logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for befal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbefal
engmillitærisk [n]: command, authority
spamillitærisk [n]: mando [m], autoridad [f]
swemillitærisk [n]: befäl
Synonyms:
 1. anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), sjef
 2. general, hærfører, keiser, militærleder, øverstkommanderende
Derived terms:anbefale, befalhavende, befalshaver, befale, befalende, befaling, overbefalshavende, anbefalelsesverdig, anbefaler, anbefaling, anbefalt, befale over
Anagrams:fabel, fable
Wiki:Befal (fra nedertysk, befaling, påbud) er i det norske Forsvaret en fellesbetegnelse på offiserer og underoffiserer, innført ved hærordningen av 1927. Befal i Hæren og Luftforsvaret er alle soldater eller offiserer fra sersjant til general, og i Sjøforsvaret fra kvartermester til admiral. Fra og med fenriks grad regnes befalingsmenn som offiserer.
Example:
 1. UNIFILinnsatsen i SydLibanon representerer en alvorlig økonomisk belastning innen forsvarsbudsjettet, og fraværet av befal, soldater og materiell innebærer en svekkelse av vår nasjonale beredskap.
 2. Både befal og soldater har idag et dårligere grunnlag for å utføre strid enn for bare noen år siden, sier Vik.
 3. De mange befal som forlater Forsvaret ved den lave aldersgrensen på 60 år er en for verdifull ressurs til at den bare kan ødsles bort i en pensjonisttilværelse uten aktiv innsats i arbeidslivet.
 4. Den var nyttig både for mannskaper og befal, sier han.
 5. Det er ikke vesentlig mindre befal tilstede på brakka nå enn tidligere.
 6. Det krigsskoleutdannede befal uttrykker håp om at deres avansementsmuligheter ikke forringes i forbindelse med den reviderte ordning.
 7. En organisasjon for befal i Heimevernet kan få stor betydning i samarbeidet mellom staber på alle plan innen Forsvaret og befal i Heimevernet.
 8. I oppfølgningen av den nye befalsordningen vil det i stillingsbeskrivelsene for befal i Ingeniørvåpenet bli stilt krav om ingeniørhøyskoleutdannelse i mye større grad enn tidligere.
 9. Men det er bare en daghavende offiser og et inspiserende befal tilstede efter klokken halv fire.
 10. Og, fortsatte han, det skal jo være en viss avstand mellom befal og menige, på grunn av respekten og sånt - så det er ikke alltid så lett å få snakket ut om slike ting.
 11. Utskrivningsstyrken vil øke med 2050 pr. år, og behovet for befal og sivilt ansatte vil totalt øke med ca. 600, mener Norges Konservative Studenterforbund.
 12. 30 befal rykket inn fredag for en uke siden for et to dagers befals og lagførerkurs.
 13. Alt befal i Sjøforsvaret bør samles i en organisasjon.
 14. Bakgrunnen for at marinebefalet i Vestfold nå reagerer, er at man i 1970 kom frem til en ordning hvor tjenestegjørende befal fikk opprykk og at krigspensjonene for befalet ble efterjustert.
 15. Befal fra Hæren søkte seg over til, og flere fikk tjenestegjøre ved britiske avdelinger under invasjonen.
 16. Befal får ikke opplæring i hvordan man skal møte mobbeproblemet i Forsvaret.
 17. Befal og soldater trodde det skulle være slik.
 18. Begrunnelsen er at konsekvensen av det ikkekrigsskoleutdannede befal, som idag har like avansementsvilkår, nå vil bli delt i to.
 19. Både befal og soldater har idag et dårligere grunnlag for å utføre strid enn for bare noen år siden.
 20. Da ulykken skjedde 29. juli ifjor, var det 170 elever ved skolen og 16 befal, hvorav 10 av disse var sersjanter eller sersjantaspiranter, opplyste Einstabland.
 21. De 67 befal i den norske FNstyrken i SydLibanon, som i et skriv til Forsvarets overkommando annen juli rettet hard kritkk mot sin bataljonssjef, oberst Reidar Vangen, trakk igår tilbake sine uttalelser efter et møte med bataljonssjefen.
 22. De reelle begrensninger i øvingsvirksomheten ligger i de store lønnsutgifter som oppstår ved bruk av befal og vervede ut over gjennomsnittlig 40 timer pr. uke, samt for tjeneste om natten og på lørdag / søndag.
 23. De tre hærorganisasjoner som åpner sine landsmøter med endel fellesarrangementer samt separate organisasjonslandsmøter, har samlet en oppslutning på omkring 5000 befal og er tilsluttet Befalets Fellesorganisasjon som organiserer flertallet av befalet på alle nivåer i Forsvaret.
 24. Den utbygging og modernisering av Kystartilleriet som var forespeilet i Forsvarskommisjonens innstilling i 1974, er blitt vesentlig redusert, sier befal som nylig var samlet til Kystartillerikonferanse i Sandefjord.
 25. Denne avtalen ble av skipets befal omhyggelig registrert i lastepapirene.
 26. Dertil kommer et stort antall søknader fra befal, som prosentvis er nesten enda større.
 27. Det befalskoleutdannede befal uttrykker tilfredshet med at man nå får en ordning som vil føre til utviskning av de skillelinjer man finner i dagens ordning, og som går på formelle utdannelsesnivåer.
 28. Det er godt mulig å aktivisere et par leire i Hæren og forlenge kontrakter for tjenestegjørende befal.
 29. Det er imidlertid en kjensgjerning at det var stor mangel på befal ved Befalsskolen, og det medførte at yngre befal ofte ble satt til oppgaver de egentlig ikke skulle hatt.
 30. Det er naturlig at mellommenneskelige reaksjoner er en del av lederopplæringen Forsvaret gir sitt befal, sier oberst Arne Pran.
Similar words:
spabefa
norbefale
spabefar
norbefri
spabeta
norbehag
swebehag
Your last searches:
 1. befalLast searches

# NAL Term
1 Flag fria
2 Flag additional
3 Flag rappa
4 Flag replisere
5 Flag effektivisering
6 Flag sexo anal
7 Flag absent
8 Flag inflatable
9 Flag brandstege
10 Flag forsørge
11 Flag renomme
12 Flag anther
13 Flag jet
14 Flag afterlife
15 Flag jumera
16 Flag acuerdo de caballeros
17 Flag boaster
18 Flag gjennomvæte

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3346 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3524 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2871 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3474 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5709 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3477 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4087 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6706 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6164 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0711 - seconds.

mobiltelefon