logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for attest:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engattest
nordeclare officially [v]: bekrefte, bestyrke
spadeclare officially [v]: certificar, atestar
swedeclare officially [v]: bekräfta, bestyrka
Synonyms:
 1. [v]: certify, manifest, demonstrate, evidence, testify [gt], bear witness [gt], prove [gt], evidence [gt], show [gt]
 2. [v]: affirm [gt], verify [gt], assert [gt], avow [gt], aver [gt], swan [gt], swear [gt]
 3. [v]: testify, take the stand, bear witness, declare [gt]
 4. [v]: show [gt]
Derived terms:attestation, attestant, attestation report, attestation service, attestator, attested, attester, attestor
Example:
 1. The fingerprints on the knife attest to her guilt.
 2. His success attest his diligence.
 3. I can attest to everything she just said.
 4. A funeral is a pageant whereby we attest our respect for the dead by enriching the undertaker, and strengthen our grief by an expenditure that deepens our groans and doubles our tears.
Results found in Norwegian dictionary
norattest
engdokument [n]: certificate, certification, attestation [formal]
spadokument [n]: certificado [m], certificación [f]
swedokument [n]: attest
Synonyms:
 1. akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skriv
 2. aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon
Derived terms:nattestid, tildele attest, vielsesattest, attestere, attestering, firmaattest, firma-attest, som attesterer
Example:
 1. Predikat vil jeg oversette med attest.
 2. Det var litt av en attest å gi seg selv !
 3. Jeg er fredshisser, fortsetter Owren, og dette har han til og med fått Dagbladets attest for.
 4. Begge klubbene har gode målmenn - Neville Southall i Evertonburet burde kunne få godkjent attest av Tom Lund og de øvrige, norske landslagspillerne som møtte Wales i Swansea.
 5. Beste attest !
 6. Blir en borte lenger enn 6 uker, må en svensk eller finsk veterinær skrive ut en ny attest.
 7. Botiden må som tidligere dokumenteres med attest fra Oslo folkeregister.
 8. Camilla Tostrup kunne returnere til Norge med god attest fra USA, hvor Institutt for dramatisk kunst bl.a. skriver at man har den største respekt og beundring for hennes innsats både som skuespiller, regissør og foreleser og hennes teaterkontakt med et ungt publikum.
 9. DAGBLADETS saltomortale må også vekke munterhet hos sosialminister Leif Arne Heløe, som nylig fikk en venstresosialistisk leges attest for å være en av historiens dyktigste fagstatsråder på dette feltet.
 10. De ga den god attest, og ga tydelig uttrykk for at de fikk et annet og bedre inntrykk av universitetet og av universitetsstudier enn de hadde på forhånd.
 11. De som har tatt yrkesskolefag, får påstemplet Rud videregående skole, men de som har opplæring og maskinpraksis fra vårt verksted som tilhører Ila, får bare attest når de ber om det.
 12. De tre norske syklene i undersøkelsen var blant de seks som fikk best attest.
 13. Den ansatte må ha sin hovedbeskjeftigelse i selskapet, tilbudet om aksjekjøp til underkurs må omfatte alle ansatte, aksjene skal deponeres i bank, den ansatte må senest ved selvangivelsesfristens utløp fremlegge attest fra banken om deponeringen, aksjenes reelle salgsverdi ved ervervstidspunktet må overstige kr. 2000 det enkelte år, den ansattes samlede fordel ved kjøp av aksjer som ligger i bankdepot må ikke overstige kr. 50 000.
 14. Den smarte forfalskeren laget så kopier av maleriet og solgte dem med attest og fotografi, men han ble tatt, forteller Lindberg.
 15. Derfor går mange tilbake til det sivile liv uten en skikkelig attest for sin tjeneste i Forsvaret.
 16. Dertil får islendingene attest som et meget gjestfritt og generøst vertskap.
 17. Det ble klaget og klaget, og da Strand en gang ba om attest fra skolesjefen, tentes håpet.
 18. Det er en attest han neppe utsteder med glede, men han har ikke noe valg.
 19. Det har han forøvrig attest for fra samtlige amerikanske presidenter efter den annen verdenskrig.
 20. Diplomater og andre Pekingobservatører gir alment Zhao attest som en meget dynamisk leder.
 21. Er sparekontrakten inngått eller endret i 1983, må det vedlegges attest fra banken.
 22. Eskeland gir Bergenshumoren attest for å være den mest urbane i vårt land.
 23. Forfalskningen af Malerier har taget saaledes Overhaand i Frankrig, at Ministeren for de skjønne Kunster har taget under Overveielse, om det ikke vil være nødvendigt at ansætte en særlig Embedsmand, som skal give Attest for Billeders Ægthed.
 24. Forutsetningen for å få en slik attest er at veterinæren har undersøkt dyret.
 25. Han betegner dem alle som hedersmenn og gir Lied den beste attest for hans mangeårige virke som styreformann.
 26. Han ble dømt for å ha fremlagt en falsk attest fra Pakistan som dokumenterte at hans hustru i hjemlandet var avgått ved døden.
 27. Hanna Kvanmo høster like stor ære i LOs rekker som blant organiserte i andre organisasjoner, 88 pst. Fire pst. færre i gruppen som ikke er organisert gir henne god attest.
 28. Hart fikk attest for å ha gitt partiet et visjonært overblikk over hva fremtiden kan by USA.
 29. Høyrestatsrådene Røkke og Rettedal scorer enda litt høyere i Kr.F. enn i eget parti og Listau får bedre attest fra Sp. enn Høyre.
 30. I. var glad for en så god attest, men tenkte ikke så meget over sine militære plikter før han høsten 1948 til sin overraskels ble mobiliseringsdisponert ved et byggeteknisk kontor i stedet for som sjef for støttekompaniet.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engatheist
engattempt
engattend
norateist
noratlet
norattåt
noratten
Your last searches:
 1. attestLast searches

# NAL Term
1 Flag upprörd
2 Flag skåre
3 Flag seal
4 Flag visesanger
5 Flag anstrengt
6 Flag synopsis
7 Flag barnhem
8 Flag rensning
9 Flag smeltedigel
10 Flag heretic
11 Flag forglemmegei
12 Flag light
13 Flag utbyttbar
14 Flag föra protokoll över
15 Flag tampón
16 Flag hanne
17 Flag viability
18 Flag självständig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 404 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 556 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1199 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2452 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7928 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2177 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2767 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5697 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6513 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7019 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1818 - seconds.

mobiltelefon