logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for enighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norenighet
enggeneral [n]: unity
spageneral [n]: unidad [f]
swegeneral [n]: enighet
Synonyms:
 1. avtale, beslutning, bestemmelse, ed, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, løfte, overenskomst
 2. balanse, formlikhet, gjenklang, harmoni, identitet, konformitet, kongruens, korrelasjon, korrespondanse, likevekt, likhet, motsvarighet, overensstemmelse, proporsjonalitet, samsvar, symmetri
 3. empati, enhet, fellesskap, gjensidig forståelse, godvilje, kjærlighet, medfølelse, nestekjærlighet, samhold, samhørighet, samspill, solidaritet, sympati
Derived terms:i enighet med, nå til enighet, uenighet, Treenighet, liten uenighet, menighet, menighetshus, menighetsråd, menighetsstyre
Example:
 1. Det er bred enighet om at rasisme skal bekjempes og skolesjefen har oppfordret skolene til å ta opp dette i sin valige undervisning.
 2. Det er en så bred enighet om vårt framtidige forsvar at den bør kunne tåle de mange omprøvninger som etter hvert vil melde seg, mener Nationen.
 3. For å oppnå enighet, utarbeidet de tre regjeringspartier et kompromissforslag som i går ble presentert for Arbeiderpartiet.
 4. Kunne man tenke seg enighet om å forby utplassering av raketter som er utstyrt for å skyte mer enn en type ladning ? spør Holst troskyldig.
 5. Når det åpenbart, selv med en tverrpolitisk enighet i et av verdens rikeste land, er umulig å gi et tilstrekkelig helsetilbud - må man gå nye veier.
 6. På det grunnlag var det vanskelig å nekte Oppland en utbygging som det synes å være så bred enighet om behovet for, sier han.
 7. Alle er enige om at vi må være konkurransedyktige, men det er langt igjen før vi som nasjon er kommet utover en intetsigende, verbal enighet om at noe må gjøres, sa Karl Glad.
 8. Da vedtaket om maritime høyskoler ble fattet i 1978, var det bred politisk enighet om saken.
 9. Den brede enighet om hovedlinjer i norsk sikkerhetspolitikk er videreført til også å omfatte sentrale elementer i en politikk for å møte nye utfordringer som utviklingen stiller oss overfor.
 10. Den har vist at det idag er bred enighet om at skatteprogresjonen må dempes som ledd i en samlet omlegging av systemet.
 11. Den tverrpolitiske enighet om at tiltakene for utviklingshemmede skal prioriteres, ligger stort sett på det verbale plan.
 12. Den tverrpolitiske enighet om kriminalomsorgen synes sterkere enn almenheten kunne få inntrykk av i forbindelse med Kriminalmeldingen ?
 13. Den vil ikke samle så mange til enighet.
 14. Dersom det nå ikke oppnås enighet, har man ikke gjort det som var mulig for å få dette til !
 15. Det enighet om hovedmålene for vår organisasjon, men vi må erkjenne at det fortsatt er en viss uenighet om virkemidlene, det vil si det formelle rammeverk for vår struktur, prinsippene for representasjon i de ulike organ og AFs aktiviteter innenfor enkelte områder, f.eks. informasjon, sa Skuggedal.
 16. Det er bred enighet også blant mine liberale demokratiske venner med stor D om at flertallet er bedre stillet enn for fire år siden.
 17. Det er bred enighet om at det bare er et militært forsvar som vil kunne være effektivt i motstanden dersom det skulle oppstå en krigssituasjon, sier Mollan.
 18. Det er bred enighet om at konkurranseevnen er avgjørende for våre produksjonsmuligheter.
 19. Det er bred politisk enighet om å forsøke og beholde bedriften i Askim, tilføyer Ekman.
 20. Det er dessuten enighet om å få istand en overgangsavtale ved sesongslutt med Frisk, sier Olstad, som har engasjert advokat i denne saken.
 21. Det er enighet i rådet om den almene strategi å holde grunnforskningen og kompetanseoppbyggingen, slik at de som ønsker å få forskning utført, er garantert at de kan få gode folk.
 22. Det er enighet mellom EF og EFTA om at felles standarder vil være et viktig grunnlag for å hindre tekniske handelshindringer.
 23. Det er enighet mellom finans og kommunaldepartementet om at boligfinansieringen over obligasjonsmarkedet bør øke.
 24. Det er enighet om at det stort sett bør unngås, selv om det ikke alltid behøver å være en tragedie.
 25. Det er enighet om medisinen, men nyanser når det gjelder doseringen av den.
 26. Det er enighet om målet, men når det kommer til virkemidlene spriker det.
 27. Det er forøvrig full enighet i NATO om å få med de våpen som sterkest virker inn på sikkerheten i Europa, understreket Frøysnes, og la til at det ikke kom til uttrykk noen skepsis fra europeisk side til amerikanernes paraplyopplegg.
 28. Det er full enighet i landsstyret om at vi ikke ønsker noe menighetsblad, og at det er faglige, journalistiske vurderinger som skal legges til grunn for ansettelse av redaktør, sa partiets leder Theo Koritzinsky på en pressekonferanse i Oslo efter landsstyremøtet i helgen.
 29. Det er gledelig at det er oppnådd bred enighet i kommisjonen om behovet for en varig og relativt kraftig demping av skatteprogresjonen.
 30. Det er gledelig at vi har en bred enighet om betydningen av bosetningen og utviklingen av næringslivet i bygdene.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
sweenlighet
norenlighet
norenvishet
sweenvishet
norenhet
norenige
sweenhet
Your last searches:
 1. enighetLast searches

# NAL Term
1 Flag snowshoe
2 Flag ulcerous
3 Flag powerful
4 Flag scorch
5 Flag rear panel
6 Flag pantry
7 Flag newness
8 Flag dykning
9 Flag bogne
10 Flag vara emot
11 Flag har lav moral
12 Flag silábico
13 Flag tala
14 Flag filmmanus
15 Flag avholdende
16 Flag hele tida
17 Flag ribbstickning
18 Flag unique

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 336 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2209 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 591 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4981 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4973 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1688 - seconds.

mobiltelefon