logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for beregning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norberegning
engnedsettende [n]: calculation
mathematics [n]: calculation, computation, computations, reckoning, numeration
kalkyle [n]: estimation, calculation
spanedsettende [n]: cálculo [m]
mathematics [n]: cálculo [m], cómputo [m], numeración [f]
kalkyle [n]: estimación [f], valoración [f], cálculo [m]
swenedsettende [n]: beräkning
Synonyms:
 1. akt, baktanke, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemed
 2. kalkyle, prognose, regnestykke, regnskap, tallmateriale, tallunderlag
Derived terms:beregningsbar, gjøre en beregning, hastighetsberegning, kostnadsberegning, om alt tas med i beregningen, ta i beregning, feilberegning
Example:
 1. ... bør det foretas en grundig utredning og beregning av hva det faktisk koster å gi barna en skikkelig levestandard på bakgrunn av den alminnelige inntekts og kostnadsutviklingen i samfunnet...
 2. Bare den korte Grunnlinjedelen under Norges Bank vil efter vår beregning koste 1208 millioner kroner.
 3. Det kan synes som om Statens Institutt for Alkoholforskning har sett på en noe kort periode som basis for beregning av Vinmonopolets omsetning efter innføring av lørdagsstengning, sier Arne Halvorsen.
 4. Her må jeg igjen ty til en blanding av beregning og gjetning.
 5. Hovedgrunnlaget for beregning av nytteverdien ligger i brukernes egne opplysninger om spart arbeidstid på grunn av økonomisk kartverk.
 6. I det vedtaket som refereres står det at for fremtiden forhøyes husleiene med samme beløp som basisleien ved beregning av boligtilskudd til de trygdede ellers forhøyes.
 7. Omtrent en måned efter formutviklingen på tilsvarende tid ifjor, er Per Erlings egen beregning, og det bekymrer ham ikke.
 8. Tallet bygger på beregning, og til en viss grad på gjetning, fordi det ennå ikke er gjort noen undersøkelse spesielt for julaften.
 9. 145 200 kroner i årsinntekt blir nytt tak ved beregning av sykelønn.
 10. Andre har forstått eller kanskje fått seg forklart reglene for beregning av særfradrag og obligasjonsrenter.
 11. Av Kommunaldepartementets beregning fremgår det at Oppegård ikke har noen boligkø, og med en rimelig fordeling av boligene, skulle man kunne regne med at alle i Oppegård som forventes å ha behov for egen bolig, har det.
 12. Av de to nye ville SV og Arbeiderpartiet efter en direkte beregning efter 1983tallene få ett hver.
 13. Bankene bruker forskjellige metoder for beregning av renten, og det kommer de til å fortsette med.
 14. Bare den korte Grunnlinjedelen unde Norges Bank, mindre enn femteparten av tunnelstrekningen Vestbanen / Børsen, vil efter vår beregning som nevnt koste 1208 millioner kroner.
 15. Bare lårhalsbruddene koster mange millioner kroner ifølge en foreløbig beregning.
 16. Begge faktorer er viktige for beregning av de generelle tillegg.
 17. Blant annet finnes det en beregning av det samlede norske alkoholforbruk i 1983, som inkluderer både det offisielle salget samt privatimport og hjemmeproduksjon.
 18. Boligrådmannen foreslår derfor at inflasjonsjustert takstnivået fra 1977 og ikke markedsprisen skal legges til grunn ved beregning av festegrunnlaget.
 19. Dagens system innebærer at beregning av avgifter på alkohol medfører store prisforskjeller mellom billige og dyre varer.
 20. De har ikke tatt med i sin beregning at tobakkssykdommer fører til større totale investeringer for helsevesenet, heller ikke hva de tobakkssyke betyr av belastning for behandlingen av andre syke.
 21. Den bygger på de siste oppgavene fra bankene og er basert på den nye renteerklæringens metode for beregning av renten.
 22. Den nåværende prosentsats som brukes ved beregning av inntekt av egen bolig, skal også i 1985 være 2,5 prosent, men det bunnfradrag som nyttes i denne sammenheng økes fra 22 000 til 25 000 kroner.
 23. Den prosentsats som brukes ved beregning av inntekt av egen bolig, økes ikke, men bunnfradraget økes fra 22 000 kroner til 25 000 kroner.
 24. Den rapporten som nå er fremlagt, gir en modell for beregning av kostnader og effekt av ulike trafikksikkerhetstiltak.
 25. Den store interessen for pensjonsforsikring skyldes ikke minst skattefordelen ved at premieinnbetalingen kan trekkes direkte fra inntekten ved beregning av skatten til stat og kommune.
 26. Den vil efter all beregning bli bare bedre og bedre de nærmeste par årene, og i løpet av disse årene regner ekspertene med at de skal kunne nå frem til metoder som sikrer banen en lang levetid.
 27. Denne uttalelsen ble gitt av informasjonsminister David Anyoti søndag og er den første offisielle ugandiske beregning av hvor mange mennesker som er blitt drept.
 28. Derfor burde man høyst anvende en realrente på 34 pst. ved beregning av festeavgiften under forutsetning av at beregningsgrunnlaget tar utgangspunkt i markedsverdien av tomten.
 29. Det betyr at en skatteyder med renteutgifter på 17 500 kroner på boligen ikke får inntektsskatt av boligen hvis den normerte rentesats for beregning av forbrukskapitalen er satt til ti prosent.
 30. Det ble skrevet ut beregning for tomteavgift i vannverket og innbetalingsblanketter tilsendt hjemmelsinnehaverne.
Similar words:
norberetning
sweberedning
norbelegning
norberging
norbedekning
swebearbetning
norbegavning
Your last searches:
 1. beregningLast searches

# NAL Term
1 Flag satyr
2 Flag hvitt gull
3 Flag aptly
4 Flag dogwood
5 Flag uttae
6 Flag fervent
7 Flag omdekorering
8 Flag bilis
9 Flag a number of
10 Flag far-sighted
11 Flag fluent
12 Flag nosa
13 Flag fallout
14 Flag rart
15 Flag menneskejakt
16 Flag purificar
17 Flag dos veces por semana
18 Flag seder

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1283 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1516 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1771 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1509 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2124 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3495 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2173 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2490 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4956 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4878 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0969 - seconds.

mobiltelefon