logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gjelde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgjelde
enggeneral [v]: concern
theory [v]: apply, hold
sedvane [v]: obtain [formal], remain in existence, exit
animals [v]: castrate, alter, sterilize, emasculate, fix, geld, spay, neuter
spageneral [v]: concernir, preocupar
theory [v]: ser aplicable, ser válido
sedvane [v]: permanecido en existencia, existir
animals [v]: castrar, esterilizar, emascular
swegeneral [v]: gälla
Synonyms:
 1. angå, berøre, dreie seg om, gjelde (muntlig mening), gå ut på, ha å gjøre med (muntlig mening), implisere, innvirke på, involvere, omhandle, stå i forbindelse med, treffe, vedkomme, vedrøre (terminologisk)
 2. jelke, kapunere, kastrere, skjære
Derived terms:gjengjelde, fortsatt gjeldende, gjelde for, gjeldende, gjøre gjeldende, kresen når det gjelder, når det gjelder, gjeldende, personen det gjelder, opphøre å gjelde, verdgjelde, vedgjelde med, vedgjeldende, forgjelde, unngjelde, gjengjeldelse
Example:
 1. De teologer som avgrenser underordningens betydning til å gjelde spørsmålet om hvem som til slutt skal ha det avgjørende ord ved konflikter i hjemmet, blir også kritisert.
 2. Det eneste jeg har satt spørsmålstegn ved, skriver ministeren, er om det er rimelighet i å utstrekke dette prinsippet til også å gjelde nye og usedvanlig kostbare tilbud i f.eks. video og EDB til et smalt og i regelen særdeles ressurssterkt publikum.
 3. Dette må i det minste gjelde dersom vedtaket er tyngende for parten, f. eks. dersom det inneholder et forbud eller et påbud.
 4. Din mat skal være din medisin, din medisin skal være din mat, sa Hippocrates, den første lege - og dette må i høyeste grad kunne gjelde for honning !
 5. Fredningen bør gjelde inntil myndighetene har stadfestet en endelig reguleringsplan for parken og randsonen, fremholder Erik Aamot, talsmann for Fellesaksjonen.
 6. Har De bestemt at loven ikke skal gjelde for Fornebu ?
 7. Siden nyttår kan også bidrag til partier fritas for skatt efter bestemte regler, og amnestiet skal la se nye reglene gjelde for fortiden.
 8. Begrepet eldrepolitikk blir lett innsnevret til å gjelde hvile og pleie.
 9. Betingelsen for at det er gitt dispensasjon for å holde åpent lille julaften, er at dette må gjelde samtlige detaljhandelsbedrifter her i byen, sier han.
 10. Ca. 1213 bedrifter vil nyte godt av prisnedgangen, som trolig tar til å gjelde fra 1. juli i år, efter at Stortinget har behandlet saken, sier Kristiansen.
 11. De nye reglene fra Sjøfartsdirektoratet og Oljedirektoratet er identiske, og vi kommer til å koordinere iverksettelsen av disse slik at de skal gjelde fra samme tidspunkt både for den tekniske og operasjonelle siden av dykkeraktiviteten, sier Havig.
 12. Den beste loven skal gjelde for de ulike delene.
 13. Dersom streiken blir langvarig, vil vi vurdere å utvide den til å gjelde flere av de større byene.
 14. Det er Regjeringen som må avgjøre om det skal bli varige forskrifter som begrenser kjøring med snescooter langs offentlig vei, og vi i Veidirektoratet mener at det da bør vurderes om ikke forskriftene bør utvides til å gjelde hele landet.
 15. Det er bare undertegnet en avtale som skal gjelde frem til mars neste år.
 16. Det er helt klart at vi som statsaksjeselskap ville ha fått størst frihet innenfor de rammer som må gjelde.
 17. Det er på grunn av slike forhold at vi i forhandlingene med SovjetUnionen om våpenreduksjoner har insistert på at avtalene både må gjelde globalt og kunne kontrolleres, sa Weinberger.
 18. Det gjenstår noen små justeringer av teksten, og dessuten må selskapet skaffe oversikt over hvor mange ansatte avtalen vil gjelde.
 19. Det kan eventuelt også gjelde kvinner som ikke har praksis, sier saksbehandler i likestillingsspørsmål i Statoil, Else Grethe H. Kolnes.
 20. Det kan man ikke si, mens selve det darwinistiske survival of the fittest blir utvidet til å gjelde noe mer omfattende enn bare individet når man kan påvise at det også er de mest tilpasningsdyktige fuglene som får flest levedyktige avkom.
 21. Det ligger i sakens natur at åpenhet om forsvars og sikkerhetsspørmsål må være selektiv i den forstand at den ikke kan gjelde alle saker.
 22. Det vil i første rekke gjelde saker hvor etiske og moralske betraktninger klart kommer inn.
 23. Dette vil gjelde uansett hvilken politisk konstellasjon som sitter med regjeringsmakt så lenge Staten ikke rår over andre virkemidler enn de som idag står til rådighet.
 24. Effektiviseringen i boligbyggingen må gjelde alle trinn i prosessen fra planleggingen starter til nøkkelen står i døren.
 25. Formannskapet vedtok å gi Easy A / S utvidelse av sin serveringsbevilling for 500 gjesteplasser på Henrikke i Studenterlunden til å gjelde hele året.
 26. Forskerne antar at disse skremmende resultatene også kan gjelde for mennesker, sier Jan Krogh.
 27. Hva skal målsetningene gjelde ?
 28. Hvis prisene skal settes ned og gruppen av tollfrie varer utvides til også å gjelde parfyme, kosmetikk og sjokolade, samt salg av alle andre varegrupper til ikkenordiske statsborgere, så må avtalen mellom de nordiske land endres.
 29. I første rekke vil det gjelde søknader om klekkerier, settefiskanlegg og anlegg for oppdrett av alle andre arter enn laks og ørret.
 30. I prinsippet mener vi at Grunnlovens paragraf 109 om almen verneplikt må tolkes dithen at uttrykket en hver borger i våre dager også må gjelde kvinner.
Similar words:
norgjeld
norgjedde
norgjeste
norgjerne
norgjenlyde
norgjette
norgjerde
Your last searches:
 1. gjelde


