logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for begrense:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbegrense
enggrense [v]: define
utgifter [v]: restrict, curtail, cut back on, cut down
valg [v]: narrow down
inskrenke [v]: restrict, limit, confine
avgrense [v]: delimit, delimitate
spagrense [v]: definir, determinar
utgifter [v]: reducir, recortar, limitar, restringir
valg [v]: reducir
inskrenke [v]: confinar, limitar, restringir
avgrense [v]: delimitar, deslindar
swegrense [v]: begränsa
Synonyms:avskjære, avverge, blokkere, boikotte, forby, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, hindre, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, obstruere, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stanse, stoppe, utelukke, vegre
Derived terms:begrense på siden, begrenset, ubegrenset, begrensende
Example:
 1. Dette har skjedd i en tid hvor det har vært ønskelig å forsøke å begrense utgiftene i den offentlige sektor som ledd i den generelle økonomiske politikken.
 2. En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
 3. Hvordan kan USA tro at en atomkrig kan la seg begrense ?
 4. Periodevis merket jeg saktens påkjenningen da jeg tok til orde for å begrense gjeldsrentefradraget.
 5. 70 hadde søkt om å få komme med, men vi er av praktiske grunner nødt til å begrense tallet på deltagere og benytte fylkeskvotering, sier førstekonsulent Gunnar Mathiesen i Statens ungdoms og idrettskontor, til Aftenposten.
 6. Alt vi har oppnådd siden uavhengigheten, har vi oppnådd i strid med grunnloven - en grunnlov som skulle begrense vår politiske handlekraft og særlig legge hindringer i veien for våre mål for økonomien, sa Mugabe.
 7. Antydninger om at Sosialdepartementet vil begrense utbetalinger til tekniske hjelpemidler er feil, sier trygdedirektør Kjell Knudsen til Aftenposten.
 8. At vi nå må ha forelesninger i Klingenberg kino, viser hvilken uholdbar situasjon vi er kommet opp i efter at Kultur og vitenskapsdepartementet ikke vil begrense adgangen til det juridiske fakultet i Oslo, sier formann Per Harald Gjerstad i studentutvalget.
 9. De endrede økonomiske rammer vil imidlertid på ingen måte begrense Statoils muligheter til på beste måte å utføre de oppgaver myndighetene måtte velge å tillegge selskapet.
 10. Den vestlige verden står bak de falske påstandene om at det er nødvendig å begrense fødselstallet for å hindre utarming av de nasjonale ressursene, heter det i en erklæring fra Rådet for islamsk ideologi.
 11. Det er forståelig at lærere og studenter ønsker at fakultetet skal begrense studentopptagelsen, og for lærerne er det selvsagt litt utrivelig å ha så mange studenter, mente han.
 12. Det er nå nødvendig å begrense Statens tapsmuligheter mest mulig, understreket handelsminister Asbjørn Haugstvedt da Stortinget igår drøftet en nyordning når det gjelder GIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt, som kort innebærer at Staten herefter deler risikoen for tap med private kredittinstitusjoner.
 13. Det finnes mange varianter, og problemet er å begrense det, svarer Walesa.
 14. Det må bli en viktig oppgave i tiden fremover å begrense utslipp fra kjøretøyer, sier Sanner.
 15. Det nye konvensjonsutkastet tar sikte på å oppmuntre til bergningstiltak ikke bare for å redde personer, skip og last, men også for å hindre eller begrense forurensningsskader.
 16. Det skal bli meget vanskelig å begrense tilleggsbevilgningen til 160 millioner kroner som bystyret har vedtatt, sier finansrådmannen til Aftenposten.
 17. Det som er viktig, er hvorvidt de to supermaktene har ønske om og vilje til å begrense, redusere eller helt fjerne sine atomarsenaler, for alvor gjøre slutt på sin verdensomspennende konfrontasjon og respektere selvstendige lands uavhengighet og suverenitet, skriver Det ny Kina.
 18. Disse absurde anklagene mot Sovjet viser hvilken tankeløs holdning den nåværende amerikanske administrasjon har til problemene med å begrense og redusere tallet på våpen, skrev TASS.
 19. Dollaren styrket sin internasjonale stilling utover dagen til tross for visse forsøk fra enkelte europeiske sentralbankers side på å begrense kursoppgangen.
 20. En rekke tiltak ble foreslått fra Kulturrådets side, som kunne begrense omfanget og kostnadene ved ordningene.
 21. En stor del av en efterspørselsøkning fra privat sektor vil med nåværende pris og kostnadsnivå dessuten rette seg mot import, og dermed begrense effekten på arbeidsmarkedet, påpekes det.
 22. Et slikt hensyn må underordnes arbeidet for å begrense lønnsstigningen og for å bevare arbeidsplassene og bekjempe arbeidsledigheten.
 23. For å skaffe rom for en tilstrekkelig sterk reduksjon av skatten, må man både begrense veksten i de offentlige utgifter, og forenkle og redusere mulighetene for fradrag på selvangivelsen.
 24. Forslaget er preget av ønske om å regulere mest mulig - og begrense bruken av motorsykkel mest mulig.
 25. Hvis LO vil begrense retten til bruk av lockout, må også streikeretten begrenses, sier adm. direktør Pål Kraby i Norsk Arbeidsgiverforening til Aftenposten.
 26. Hvis vi tillater slike eksklusive avtaler, vil det ikke være noen grunn til å begrense forsikringsselskapenes muligheter til å eie banker, eller bankers muligheter til å eie forsikringsselskaper, sier Andreassen til Aftenposten, og peker på at Harlemkomiteen i sin innstilling legger opp til temmelig vanntette skott mellom bank og forsikring.
 27. I lys av den voksende internasjonale spenning, er tiltak for å begrense og redusere militærutgiftene spesielt viktige, heter det i forslaget.
 28. Iår har det hendt for første gang - jeg har måttet begrense jordbærproduksjonen til hva jeg klarte å selge ifjor.
 29. Japan er i likhet med Norge med i det såkalte Cocomsamarbeidet, som går ut på å begrense og delvis forby eksport av høyteknologiske produkter til Warszawapaktlandene og Kina, sier byråsjef Aage J. Strupe i Handelsdepartementet.
 30. Jeg antar at bakgrunnen for det er signaler fra politikerne om å begrense prisstigningen.
Similar words:
norbegrenset
norbegrunne
norbekranse
norbeboende
norbebreide
norbedende
norbedraende
Your last searches:
 1. begrenseLast searches

# NAL Term
1 Flag hondureño
2 Flag talkum
3 Flag holländare
4 Flag flottør
5 Flag klädgalge
6 Flag prophylaxis
7 Flag step
8 Flag temperamentally
9 Flag naturskjønn
10 Flag i krigshumør
11 Flag specialize
12 Flag bind
13 Flag få senestrekk i nakken
14 Flag klättra uppför
15 Flag punktera
16 Flag hövolm
17 Flag tonight
18 Flag be stirred

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1616 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7517 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1266 - seconds.

mobiltelefon