logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for dødelighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordødelighet
enggeneral [n]: deadliness
statistikk [n]: mortality, mortality rate, death rate
disease [n]: fatality
antall [n]: mortality
spageneral [n]: letalidad [f]
statistikk [n]: índice de mortalidad [m]
disease [n]: fatalismo [m]
antall [n]: mortalidad [f]
swegeneral [n]: dödlighet
antall [n]: dödssiffra
Example:
 1. Brevet er svært overdrevet, og SFT mangler grunnlag for å hevde at svovelrøken fører til større dødelighet som følge av hjerte og karsykdommer.
 2. De vanligste problemene er økende dødelighet, lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og misdannelser.
 3. Denne gruppen har en lav dødelighet.
 4. Finland hadde tidligere verdens høyeste dødelighet av hjertekarsykdom, og NordKarelen var et spesielt rammet område.
 5. Men samtidig vet vi også at vi her har en usedvanlig lav dødelighet når det gjelder lungekreft.
 6. Bedrifts og distriktslege Terje Blekastad er klar over at det er påvist høy dødelighet av hjerteog karsykdommer i Fauske kommune.
 7. Bedringen viser seg blant annet som en reduksjon i den dødelighet som er forbundet med alkohol.
 8. De amerikanske undersøkelsene, som er gjort i et by og bygdesamfunn over en tiårsperiode, viste at sterke familiebånd og god kontakt med venner og naboer er et bolverk mot høye risikofaktorer og høy dødelighet.
 9. Denne nedgangen er dobbelt så høy som den samlede nedgangen i dødelighet av hjertekarsykdom blant menn i Finland.
 10. Forbedret ernæring kan føre til raskere sårheling, kortere sykehusopphold, lavere dødelighet og færre komplikasjoner, hevder han.
 11. Forløper utviklingen for fruktbarhet og dødelighet slik ekspertene anslår, er det fare for at tallet vil fordobles på nytt i løpet av en menneskealder og tredobles innen midten av kommende århundre.
 12. Før i tiden var det en del av hverdagen på grunn av stor dødelighet.
 13. Han har vært en nøkkelperson i utarbeidelsen av Kreftregisterets store analyser over hyppighet og dødelighet av kreft i Norge.
 14. I NordKarelen i Finland som tidligere hadde verdens høyeste dødelighet av hjertekarsykdom, er dødeligheten blant menn gått ned med 25 prosent fra 1969 til 1979.
 15. I sine premietariffer tar livselskapene hensyn til kvinnenes lavere dødelighet når den slår ut til ugunst for dem - nemlig ved pensjonsforsikring - mens det sees bort fra kjønnsforskjellen når dødelighetsberegningene ville slått ut til kvinnens gunst - nemlig ved vanlig livsforsikring.
 16. I tillegg til alt dette sammenlignet man forventet livslengde, sykelighet og dødelighet for å se hvordan gruppene forholdt seg til hverandre og til befolkningen i sin alminnelighet.
 17. Lymfeknutekreft er en alvorlig kreftform med høy dødelighet med 75 prosent over fem år.
 18. Man forstår nødvendigheten av å kartlegge de menneskelige ressurser, og trenger å vite hva som skjer ute i distriktene når det gjelder dødelighet, helse og ernæringstilstand.
 19. Menn i 50årsalderen har over fire ganger så høy dødelighet på grunn av slike sykdommer som kvinner i samme aldersgruppe.
 20. Nedgangen i dødelighet som følge av slike sykdommer var - fra 1963 til 1981 - 44,8% for aldersgruppen 3544 år og 38% for aldersgruppen 4564 år.
 21. Når det gjelder dødelighet i forbindelse med fødsel og den første leveuken, viser tallene en fallende tendens.
 22. Og samtidig ville du se av statistikkene at England lå bedre an m.h.t. sykelighet og dødelighet enn ditt land.
 23. Opplysninger om sykelighet eller dødelighet kan ikke forklare denne forskjellen.
 24. Rene antagelser om økt dødelighet må være et altfor tynt argument til å stanse produksjonen og legge ned 60 arbeidsplasser.
 25. Selv som rent tilskudd, forårsaker morsmelkerstatning på flaske utarming og en foruroligende dødelighet på grunn av dårlig hygiene.
 26. Sterkt belastede stoffmisbrukere har en skremmende høy dødelighet i forhold til andre grupper, viser en undersøkelse blant misbrukere i Oslo.
 27. Svært få tiltak er rettet spesielt mot barns behov, og de som er det, rettes stort sett mot faktorer som påvirker barns dødelighet.
 28. Tidligere var leukemi hos barn en sykdom med 100 prosent dødelighet.
 29. Undersøkelsen viser også at det ikke er høyere dødelighet blant ansatte i ferrolegeringsindustrien enn blant befolkningen forøvrig.
Your last searches:
 1. dødelighetLast searches

# NAL Term
1 Flag age
2 Flag som kan anvises
3 Flag i hvert fall
4 Flag tory
5 Flag pamflettist
6 Flag Herre
7 Flag lindre
8 Flag insurmountable
9 Flag antimilitarist
10 Flag maule
11 Flag afterthought
12 Flag ulendt
13 Flag fangste
14 Flag rubric
15 Flag typ
16 Flag bränning
17 Flag keps
18 Flag balazo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1783 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6785 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1893 - seconds.

mobiltelefon