logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for fullmakt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfullmakt
englaw [n]: power of attorney, proxy, authorization, authority
spalaw [n]: poder [m], procuración [f], autoridad [f], autorización [f]
swelaw [n]: fullmakt
Synonyms:
 1. adgang, atkomst, bemyndigelse, bevilling, konsesjon, lisens, løyve, tillatelse
 2. age, autoritet, bestemthet, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrke
 3. akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon
 4. embetsverk, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighet
Derived terms:fullmakt på titulær grad, gi en fullmakt
Wiki:En fullmakt innebærer at en person (fullmektigen) har myndighet til å opptre og handle på en annen persons (fullmaktgiverens) vegne, eller i hans sted. Fullmakten kan være begrenset til en spesiell handel eller avgjørelse, eller av mere generell karakter. Disposisjonen som fullmektigen foretar er å betrakte som en disposisjon foretatt av fullmaktsgiveren.
Example:
 1. Frankrikes president Francois Mitterrand sa i en fjernsyntale igår at han vil be nasjonalforsamlingen utarbeide et lovforslag til endring av grunnloven, slik at presidenten får fullmakt til å legge viktige saker direkte frem for velgerne i folkeavstemninger.
 2. De ber meg om fullmakt til å foreta husundersøkelse i en landsdommers hjem, og De vedgår selv at Deres ønske bygger på løse og svake mistanker, som Dc ikke engang vil innvie meg i !
 3. Den gang klarte vi å bremse personellflukten ved at vi fikk fullmakt til å lønne et antall nøkkelpersoner utover det nivå som det statlige lønnsregulativ tilsa.
 4. Dersom generalforsamlingen gir en slik fullmakt, vil det bety 14 millioner kroner totalt for renter og lån.
 5. Hvorfor vil De ha fullmakt til en husundersøkelse hos dommet Høifeldt ?
 6. Ledelsen i selskapet vil også be om en ny fullmakt til å utstede nær en halv million aksjer som et ledd i vår strategi for å overta andre selskaper eller foreta emisjoner der dette kan styrke vårt salg av såkalte mediasystemer til kundene, sier adm. direktør Jon Apneseth i SimX til Aftenposten.
 7. Oslo bør derfor snarest oppta forhandlinger med dem som står utenfor denne organisasjonen, og det kan skje gjennom oss som har fått PFFmedlemmenes fullmakt til å fremme deres sak, sier Hansen og Bjørnstad.
 8. 10saker), kan Statoils generalforsamling, dvs. statsråden, gi selskapet fullmakt til å utøve samme innflydelse som idag.
 9. 5. juli mottok han et brev med uleselig underskrift efter fullmakt fra dekanus med beskjed om at han ikke hadde bestått.
 10. Aksjekapitalen skal økes fra 3,5 til 4,5 millioner kroner, og styret får en fullmakt til innen ett år å utvide aksjekapitalen med ytterligere 2,25 millioner kroner.
 11. Alle nominasjonsmøtene på fylkesplan i de tre regjeringspartiene bør gi fylkesstyrene fullmakt til å inngå listeforbund, skriver formennene i Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i et felles brev til de tre regjeringspartienes fylkesorganisasjoner.
 12. Alle som ikke med 70 prosent av stemmene får en fornyet fullmakt fra sin grunnorganisasjon, skal midt i valgperioden nedlegge sitt mandat og gi plass for en vararepresentant.
 13. Allerede efter to dager ringer Evensen fra Sovjethovedstaden og ber om en generell fullmakt til å undertegne en avtale, men må nøye seg med en diffus fullmakt til å sette sitt navn under en avtale som er innenfor rammen av de avtalte instrukser.
 14. Alt vi har, er fullmakt til å undervise, en fullmakt vi har fått fra presidenten.
 15. Ambassaden har fullmakt til å evakuere alle nordmenn om nødvendig.
