logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bestemmende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbestemmende
engfaktor [a]: determining, decisive
spafaktor [a]: determinante, decisivo
swefaktor [a]: bestämmande
Synonyms:sluttgyldig, sluttlig, vesentlig, betydende, vesentlig ting
Derived terms:bestemmende faktor, forutbestemmende
Example:
 1. Nasjonalbevissthet som bestemmende kulturell og politisk faktor er ikke av så gammel dato som man skulle tro.
 2. Det kan derfor være ønskelig å bruke den nåværende utenriksøkonomiske handlefrihet på en slik måte at ikke en eventuell fremtidig, kortsiktig svikt i petroleumsinntektene må bli bestemmende for den innenlanske efterspørselspolitikk, konkluderer Norges Bank.
 3. Nå må det heller ikke bare være slik at Unge Høyre blir en organisasjon som formidler signaler fra ungdom til bestemmende politiske myndigheter.
 4. Resultatene av årets arbeider vil kunne bli bestemmende for den videre utforskning av Maldivenes historie, mener Arne Skjølsvold, m.a.o. hvorvidt det blir nye ekspedisjoner til øygruppen i KonTikiMuseets regi.
 5. Uten å si noe endelig om Skattekommisjonens mange forslag, som nå er til uttalelse i Skattedirektoratet, vil jeg uttale ønske om at den del av innstillingen som går på forenkling av regelverket, må bli vel mottatt av de bestemmende myndigheter, sa skattedirektør Willy Ovesen i et foredrag på Norske Sosialøkonomers Forenings høstkonferanse, som har reformer i skattesystemet som tema.
 6. Utspill og intriger fra profesjonsinteresser, eller sensasjonspregede enkeltsaker, må ikke bli bestemmende for beslutninger som politikere og administrasjon må ta når det gjelder omsorgen for psykisk utviklingshemmede, sier Oslo Fylkeslag av Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede i en uttalelse fra årsmøtet nylig.
 7. Vi vil i første omgang arbeide for å gjøre behovet kjent hos de bestemmende myndigheter.
 8. Adressen er blitt bestemmende for om det finnes tilgjengelig behandling, og din mulighet for å få en ny vurdering eller behandling er meget sterkt begrenset.
 9. Alt det kommer til uttrykk i boken gjennom små episoder som kanskje kan virke uvesentlige, men som blir bestemmende for den lille pikens karakter og livssyn.
 10. Altså av det fenomen at tilfeldige hendelser utløser en kjedereaksjon og blir bestemmende for liv og tenkning i lange tider.
 11. Arbeidsgruppens formann, Tove Strand Gerhardsen, som også er medlem av Idrettsstyret, mener kvinnene er alvorlig underrepresentert i idrettsorganisasonens bestemmende organer.
 12. BacheMathiesen sier at SAS vurderer muligheten for nye direkteruter til utlandet fra Norge, men påpeker også at trafikkgrunnlaget må være bestemmende for selskapet på dette felt.
 13. Begge helt sentrale spørsmål også i den kirkelige reformprosess som høyst trolig vil ende opp med at Kongen - les politikerne - forblir Kirkens bestemmende myndighet også i fortsettelsen.
 14. Bestemmende i Høvas liv var hans kristne tro.
 15. Bjørnseth henviste til at et bestemmende hensyn ved utformingen av reguleringsplanen var å unngå forandringer av de bygninger som ble regulert til bevaring, og at kvartalets gesims og mønehøyde skal holdes lavest mulig.
 16. Brancusis Søyle er også ideen om en søyle, men kraften i Brancusis verk ble bestemmende for Pages valg av skulptøryrket gjennom nær forbindelse til hans egen erfaring.
 17. Både Lende og sjefinspektør Jan Nilssen i Oslo havnevesen var forferdet over at politikere og bestemmende myndigheter har vist så fantastisk stor interesse for ideene i konkurransen, uten å ta hensyn til konsekvensene for Oslo havn.
 18. Både sender og mottager har sitt verdensbilde og sin forståelse av omverdenen som vil være bestemmende for hva som blir sendt og hva som blir mottatt.
 19. DE folkevalgte er selvfølgelig de avgjørende og bestemmende instanser i alle bevilgningssaker.
 20. DET kan neppe gjentas for ofte at viljen til å føre en konsekvent og langsiktig økonomisk politikk vil være bestemmende også for våre muligheter til å møte de oppgaver og problemer vi stilles overfor innen sosial og helsevesenet.
 21. De bestemmende krefter på dette felt lystrer ikke roret.
 22. De bestemmende myndigheter må snarest bli enige om å tilrettelegge forholdene for denne kategori utdannelsessøkende, slik at disse får den utdannelse de ønsker, uten å fortrenge ungdommen fra den v.g. skole.
 23. De bestemmende organer i N.A.F. har foreløbig ikke tatt prinsipielt standpunkt til en reduksjon av arbeidstiden.
 24. De samme idealer var bestemmende for hans langvarige og banebrytende innsats for nordisk samarbeide, sa Nordli.
 25. De åtte sparebankene som blir med i den nye storbanken, har behandlet saken i sine bestemmende organer og har vedtatt å gå inn i den nye storbanken fra 1. april 1985.
 26. Den bestemmende ledesnor for Regjeringen er de overordnede nasjonale hensyn, der det langsiktige historiske perspektiv også må bli tydelig.
 27. Den fremtidige utvikling av el og fjernvarmetariffene vil være helt bestemmende for hva som er lønnsomt og ikke lønnsomt.
 28. Den hadde ikke noen formell myndighet, men spilte en bestemmende rolle ved utformingen av atompolitikken fordi tsarene møttes der til høyttenkning.
 29. Den norske hærens deltagelse under invasjonen i Normandie var ikke stor, noe som skyltes at de bestemmende myndigheter på et tidlig tidspunkt hadde avgjort at norsk personell skulle holdes i reserve for en eventuell invasjon / befrielse av Norge.
 30. Den oppstramningen av det sovjetiske samfunn som partisjef Jurij Andropov alt fra starten i november 1982, gjorde til sitt kjennemerke, er nå i første omgang blitt gjennomført på det viktige mellomnivået i det bestemmende kommunistparti.
Similar words:
norbeklemmende
norbegrensende
norbebreidende
sweberömmande
norbedekkende
norbeitende
spabestialmente
Your last searches:
 1. bestemmendeLast searches

# NAL Term
1 Flag skatt
2 Flag taxameter
3 Flag yndling
4 Flag demented
5 Flag embetsmann
6 Flag macuco
7 Flag utilidades
8 Flag de otro modo
9 Flag wearisome
10 Flag henført
11 Flag poner en práctica
12 Flag halyard
13 Flag monomania
14 Flag katalysator
15 Flag kreditor
16 Flag hoyo
17 Flag desmoralizado
18 Flag game of chance

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 409 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1268 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6084 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 1346 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1998 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4873 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5729 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6140 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5167 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5697 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.0667 - seconds.

mobiltelefon