/skulle ha antatt
Imperative
Affirmative
 • du
  anta!
 • vi
  La oss anta!
 • dere
  anta!
Negative
 • du
  ikke anta! (anta ikke)!
 • dere
  ikke anta! (anta ikke)!

Anta was also recognized as a Swedish verb

Infinitive: (Att) anta
Gerundio: antande
Past participle: antagit
Indikative
1. Present
 • jeg
  antar
 • du
  antar
 • han
  antar
 • vi
  antar
 • ni
  antar
 • de
  antar
8. Perfect
 • jeg
  har antagit
 • du
  har antagit
 • han
  har antagit
 • vi
  har antagit
 • ni
  har antagit
 • de
  har antagit
2. Imperfect
 • jeg
  antog
 • du
  antog
 • han
  antog
 • vi
  antog
 • ni
  antog
 • de
  antog
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hade antagit
 • du
  hade antagit
 • han
  hade antagit
 • vi
  hade antagit
 • ni
  hade antagit
 • de
  hade antagit
4a. Future
 • jeg
  skall anta
 • du
  skall anta
 • han
  skall anta
 • vi
  skall anta
 • ni
  skall anta
 • de
  skall anta
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  skall ha antagit
 • du
  skall ha antagit
 • han
  skall ha antagit
 • vi
  skall ha antagit
 • ni
  skall ha antagit
 • de
  skall ha antagit
4b. - Or - (Possible to us both)
 • jeg
  kommer att anta
 • du
  kommer att anta
 • han
  kommer att anta
 • vi
  kommer att anta
 • ni
  kommer att anta
 • de
  kommer att anta
11b. - Or - (Possible to use both)
 • jeg
  kommer att ha antagit
 • du
  kommer att ha antagit
 • han
  kommer att ha antagit
 • vi
  kommer att ha antagit
 • ni
  kommer att ha antagit
 • de
  kommer att ha antagit
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  skulle anta
 • du
  skulle anta
 • han
  skulle anta
 • vi
  skulle anta
 • ni
  skulle anta
 • de
  skulle anta
12. Conditional perfect
 • jeg
  skulle ha antagit
 • du
  skulle ha antagit
 • han
  skulle ha antagit
 • vi
  skulle ha antagit
 • ni
  skulle ha antagit
 • de
  skulle ha antagit
Subjunctive
6. Present
 • jeg
  må anta
 • du
  må anta
 • han
  må anta
 • vi
  må anta
 • ni
  må anta
 • de
  må anta
13. present perfect
 • jeg
  må ha antagit
 • du
  må ha antagit
 • han
  må ha antagit
 • vi
  må ha antagit
 • ni
  må ha antagit
 • de
  må ha antagit
Imperative
Affirmative
 • du
  anta!
 • vi
  Låt oss anta!
 • ni
  anta!
Negative
 • du
  anta inte!
 • ni
  anta inte!

Last searches

# NAL Term
1 Flag berørt person
2 Flag taustige
3 Flag blodgiver
4 Flag herbal
5 Flag specialtillverka
6 Flag living
7 Flag amazed
8 Flag master of Arts
9 Flag daintily
10 Flag unhinge
11 Flag caulk
12 Flag maroderande
13 Flag demokratisk
14 Flag ritualista
15 Flag grandonkel
16 Flag sekstiåring
17 Flag chato
18 Flag jordbunden

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 874 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 994 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1643 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2959 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8948 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2632 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3223 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6150 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6961 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7539 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1582 - seconds.

mobiltelefon