Gjelde was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) gjelde
Gerundio: gjeldende
Past participle: gjeldt
Indikative
1. Present
 • jeg
  gjelder
 • du
  gjelder
 • han
  gjelder
 • vi
  gjelder
 • dere
  gjelder
 • de
  gjelder
8. Perfect
 • jeg
  har gjeldt
 • du
  har gjeldt
 • han
  har gjeldt
 • vi
  har gjeldt
 • dere
  har gjeldt
 • de
  har gjeldt
2. Imperfect
 • jeg
  gjaldt
 • du
  gjaldt
 • han
  gjaldt
 • vi
  gjaldt
 • dere
  gjaldt
 • de
  gjaldt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde gjeldt
 • du
  hadde gjeldt
 • han
  hadde gjeldt
 • vi
  hadde gjeldt
 • dere
  hadde gjeldt
 • de
  hadde gjeldt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal gjelde
 • du
  vil/skal gjelde
 • han
  vil/skal gjelde
 • vi
  vil/skal gjelde
 • dere
  vil/skal gjelde
 • de
  vil/skal gjelde
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha gjeldt
 • du
  vil/skal ha gjeldt
 • han
  vil/skal ha gjeldt
 • vi
  vil/skal ha gjeldt
 • dere
  vil/skal ha gjeldt
 • de
  vil/skal ha gjeldt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle gjelde
 • du
  ville/skulle gjelde
 • han
  ville/skulle gjelde
 • vi
  ville/skulle gjelde
 • dere
  ville/skulle gjelde
 • de
  ville/skulle gjelde
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha gjeldt
 • du
  ville/skulle ha gjeldt
 • han
  ville/skulle ha gjeldt
 • vi
  ville/skulle ha gjeldt
 • dere
  ville/skulle ha gjeldt
 • de
  ville/skulle ha gjeldt
Imperative
Affirmative
 • du
  gjeld!
 • vi
  La oss gjelde!
 • dere
  gjeld!
Negative
 • du
  ikke gjeld! (gjeld ikke)!
 • dere
  ikke gjeld! (gjeld ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag fall behind
2 Flag alfa
3 Flag løyne
4 Flag trollkjerring
5 Flag presagiar
6 Flag kontinuere
7 Flag symbiosis
8 Flag korsar
9 Flag prefigurar
10 Flag escrúpulo
11 Flag evoke love
12 Flag godmodighet
13 Flag portend
14 Flag conocer
15 Flag paramedical
16 Flag gjenfødt
17 Flag arsenal
18 Flag kungamord

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2474 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3011 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3267 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2675 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3272 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5292 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3281 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3856 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6465 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5970 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1960 - seconds.

mobiltelefon