logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forskrift:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforskrift
engregel [n]: prescript [formal], rule, regulation
law [n]: injunction
sparegel [n]: precepto [m], regla [f], reglamento [m]
law [n]: requerimiento judicial [m]
sweregel [n]: föreskrift
Synonyms:befaling, beskjed, bud, dekret, diktat, forlangende, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, vilje
Derived terms:i henhold til forskriftene, forskrifter, forskriftsmessig, med forskrifter, panteforskriftpantelåner, forskriftmessig
Wiki:En forskrift er en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i lov. Forskrifter gis som regel av Kongen i statsråd, et departement eller et kommunestyre eller fylkesting, alt etter hva den aktuelle lovhjemmelen bestemmer. Forskrifter må ha hjemmel i gyldig lov, og kan i likhet med lover ikke gis tilbakevirkende kraft.
Example:
 1. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra reglene i denne forskrift, herunder gi tillatelse til bruk av andre fangstredskaper i særlige tilfeller.
 2. Den gjeldende forskrift har bare regulert denne siste handelsform når den har funnet sted på byens torv.
 3. Den som driver med elektrisk utstyr vil ha nytte av egne forskrifter gitt for massasjeapparater, kaffemøller og en helt spesiell forskrift om endring i forskrift for 1 kV koplingskabel isolert med tverrbundet polyetylen og et ytre lag av polyvinylklorid, som det heter.
 4. Dette er skjedd efterat et utkast til forskrift var sendt til bred høring blant de organisasjoner og høyskoler som ville blir berørt.
 5. Disse kan også nyde godt av ny forskrift om lineegnesentraler, hvor det blant annet loves kr. 4, i tilskott pr. 100 egnede angler.
 6. En kan bare håpe at den politiske ledelsen i KUD skjønner at det er ingen skam å snu, og lar være å forandre 3 og 5 i forskrift av 23. juli 1982 nr. 1297.
 7. Ett år efter at Forskrift om kjøttråvarer og kjøttprodukter trådte i kraft, ønsker Helsedirektoratets Næringsmiddelseksjon å skaffe rede på i hvilken grad forskriftene blir efterfulgt av våre kjøttprodusenter.
 8. F46 / 84 fra KUD om forskrift om eksamen, karakterer og vitnemål, åpner i 3 for strykefri artium i vid. skoler.
 9. For å imøtekomme ønsket om en enklest mulig behandlingsprosedyre i kommunene, kan det tas med en bestemmelse i loven eller i landsomfattende forskrift om frie åpningstider for utsalg som bare omsetter de nærmere angitte varegrupper.
 10. Forslaget til revisjon av forskrift om karakterer, eksamener og vitnemål for videregående skoler går ut på at karakteren stått / ikke bestått, som tidligere ledsaget tallkarakterene mellom 0 og 6 bortfaller.
 11. Han peker på at et høringsnotat om en eventuell endring av en forskrift, ikke er en politisk viljeserklæring fra Regjeringen.
 12. I disse dager har Kirke og undervisningsdepartementet sendt ut en rundskrivelse, Forskrift om vurdering i grunnskolen.
 13. Man mener at forbudet vil ramme såvel vanlige klær som selskapsklær i altfor stor grad, og man setter et spørsmål ved om det er mulig ved en slik forskrift å skape den ønskede sikkerhet.
 14. Prisen for tredøgns jaktkort for utenbygdsboende småviltjegere på Finnmarksvidda, er fastlagt til kr. 50,, melder Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk i egen forskrift.
 15. Under siste Arbeiderpartiregjering ble det gjennomsnittlig innført mer enn en ny lov eller forskrift hver dag.
 16. Avvik søkes justert efter samme forskrift.
 17. Bystyrets vedtak er ikke gyldig før departementet har godkjent det i form av en forskrift, sier han.
 18. Denne karakteristikken av sosialistpartiets nye statsministerkandidat, Antonio de Almeida Santos, skriver seg fra det faktum at det nesten ikke er den lov eller forskrift han ikke har vært med på å prege siden Portugal kvittet seg med diktaturet for elleve og et halvt år siden.
 19. Dette innebærer at Høyreregjeringen gjennomsnittlig har fjernet en lov / forskrift hvert 90. minutt siden regjeringsskiftet i 1981.
 20. Endringen ble fulgt opp med en forskrift i juni iår.
 21. Finansdepartementet har foreslått å oppheve en forskrift som medfører at alle som lar seg registrere i momsmantallet, lett får status som selvstendig næringsdrivende, og dermed får skattefordeler.
 22. Finansdepartementet og Skattedirektoratet foreslår å oppheve en forskrift til merverdiavgiftsloven som har gjort det mulig for kontraktører å stå registrert som selvstendig næringsdrivende samtidig som de arbeider fast for et firma.
 23. For aksjekjøp i egen bedrift som er mindre enn 2000 kroner, og hvor fordelen - eller rabatten - ikke er på mer enn 1000 kroner, er det nok å endre en forskrift.
 24. For at dette skal skje, må Fiskerdepartementet, som Oslo havn sorterer under, godkjenne vedtaket i form av en forskrift.
 25. Fylkene har ellers plikt til å ta inn søkere fra andre fylker, når lov, forskrift eller avtale tilsier det.
 26. Innsatsen for å oppnå ytterligere reduksjoner vil likevel fortsette, bl.a. ved at det fra 1. januar 1986 trer i kraft en ny forskrift som fastsetter at all virksomhet i de sørligste fylker i Norge må bruke fyringsolje med maksimalt 1 prosent svovelinnhold.
 27. Man mener imidlertid at det bør utarbeides en generell forskrift om vern mot fosterskader fra arbeidsmiljøet.
 28. Men vedtakene er ikke godkjent i form av en forskrift fra departementet, slik Havnelovens paragraf 10 om fri ferdsel krever.
 29. På den tid var økonomisk støtte til partiene ikke skattefritt slik det er idag, men partiene visste hvordan de skulle unngå denne forskrift.
 30. Skattedirektør Willy Ovesen sier i en kommentar at Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet fullmakt til å utforme en forskrift til loven som gjør at direktoratet kan kreve opplysninger på magnetbånd.
Similar words:
engforklift
norforeskrive
sweforskning
swefortskrida
engfootprint
engfor rent
engforefront
Your last searches:
 1. forskriftLast searches

# NAL Term
1 Flag provocativo
2 Flag ruination
3 Flag blodprov
4 Flag bomba neumática
5 Flag personifikation
6 Flag supervisor
7 Flag geodesia
8 Flag likestilling
9 Flag psykologi
10 Flag lödder
11 Flag hevdende
12 Flag serpiente
13 Flag gángster
14 Flag candileja
15 Flag pælme
16 Flag salgssjef
17 Flag småbonde
18 Flag codear

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1349 - seconds.

mobiltelefon