logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for avkjørsel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noravkjørsel
engmotorvei [n]: off ramp, exit road, exit
vei [n]: turn
spamotorvei [n]: rampa de salida [f]
vei [n]: calle [f]
swemotorvei [n]: avfartsväg
vei [n]: avtagsväg
Example:
 1. Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer til bygningsrådets flertalls forslag til endret reguleringsplan for del av felles avkjørsel.
 2. 144 bnr. 30 og 1318, Høyenhall, til konsentrert småhusbebyggelse, endringer i Manglerudveien, felles avkjørsel med Høyenhall borettslag og fareområde ved høyspenningslinje.
 3. Avkjørsel fra offentlig vei må ikke opparbeides uten tillatelse fra veisjefen eller formannskapet, og vann skal ikke uten videre tillates lagt inn i hyttene.
 4. De to områder syd for Bispegaten har fra nord innkjøring i Oslogate og fra syd den nye avkjørsel under Loengbroen.
 5. Derimot blir det endring av offentlig vei slik at hotellet og byhallen får felles avkjørsel, og reguleringsbestemmelsene vedrørende parkeringsmulighetene og forretningsvirksomhet omkring byhallen foreslås justert.
 6. Enkelte mente likevel at veikontoret gikk vel drastisk til verks da man nylig stengte en avkjørsel og fjernet tre søppelcontainere på Nesodden - nettopp på grunn av misbruk.
 7. Er med andre ord virkelig heller ikke Reidar Gunder klar over at 25 00030 000 mennesker i disse nye boligstrøk, som nok finner seg i å bli lagt oppå hverandre om natten, forlanger å komme ut ved siden av hverandre om morgenen for å lufte seg og sette seg i sine biler med Bygdøy Alle som felles avkjørsel ?
 8. Fra utbyggeres side er de økonomiske motiver viktige i og med at en tre meters privat opparbeidet avkjørsel naturligvis er billigere å anlegge enn en femseks meter bred offentlig vei.
 9. Han antyder at en mulig midlertidig løsning kan være at flere lokale kommunale veier med avkjørsel til hovedveiene stenges.
 10. I flere år har treet vært truet av planer om en avkjørsel til dette bygningskomplekset, som ligger slik til at felling av treet syntes uunngåelig.
 11. I notatet slås det fast at når lengden på en felles privat avkjørsel blir 400600 meter, kan vedlikeholdsutgiftene bli betydelige og at det derfor reises krav om at kommunen nå overta vedlikeholdet.
 12. Manglende retningslinjer for regulering av felles avkjørsel gjør at det i stor grad er opp til den enkelte saksbehandler hos reguleringsmyndighetene å foreslå valg av veistandard.
 13. OSLO BYSTYRE har enstemmig vedtatt å regulere en felles avkjørsel i seks meters bredde fra Lørenveien ved Emaljeverket og ca. 100 meter sydover til Alnabanen.
 14. På Vippetangen vil man ikke se annet til trafikkåren enn to hull mot veien langs Festningskaia, ett for avkjørsel fra og ett for innkjørsel til motorveien.
 15. Regulering av felles privat avkjørsel / adkomstvei er derfor et middel til å få redusert veibredden, heter det i notatet.
 16. Reguleringsplan for Hellerudveien 90 tomt for kommunalteknisk virksomhet, byggeområde for boliger og felles avkjørsel.
 17. Som eksempler på utarting av private avkjørsler nevnes Dal med 600 meter lang felles avkjørsel med tre meter asfaltert bredde som betjener 3040 eneboliger, Bjørndal med 400 meter lang avkjørsel med fire meter asfalert bredde som betjener 150 boliger og Stilla der avkjørselen er 450 meter lang, asfalterte bredde fem meter og betjener 141 boliger.
 18. Tidligere var felles privat avkjørsel en vei som betjente toseks eiendommer og med en lengde som ikke oversteg 50 meter.
 19. Trafikken til og fra Ekebergveien må skje via en ny avkjørsel som er bygget under Loengbroen.
 20. Ulykken skjedde da barna kom kjørende på spark ut fra en uoversiktelig avkjørsel og kolliderte med en personbil.
 21. Ulykken skjedde ved 21.15tiden ved Berge, i vestre avkjørsel fra Grimstad sentrum på E 18, melder Agderposten.
 22. Ut ved første avkjørsel, virring rundt i det østlige Boston i gater man aldri har sett og som slett ikke står på noe bykart, peiling efter solen og kartstudium, og avgårde igjen.
 23. Denne krevde imidlertid at alle tomter med avkjørsel til Mosseveien måtte skaffes alternativ adkomst.
 24. Det ble vedtatt å anbefale en reguleringsplan for Trosterudveien 13 og 17 som reguleres til byggeområde for boliger, felles avkjørsel og parkering.
 25. Det ligger ved den fremtidige avkjørsel fra E6 til Gardermoen ved Jessheim Nord.
 26. Formannskapet vedtok å foreslå for bystyret at Bjørnstadbakken 2, 4 og 6 reguleres til byggeområde for boliger og felles avkjørsel.
 27. Instruktive tegninger i folderen viser hvordan en avkjørsel bør være.
 28. Man velger seg den minste lille avkjørsel fra Autobahn og finner bak neste sving germansk middelalder.
 29. Mot 2 stemmer foreslår formannskapet overfor bystyret en endret reguleringsplan for felles avkjørsel samt kjøre og parkeringsareal og ubebygget areal på gnr. 83, bnr. 1 og del av bnr. 399 m.fl.
Similar words:
noravkjørsel
noravkjøle
noravgjøre
noravløser
noravløse
noravføre
noravskjære
Your last searches:
 1. avkjørselLast searches

# NAL Term
1 Flag oppsnappe
2 Flag vellón
3 Flag rifa
4 Flag enemigo
5 Flag åsktung
6 Flag trendig
7 Flag indubitable
8 Flag trea
9 Flag discurrir
10 Flag ventosear
11 Flag pikant
12 Flag indomitable
13 Flag mottagende
14 Flag magnetita
15 Flag loro
16 Flag indispensable
17 Flag lägga till
18 Flag indiscutible

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2427 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2937 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3205 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2619 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3224 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5222 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3231 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3800 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6408 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5925 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1388 - seconds.

mobiltelefon