logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for fundamentalt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfundamentalt
engi grunn og bunn [o]: basically, fundamentally
spai grunn og bunn [o]: fundamentalmente, esencialmente
swei grunn og bunn [o]: fundamentalt
Synonyms:basalt, dyptgående, elementær, empirisk, erfaringsmessig, forberedende, grundig, grunnleggende, innførende, propedeutisk, uunnværlig, vesentlig
Example:
 1. De nylig konstitusjonelle endringer i SydAfrika er intet fundamentalt brudd med denne politikk.
 2. Det er et valg ikke bare mellom to ulike personligheter, eller mellom to ulike politiske partier, men mellom to ulike fremtidsvisjoner, mellom to fundamentalt forskjellige regjeringsformer.
 3. Det er ikke så fundamentalt forskjellig.
 4. Helt fundamentalt er handlefrihet og tillit.
 5. Muligheten for privat omsorg vil sannsynligvis bli redusert med en prosent i den neste tyveårsperiode ; vi er inne i en eldrebølge frem mot år 2000, det høye antall enpersonhusholdninger er fundamentalt i dette, sier forsker Ivar Brevik i Norsk institutt for by og regionforskning.
 6. Noe er fundamentalt galt ved vårt skolevesen når dette fremstår som et uløselig problem, mener sproglæreren.
 7. Penger, tid og krefter brukes fundamentalt galt.
 8. Vi kan ikke behandle SAS anderledes enn konkurrenter og annen næring med store investeringer, sier Storvik som mener en generell regel vil være et fundamentalt brudd med eksisterende skatteregler.
 9. Allerede her forstår man at oppdragsgiveren, Aftenposten, såvel som artikkelforfatterne må ha misforstått noe fundamentalt.
 10. Antakelig fordi hun som virkelig filosof erkjenner at det som fremkaller smilet er noe fundamentalt og sant menneskelig.
 11. At denne våpenutplasseringa attpåtil undergrev fundamentalt muligheten til å kontrollere framtidige rustingsavtaler - m.a. ein avtale om frys, dvs. stans i all prøving, produksjon og utplassering av atomvåpen, som Stortinget stilte opp som målsetting i nedrustingsdebatten i mai gjer situasjonen desto meir dyster.
 12. Avslutningsvis kan det være nyttig å understreke at de siste års angrep på virksomheten til Jahre, Reksten m.fl., bryter fundamentalt med de holdninger som er vist på ansvarlig hold.
 13. Barn har et fundamentalt behov for omsorg og kjærlighet.
 14. Da det viste seg av vindretningen var fundamentalt motsatt, gjorde fartsøkningen vondt verre.
 15. De fleste innser derfor også at dobbeltvedtaket av desember 1979 om utplassering av nye atomvåpen i VestEuropa var et fundamentalt mistak.
 16. De har forstått at det var noe fundamentalt galt når de kunne bli pålagt å spørre stillingssøkere om deres forhold til kristen tro.
 17. Det ble påpekt at de tradisjonelle yrkesrollene er i ferd med å endres fundamentalt.
 18. Det er, kort sagt, viktig å nyttiggjøre seg erfaringene herfra, selv om mediesituasjonen er fundamentalt forskjellig fra den norske.
 19. Det er dem som er dualister og mener at sjel og legeme er fundamentalt forskjellige, og at det organiske nervesystem bare er noe sjelen så å si spiller på.
 20. Det er noe fundamentalt i hele forskningssystemet som svikter.
 21. Det kreves en omlegging av det fundamentalt gale system som nå innføres.
 22. Det må vel kunne sies at det er noe fundamentalt galt når våre oljepenger utelukkende blir en passiv investering.
 23. Dette betyr ikke at nedbrutte langtidsarbeidsløse fundamentalt er ute av stand til å gjenoppbygge respekten og troen på seg selv, deres arbeidsevne og vilje, men at en slik prosess vil komme til å kreve ekstra innsats og ressurser - innsats og ressurser som de selv ikke lenger er i besittelse av, men som må hentes fra samfunnet.
 24. Dette er både et fundamentalt og komplisert spørsmål, som nylig er utredet av den kanadiske professor Kenneth Hare, efter oppdrag av Den Meteorologiske Verdensorganisasjon.
 25. Dette er i virkeligheten et fundamentalt faktum når man skal begynne å snakke om forurensning og matforsyning.
 26. Dette har ført til irritasjon blant medlemmene, strid på generalforsamlingene, resolusjoner, utmeldelser, men aldri til et fundamentalt oppgjør.
 27. Disse eksempler viser hvor fundamentalt feil vi prioriterer ressursbruken.
 28. Efter mitt skjønn er det de økonomiske og sosiale forhold som, fundamentalt sett, er årsaken til uroen, til volden, til krigshandlingene i MellomAmerika.
 29. En sannhet som er så fundamentalt viktig for vårt forhold at en fortielse av den må virke som aktiv løgn ?
 30. Erkjennelsen av at dagens mediesamfunn har skapt en fundamentalt ny situasjon for presse og informasjonsvirksomheten, må i sin tur gi seg utslag i en generell opprustning og forbedring av informasjonsberedskapen.
Results found in Swedish dictionary
swefundamentalt
engi grund och botten [o]: basically, fundamentally
nori grund och botten [o]: fundamentalt
spai grund och botten [o]: fundamentalmente, esencialmente
Synonyms:basalt, djupgående, elementär, empirisk, erfarenhetsmässig, förberedande, grundligt, grundläggande, införande, väsentlig
Similar words:
engfundamental
norfundamental
spafundamental
swefundamental
engfundamentally
norfundamentalist
spafundamentado
Your last searches:
 1. fundamentaltLast searches

# NAL Term
1 Flag smidig
2 Flag sittplats
3 Flag bli generad
4 Flag hallfullt
5 Flag auténtico
6 Flag pechera
7 Flag lägereld
8 Flag drove
9 Flag postgirokonto
10 Flag zancón
11 Flag pleid
12 Flag hazmerreír
13 Flag program
14 Flag torticollis
15 Flag belte
16 Flag vanrøkte
17 Flag rømmer
18 Flag lateral

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1782 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6783 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1634 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5170 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2094 - seconds.

mobiltelefon