 16. Avtalen går ut på at sistnevnte har fått fullmakt til å forhandle med de andre sendeselskapene som har fått konsesjon for lokalfjernsyn i hovedstaden.
 17. Bergen Banks representantskap har gitt bankens styre fullmakt til å gjennomføre rettede aksjeemisjoner til Skandinaviska Enskilda Banken i Sverige og Union Bank of Finland.
 18. Bolig og sosialrådmennene mener sosialrådmannen må få fullmakt til å fastsette en fordelingsnøkkel for klientgruppene.
 19. Bystyret har tidligere gitt boligutvalget fullmakt til å treffe beslutninger om byfornyelsesform for de enkelte kvartaler.
 20. Bystyret vedtok igår å gi finansrådmannen fullmakt til dette fordi det har oppstått uklarhet om tolkningen av sparevedtaket i september.
 21. Cruz sier at han har fullmakt fra to av de tre opprørsgruppene - Eden Pastoras og Alfonso Robelos styrker - som slåss mot sandiniststyrkene til å forhandle om en våpenhvile for å få slutt på den to og et halvt år lange indre konflikten.
 22. Da Stortinget behandlet proposisjonen om lønnsnevnd før det ble oppløst for å ta sommerferie, ga det Regjeringen fullmakt til å sette ut i livet de nye lønnsog pensjonssatsene som Rikslønnsnevndens senere dom måtte komme frem til.
 23. De kongelige resolusjoner om innvandringsstopp er gitt under henvisning til fremmedlovens 29, en heller tvilsom lovhjemmel i betraktning av at loven i andre paragrafer gir myndighetene uttrykkelig fullmakt til å gi diverse andre, adskillig mindre vidtgående bestemmelser.
 24. De som ikke selv klarer å hente pengene, kan sende fullmakt med en annen.
 25. De spurte om hvem som har fullmakt til å gjøre omdisponeringer på sykehusbudsjettet, på hvilket nivå de budsjettmessige bindinger blir lagt, og om driftsmidler kan overføres til senere år.
 26. Den 24. juli 1984 ga ben Jamaa en medarbeider i JussBuss, HansHenrik Hartmann, fullmakt til å operere på sine vegne.
 27. Den 9. april 1940 forlot Lehmkuhl Oslo med sin familie og havnet efter slitsomme og dramatiske opplevelser i London, med fullmakt fra statsminister Nygaardsvold til å delta i etableringen av det som senere skulle komme til å hete Nortraship.
 28. Den gir SCADOA fullmakt til å kontrollere Kongos totale import og eksport i trafikken på Europa, inklusive Middelhavet.
 29. Den norske ambassade har fått Utenriksdepartementets fullmakt til å evakuere nordmennene i byen og var tirsdag kveld i ferd med å gjøre seg klar til å gjennomføre en eventuell evakuering.
 30. Den norske ambassade har fått fullmakt til å evakuere dersom situasjonen gjør det nødvendig.
Results found in Swedish dictionary
swefullmakt
englaw [n]: power of attorney, proxy, authorization, authority
norlaw [n]: fullmakt
spalaw [n]: poder [m], procuración [f], autoridad [f], autorización [f]
Synonyms:
 1. befogenhet, uppdrag
 2. bemyndigande, status, beskaffenhet, medgivande, läge, tillåtelse, behörighet, lov, licens, kondition, skick
Derived terms:fullmakt på titulär grad, ge en fullmakt
Wiki:Fullmakt innebär rätt att företräda annan. Den som lämnar fullmakt kallas fullmaktsgivare eller huvudman. Den som får fullmakt kallas som regel fullmaktstagare, fullmäktig eller ombud.
Similar words:
norfullbrakt
norfullsatt
swefullsatt
engfullback
engfulmar
norfuglejakt
norfull av
Your last searches:
 1. fullmaktLast searches

# NAL Term
1 Flag syllabub
2 Flag soltar
3 Flag plugg
4 Flag clicking
5 Flag miltrado
6 Flag ambrosia
7 Flag gjengå
8 Flag pavement
9 Flag split
10 Flag ton
11 Flag knoppas
12 Flag garret
13 Flag charity
14 Flag urtagning
15 Flag somlende
16 Flag genial
17 Flag ser
18 Flag puffe

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7647 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2032 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1850 - seconds.

mobiltelefon