logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for herunder:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norherunder
enggeneral [?]: including
spageneral [?]: incluyendo
swegeneral [?]: inklusive
Example:
 1. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra reglene i denne forskrift, herunder gi tillatelse til bruk av andre fangstredskaper i særlige tilfeller.
 2. Keiser Augustus forbød alle østlige religioner, herunder islam...
 3. Nordisk detaljhandel ønsker å fjerne salgsleddgebyret i alle tradisjonelle kontokortordninger, herunder de fire internasjonale reisekortordningene American Express, Eurocard, Diners Club og Visa.
 4. Offentlige myndigheter, herunder Oslo kommune, skal legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.
 5. Bedriftslegen har også en plikt til å delta i forebyggende arbeide, herunder kritikk og orientering av ledelsen hvis sikkerhetskrav ikke oppfylles.
 6. De vil føre til lengre køer og virke sterkt forsinkende på veitrafikken, herunder også kollektivtrafikken med buss bl.a. på Mosseveien.
 7. Derfor bør ordningen som virker mot sin hensikt fjernes, herunder aldersgrenser som utelukker eldre fra deltagelse i råd, styrer og utvalg eller umuliggjør annet samfunnsengasjement, sier hun.
 8. Skal dere studenter nå frem med deres synspunkter, må vi overveie mer personlige kontakter med studenttillitsmenn og representanter for de ulike organer, herunder rektor.
 9. Under dette revisjonsarbeide vil vi se på alle fagplaner på nytt, herunder samfunnsfag med geografi, sa Bondevik, som håpet at de kommende retningslinjer vil kunne motvirke slike problemer som Hagen var opptatt av.
 10. ... å sette registrerte reklamebyråer istand til å etablere, vedlikeholde og utvikle organisasjoner som kan yte tidsmessig og kvalitativ høytstående service når det gjelder markedskommunikasjon, herunder rådgivning samt produksjon og formidling av annonser og annen reklame.
 11. Adm. direktør Leif Terje Løddesøl i Den norske Creditbank innleder 14. mars om Bankstrukturen, herunder internasjonalisering og utenlandske bankers etablering i Norge, mens adm. direktør Arne Langeland i Norges Eksportråd 11. april tar for seg Eksportfremmende virksomhet idag.
 12. Andre - herunder jeg selv har inntatt et annet syn på spørsmålet.
 13. Andre henviser til sykdom, familieforhold og selvfølgelig økonomiske forhold, herunder arbeidssituasjonen for de enkelte bedrifter.
 14. Andre sosiale ydelser som er skattefrie er barnetrygden, forsørgerfradragene og husleiestønad og forsørgertillegg til mannskaper, herunder korporaler og lagførere i Forsvaret og Sivilforsvaret og underhold, forsørgertillegg m.v. for sivile tjenestepliktige.
 15. Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland og Høyres Jo Benkow interpelleres om de temaer som langt på vei har dominert sesjonen : økonomisk politikk, herunder arbeidsledigheten, helse og sosialpolitikk og samlingen om nedrustnings og sikkerhetspolitikken.
 16. Arbeidsmøtet fokuserte i særlig grad på brenselssituasjonen i uland, herunder avskogningsproblemet og elektrifisering av utkantstrøk og landsbyområder, dessuten på kvinnens stilling i slike områder.
 17. Av de omkring ett dusin bydelsinstanser som har avgitt uttalelse overfor kommunen i saken, herunder de berørte bydelsutvalg, Frognerparkens Venner og flere OBOStilknyttede borettslag i de nye boligområdene på Skøyen Vest, har alle - på ett unntak nær - gått imot hallen.
 18. Barnehavekontoret bes foreta en vurdering av dagens barnehavetilbud i forhold til de faktiske behov, herunder dekning og behov for spebarnsplasser, slik at tilbudet blir mer i overensstemmelse med behovet.
 19. De emner som skal drøftes på konferansen er bl.a. kartlegning av forretningsmuligheter, herunder bl.a. muligheter for joint venture, lisensiering av produkter og direkte investeringer og om hvordan man skal finne en samarbeidspartner.
 20. De nye drøftelser i Geneve om alle typer kjernevåpen, herunder strategiske våpen og mellomdistanseraketter, samt rustningskontroll i verdensrommet.
 21. De utenlandske observatører, herunder to sovjetiske, får bare følge forsvarernes innsats.
 22. Debatten i Stortinget i eftermiddag - som vil fortsette under kveldsmøtet - viser at det blant de folkevalgte er stor enighet om luftfartspolitikken, herunder spørsmålet om hvorledes flytrafikken i Osloområdet skal organiseres.
 23. Den danske journalist Lodvi - kjent blant sine lesere for sine humoristiske skriverier, herunder jevnlige spark til Ola nordmann - nøler ikke når Aftenposten utber seg en kommentar fra ham til dette med Norge og søndagsaviser.
 24. Den nye fjernvarmeloven må imidlertid også regulere andre aspekter ved denne type energiutbygging, herunder hvilke konsesjonskrav slike anlegg må oppfylle.
 25. Den vil redusere sløsing med ressurser i samfunnet, herunder tvilsomme skattemotiverte investeringer.
 26. Departementet bør nå snarest undergi det foreliggende forslag en vurdering, herunder også en lovteknisk gjennomgåelse, eventuelt utarbeide et eget forslag til ny lovtekst.
 27. Derfor burde den utformes under hensyntagen til en rekke kryssende hensyn, herunder også rettferdighet i den betydning at hver stemme bør telle noenlunde likt ved mandatfordelingen.
Similar words:
enghereunder
spahender
norhendel
norherdes
norhersker
norhelende
spaherodes
Your last searches:
 1. herunderLast searches

# NAL Term
1 Flag tvekan
2 Flag dormer
3 Flag machete
4 Flag estate tax
5 Flag bokmal
6 Flag leave
7 Flag merit
8 Flag atún
9 Flag pokre
10 Flag seeker
11 Flag fiskenett
12 Flag arpillera
13 Flag inngravering
14 Flag cuarenta
15 Flag betenkningstid
16 Flag greppa
17 Flag krank
18 Flag vanskeliggjøre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1280 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1510 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1766 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1506 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2121 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3490 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2171 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2486 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4953 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4876 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1927 - seconds.

mobiltelefon