logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for bastant:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbastant
engkropp [a]: strong, muscular, brawny, burly, beefy, husky, sturdy, heavyset, chunky, stocky, thickset, stout, robust, solidly built
spakropp [a]: fornido, musculoso, membrudo, forzudo, robusto, fuerte, macizo, corpulento
swekropp [a]: bastant
Synonyms:blir ved sitt, egenvillig, fast, flegmatisk, herskende, jernhard, kolerisk, konsekvent, pågående, påståelig, rigorøs, seig, sta, sterk, tro(fast), tverr, ubøyelig, ufravikelig, umedgjørlig, utholdende, varig, vedvarende, viljesterk, vrang(villig)
Example:
 1. Gir ikke denne lille historien en antydning om hvor umulig det efterhvert er blitt å uttale seg bastant om forholdet mellom TVtitting og boklesning ?
 2. AFformannen konstaterte ellers at Regjeringen i sitt budsjett for 1985 ikke har gått så bastant ut når det gjelder lønnsutviklingen i offentlig sektor.
 3. Aldri tidligere har det vært et slikt bastant press i retning av å få omgjort noe som må ha vært en beslutning om å stoppe serien for mange måneder siden.
 4. Bare enda bredere og mer bastant - enslags mellomting mellom uniformsprakten i ØstTyskland og NordKorea, sier en diplomat om den nye militære pomp og prakt.
 5. Bliksruds ord er for henne den åpenbarte sannhet, og for sikkerhets skyld gjør hun Bliksruds konklusjon helt bastant med å kutte litt i sitater før hun krever at Undsetkapitlet blir omarbeidet.
 6. Dag og Tid sier - sitert i Aftenposten - bastant at opprettelsen av et eget departement for bistand til - og samarbeid med utviklingslandene har liten eller ingen hensikt.
 7. De fem øvrige tiltalte ansatte og tillitsmenn i AOF hevder bastant at de er blitt forledet av konsulenten til uregelmessigheter - blant annet til å dobbeltrapportere og å feilrapportere kursvirksomhet.
 8. Definisjonen av modernismen som utrykk for en bestemt filosofi, best kjennetegnet av en bastant fremskrittstro, er med all respekt å melde ytterst tvilsom.
 9. Den norske og amerikanske Robert Levin leverte sammen et bastant bevis på at også andre musikkformer enn rock og pop bør gis plass i alle de magasinene som nå tilbys radiolytterne og TVseerne.
 10. Den som har fulgt Arbeiderpartiets politikk gjennom årene, vet at det til tider har hopet seg opp en bastant overvekt av trofaste Apfolk i alle slags offentlige styrer, nemnder og råd.
 11. Derfor kan man ikke trekke en bastant konklusjon om at prisene faktisk er gått ned, mener Bømark & Rygh.
 12. Dersom det skulle komme inn betydelige innvendinger mot et bastant reklamenei, må programkomiteen ta hensyn til det når den kommer sammen igjen i januar.
 13. Dersom også dette forsøket løper ut i sanden, uten at president Ronald Reagan kan beordre en tilbaketrekning, er det duket for en kollisjon mellom hans administrasjon og et bastant flertall i Kongressen.
 14. Dersom skolen innstiller seg på en kamp mot vår nye mediavirkelighet, enten ved at den ikke anerkjenner dens eksistens, eller ved bastant å underkjenne den, er skolen dømt til å tape.
 15. Det er en temmelig bastant stemning innen LOforbundene for forbundsvise oppgjør, mener han.
 16. Det ga tolkningen et noe bastant preg.
 17. Det må då vera eit svært dårleg utgangspunkt for å skapa slik semje å fremja eit skatteforslag som fekk bastant motbør frå alle interesserte organisasjonar som har med samvirket å gjera.
 18. Det som kanskje først og fremst provoserer til tilsvar er imidlertid forsøket på å gjøre de borgerlige partier medansvarlige for Evensens gråsoneavtale ved å henvise til at de ikke har sagt den opp, og underslå fullstendig at disse partier gikk bastant imot inngåelse av avtalen i første omgang.
 19. Det sovjetiske brudd i STARTforhandlingene var mindre bastant enn utmarsjen fra INFforhandlingene i forbindelse med de første vestlige utplasseringer av krysser og Pershing IIraketter.
 20. Dette har møtt bastant motstand fra foreldre og ansatte i barnehavene.
 21. En førsteomgang med Hamkamspissen Viggo Sundmoen i hovedrollen, og en annenomgang med bastant Kongsvingerpress.
 22. Han påpekte at Høyreregjeringens forslag har møtt bastant motstand fra alle organisasjoner som har med samvirke å gjøre og at Senterpartiet vurderer samvirkeorganisasjonene til å være grunnleggende forskjellige fra andre bedrifter og selskaper.
 23. Henrykt peker Vibeke på en bastant støyskjerm foran hus og have.
 24. Hittil har det vært et bastant sovjetisk krav at EF og Comecon - ØstEuropas økonomiske samarbeidsorgan - må inngå handelsavtaler direkte.
 25. Hvor mange det er i dagens Frankrike som overhodet ikke har penger til å kjøpe hverken presanger eller julemat for, fikk pariserne en bastant påminnelse om søndag.
 26. Høyres parlamentariske leder, Jo Benkow, avviste meget bastant enhver påstand om at man i Høyre vurderer å skifte ut Svenn Stray som utenriksminister.
 27. I alle folkegrupper, så nær som mannlige Fremskrittspartivelgere, er det et bastant flertall.
 28. I departementets notat påpekes det at det er lite fruktbart å uttale seg for bastant på grunnlag av en treårsperiode.
 29. I en kommentar til Halvorsens uttalelser, sier statsminister Kåre Willoch i samme avis seg lei for at LOformannen bastant avviser forslag som vil gjøre det lettere for ansatte som kjøper aksjer i egen bedrift.
 30. I fjernsynet startet han med en bastant og ubegrunnet påstand om at den første som brøt kraftig med prinsippene om like priser for legetjenester var jo regjeringen Harlem Brundtland.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engbasalt
engbastard
engbasting
norbasalt
norbastard
swebasalt
swebastard
Your last searches:
 1. bastantLast searches

# NAL Term
1 Flag goiter
2 Flag nubb
3 Flag kashew
4 Flag skilt
5 Flag fästning
6 Flag typograf
7 Flag signifikativ
8 Flag premonición
9 Flag artificiality
10 Flag Irish coffee
11 Flag originalitet
12 Flag ålderspension
13 Flag velge upassende tidspunkt for
14 Flag idler
15 Flag seed merchant
16 Flag omnipotent
17 Flag anstötlighet
18 Flag sanksjonere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 561 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 697 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1334 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8199 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2908 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5826 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6644 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7169 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0885 - seconds.

mobiltelefon