logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for eksisterende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noreksisterende
enggeneral [a]: existent, existing
omstendigheter [a]: present, existing, existent
zoology [a]: not extinct, extant [formal]
spageneral [a]: existente
omstendigheter [a]: presente, existente, actual
zoology [a]: existente, sobreviviente, no extinto
swegeneral [a]: existerande
Synonyms:
 1. rådende
 2. rørende, betreffende, aktuell, angående, gyldig, avseende
 3. forherskende, gjeldende, nåværende, irritere
Derived terms:ikke-eksisterende, ikkeeksisterende, ueksisterende, sameksisterende
Example:
 1. Alternativ Studiehåndbok er blitt resultatet, en 350 siders rettpåsak guide som er ment å være et tillegg til eksisterende studiehåndbøker, forelesningskataloger, pensumlister og andre opplysninger om faktiske forhold på fakulteter og institutter.
 2. Dette vil måtte skje på bekostning av åpne lunger og regulerte boligområder, selv om en slik omdisponering vil kunne medføre økede belastninger på eksisterende bomiljøer.
 3. Driftsmidler til bruk under utprøving av nye produkter og testing av eksisterende produkter med henblikk på produktutvikling, antas ikke å tilfredsstille kravet til direkte bruk i fabrikkmessig vareproduksjon i forskriftene.
 4. Kontantprinsippet duger ikke, i hvert fall ikke i sin eksisterende form.
 5. Med den eksisterende konsentrasjon av bedrifter og servicenæringer, finner en at en bør være varsom med en ytterligere utbygging som kan forringe bomiljøene.
 6. Med lite fremtidsrettet mener vi det forhold at for handelsstanden synes det akkurat nå å være hver enkelt eksisterende bedrifts egen lønnsomhet som er satt i høysetet - og ikke hvordan byens handelsstand samlet på en best mulig måte kan betjene de handlendes interesser.
 7. Men de eksisterende trebygninger på Schafteløkken er verneverdige ? spør Aftenpostens Bjørn Brøymer den avgående sogneprest Hovda.
 8. Utvalget skal ha som oppgave å komme med og uttale seg om forslag til nyanlegg, større ombygging, og vedlikeholdsrutiner for eksisterende småbåthavner og opplagsplasser samt forøvrig behandle saker av interesse for disse havner / opplagsplasser, står det i overenskomsten mellom kommunen og båtforeningene.
 9. At flere barn skal presses inn i de eksisterende barnehaver viser at oljeNorge - under Høyres ledelse - legger liten vekt på barns oppvekstvilkår, fremholder Henriksen.
 10. Både når det gjelder boliglovgivningen og takstsystemet har vi oppnådd en bedre faktisk tilpasning mellom efterspørsel og tilbud, og dermed også en bedre utnyttelse av eksisterende boligmasse, sa statsråden, som minnet om at efterhvert som en tilpasning til nye markedsforhold er gjennomført, vil man oppleve en utflating av boligprisene.
 11. Datateknologien berører nå så mange mennesker her i landet at det bør være plass til alle de eksisterende, seriøse magasinene samt adskillige nyskapninger.
 12. De eksisterende norske datatidsskrifter er rettet mot fagfolk, og vi mener å ha registrert et behov for et blad som henvender seg til dem som er interessert i databehandling, men mangler fagkunnskapen på området, sier ansvarlig redaktør Per H. Berrefjord i Computerworld Norge A / S.
 13. De som støtter vår organisasjon er folk som med stigende bekymring ser på misforholdet mellom befolkningstilveksten og de eksisterende ressurser.
 14. Det eksisterende hjelpeapparatet utnyttes maksimalt.
 15. Det eksisterende lovverket har regler om dette, i det nye er det helt utelatt, sier han.
 16. Det eksisterende oppsøkende arbeidet har vært mest konsentrert om renovasjon i gatene.
 17. Det ene går på å finne nye og nyttige løsninger på eksisterende problemer.
 18. Det er et stort behov for å vurdere i hvilken grad eksisterende lovverk og kontrollapparat ivaretar forbruker og ernæringshensyn, heter det i rapporten.
 19. Det er et todelt bygg med en ekspedisjons og møteromsfløy på ca. 2000 kvm som skal være ferdig den 15. mai, samt en kontorfløy som bygges i Tform til den eksisterende bygningen og som skal være ferdig den 1. juli, sier forvalter Reidar Aker ved Idrettens Hus til Aftenposten.
 20. Det er hårreisende at veivesenet mener at Sande kommune skal leve med en stadig økende trafikkmengde på eksisterende E 18 frem til år 2005 eller 2010.
 21. Det er ikke først og fremst nye kunder Sparebanken trenger, men å få de eksisterende kunder til å bruke Sparebanken mer.
 22. Det er ikke noe krav til kommunene om å ta inn flere barn i eksisterende barnehaver.
 23. Det er snakk om bedre bruk og samordning av de eksisterende tiltak, eller tiltak vi kjenner virkningen av fra andre lands forsøk, sa han.
 24. Det et et stort behov for å samordne de eksisterende samlingene i 300 museer over hele landet og utvikle dem videre med hensyn til de siste 5060 år, sier professor Olav Hjulstad på Norges landbrukshøgskole i Ås til Aftenposten.
 25. Det finnes mange styremedlemmer i norsk næringsliv som tilhører en gammel generasjon og bremser bedriftenes evne til ta i bruk ny teknologi og avvikle eksisterende virksomhet på en skånsom måte.
 26. Det vil frata folk lysten til å starte ny virksomhet og utvide eksisterende når man vet det blir verre skattetrykk, mener han.
 27. Dette er et eksempel på at eksisterende teknologi og kunnskap benyttes til å lage en ny betalingstjeneste.
 28. Dette har bidratt til å undergrave lønnsomheten i eksisterende hotellbedrifter.
 29. Dette miniSAS, eller Scandinavian Business Commuter, er tenkt opprettet på siden av den eksisterende operative avdeling, men skal være underlagt SASledelsen.
Similar words:
noreksistere
noreksaminerende
noreksistens
norekspanderende
norekstern
Your last searches:
 1. eksisterendeLast searches

# NAL Term
1 Flag forkoke
2 Flag fysionomi
3 Flag trøtne
4 Flag aplacamiento
5 Flag innrullere
6 Flag indented line
7 Flag malentendido
8 Flag blood specimen
9 Flag ekkelt troll
10 Flag intercesor
11 Flag puste ut
12 Flag tryckknapp
13 Flag portion
14 Flag renad
15 Flag input
16 Flag debet
17 Flag barnehjem
18 Flag parentes

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1814 - seconds.

mobiltelefon