logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for fiskeri:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfiskeri
enggeneral [n]: fishery
spageneral [n]: pesquería [f], industria pesquera [f]
swegeneral [n]: fiskeri
Wiki:Fiskeri betegner ervervsmessig fangst av viltlevende fisk og krepsdyr i saltvann og ferskvann. Fangst av muslinger regnes også tradisjonelt til fiskeri, mens fangst av sjøpattedyr benevnes som fangst (hvalfangst, selfangst osv.). Akvakultur, dvs. oppdrett av fisk, krepsdyr og muslinger i tilrettelagte anlegg, regnes vanligvis ikke til fiskeri.
Example:
 1. Dette gjelder særlig en nærmere kartlegging av mulige fiskeri og miljømessige konsekvenser, la han til.
 2. Vi drøfter felles grunnleggende problemer i dette havet, og seminaret er ett i en serie vi har gående sammen med fiskeri og polarundersøkelsesinstituttet i Murmansk, fremholder direktør Sætersdal.
 3. Blant de utenlandske gjester ved fiskerimessen er ØstTysklands minister for industri og ernæring, dr. UdoDieter Wange og statssekretær Lord Belstead fra det britiske jordbruks, fiskeri og ernæringsdepartement.
 4. DDRs fiskeri og helseminister har for kort tid siden vært i Norge.
 5. Dagens ordning innebærer en betydelig skattemessig fordel for samvirkene innen landbruk og fiskeri og forbrukersamvirke.
 6. De fleste spørsmålene kom innenfor områdene ungdom og utdannelse, fiskeri og helse og sosialpolitikk.
 7. De lever dårlig av fiskeri.
 8. De som arbeider innen jordbruk og fiskeri, har bare 5 reisedager.
 9. Det danske post og telegrafvesen utgir 6. september en ny frimerkeserie på 4 frimerker med motiver fra dansk fiskeri og sjøfart.
 10. Det rådgivende utvalg for mydighetene vil, hvis det blir oppnevnt, blant annet få representasjon fra de sentrale fiskeri og næringsorganisasjoner.
 11. Dette gjelder spesielt markedsgruppene for fiskeri og sjøforsvar.
 12. En almindelig oppfatning her på fiskerimessen, som forøvrig er en av de fremste i internasjonal sammenheng, er at det er vanskelig å drive fiskeri idag.
 13. Fiskeri og miljøverninteressene har efter alt å dømme vunnet frem med sine protester mot å åpne for oljevirksomhet allerede neste år utenfor kysten av Møre og på Malangsgrunnen utenfor Senja.
 14. For å unngå vanskeligheter kontrollen blir skjerpet i sommer - anbefales en liten folder, Kysten er din, utgitt av Statens Informasjonstjeneste, Fiskeri og Miljøverndepartementet.
 15. Gruppen har sett på muligheten for økt bruk av avgifter til finansiering av offentlige tjenester som sorterer under Handels, Fiskeri, Landbruks og Industridepartementet.
 16. Hennes virkefelt er stort ; distriktspolitikk, utdannelse, sosialpolitikk, fiskeri, landbruk m.m., medlem av utallige komiteer og utvalg.
 17. Hjelpen har vært konsentrert om kraftutbygging, kysttransport, oljesamarbeide, fiskeri, kvinneorganisering og helse.
 18. I den nærmeste tiden kommer representanter for møbelindustri, skipsbygging, fiskeri og høyteknologi.
 19. I første rekke dreier det seg om skipsfart, skipsutstyr, offshoreekspertise, datateknologi og fiskeri.
 20. I løpet av 10 minutter skal fiskeri og børsmeldinger være unnagjort.
 21. I tillegg legger Fiskeri, Handels og Utenriksdepartementet opp til et ekspertmøte i Brussel i neste måned, og det overveies også å ta saken opp på politisk plan på bakgrunn av de alvorlige konsekvenser en slik tollbelastning vil få norsk fiskeeksport til EFlandene, sier han.
 22. Ifølge NRK dagsnytt mener arbeidsgruppen at det nye departementet bør ha ansvaret for jordbruk, skogbruk, fiskeri, reindrift, jakt og innlandsfiske.
 23. Ikke bare olje og fiskeri, men også skipsfart, vannkraft og høyteknologi er blant de sentrale stikkordene for områder som er aktuelle for Norge og Kina å samarbeide på.
 24. Kineserne på sin side har en rimelig interesse av å nyttiggjøre seg den ekspertise og teknologi en industrinasjon som Norge sitter inne med på særskilte områder, som olje, skipsfart, vannkraft, fiskeri m.v.
 25. Konklusjonene gir liten trøst for fiskeri og naturvernorganisasjonene.
 26. Meldingen om dette kom forrige uke fra det skotske fiskeri og landbruksdepartementet, som siden januar forgjeves har forsøkt å lokalisere den farlige beholderen.
 27. Næringslivsdelegasjonen har fulgt opp de møter statsminister Willoch har hatt og startet arbeidet med å konkretisere hvilke tilbud Norge kan komme med, blant annet innen shipping, offshore, fiskeri, data og annen teknologi.
 28. Oljeindustri, skipsbygging, vannkraft, fiskeri og skogindustri.
 29. Per J. Husabø ba om at Regjeringen, når nasjonale og internasjonale fiskeri og uhjelpsavtaler utformes, tar hensyn til både ernæringsverdien og ressursutnyttelsen av de store lagre med fisk vi har i Norge.
Results found in Swedish dictionary
swefiskeri
enggeneral [n]: fishery
norgeneral [n]: fiskeri
spageneral [n]: pesquería [f], industria pesquera [f]
Derived terms:konfiskering
Similar words:
norfisker
engfishery
norfiske
swefiske
swefiskare
norfinner
norfiber
Your last searches:
 1. fiskeriLast searches

# NAL Term
1 Flag lirare
2 Flag fin tråd
3 Flag para ser exacto
4 Flag cotton
5 Flag mangler
6 Flag ladd
7 Flag take away
8 Flag nationalism
9 Flag shrivel
10 Flag etterape
11 Flag spelplan
12 Flag imperious
13 Flag grove lovbrudd
14 Flag blomstring
15 Flag saga
16 Flag fatalista
17 Flag skolavslutning
18 Flag koblet til

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2665 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3323 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3501 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2857 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3460 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5679 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3462 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4067 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6686 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6146 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2270 - seconds.

mobiltelefon