logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hjemmel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhjemmel
englaw [n]: motion
spalaw [n]: moción [f]
swelaw [n]: hemställan
Synonyms:ansvar, aval, betryggelse, brev, dekning, forsikring, garanti, kausjon, kriterium, lånegaranti, pant, sikkerhet, trygghet, vern
Derived terms:hjemmelaget, hjemmelagt, hjemmelekser, hjemmelekse
Wiki:Hjemmel er et ord som kan ha to betydninger[1].
Example:
 1. Fondsloven av 14.12.1956 som gjelder all offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner i ervervs øyemed gir hjemmel for å kreve avgift for bruk av jukeboxer, diskotekmusikk, heis og butikkmusikk o.l.
 2. Fredsskipet M / S Falknes har dispensasjon fra Sjøfartsdirektoratet til å seile med to styrmenn, og Styrmandsforeningen har derfor ingen lovlig hjemmel til å iverksette boikottaksjoner mot skipet som seiler med kurs for Nicaragua fra Drammen 5. juli, mener de to styrmennene.
 3. Jeg har personlig tatt det standpunkt at jeg ikke leverer ut kopier av journaler, til tross for at jeg er klar over at loven sannsynligvis gir deg hjemmel for å få utlevert disse.
 4. Norges Bank kan i forbindelse med denne rapporteringsordningen ikke sees å ha hjemmel til å kreve detaljopplysninger om hvor kortinnehaveren har handlet.
 5. Regjeringen har så vidt sees ikke hjemmel for bruk av militært personell eller materiell overfor norske borgere utenfor de spesielle situasjoner som omhandles i Grunnlovens regel om opprør og tollovens regel om militærhjelp.
 6. Selv om norsk lov gir hjemmel for å utlevere kopier, ser jeg meg ikke forpliktet til å gjøre det så lenge jeg finner det uriktig.
 7. Akershus Energiverk har overhodet ingen hjemmel for å konfiskere Asker og Bærums eierinteresser i kraftanleggene på Venga og i Uvdal, og jeg ser ingen risiko for at vi skal miste de verdier det her er snakk om.
 8. Arbeidstilsynet har forgjeves i fem år forsøkt å skaffe seg hjemmel til å forby eller å innføre restriksjoner på bruken av en rekke helsefarlige kjemiske stoffer, sier overlege Hans H. Tjønne til Aftenposten.
 9. Beslutningen om å avlive løveungene ble tatt med hjemmel i husdyrloven, som har strenge regler om karantene og kontroll for innførsel av dyr til Norge.
 10. Det er neppe hjemmel for å begjære brev og besøksforbud, men vi vil begjære ham varetektsfengslet så lenge det ikke foreligger avgjørelse på om han fortsatt kan bli i landet, sier Idar Pettersen.
 11. Det finnes ingen hjemmel i norsk lov for et slikt vedtak, sier informasjonssekretær i Handelsdepartementet Tor Husby, til Bergen Tidende.
 12. Det vi hittil har hatt er gått mer på de juridiske spørsmål, for eksempel hvilke områder man har hjemmel for å båndlegge, sier fungerende byråsjef Inger Glad Stokland i Miljøverndepartementet til Aftenposten.
 13. En antar at gjeldende skatteregler gir hjemmel for å nekte fradrag utover innbetalt ansvarskapital, hvor resten av ansvarskapitalen i realiteten må ansees som en garantiforpliktelse.
 14. En av de viktigste oppgaver for NOPEF blir å få våre myndigheter til å sette som betingelse at de multinasjonale selskaper som etablerer seg på norsk sokkel, oppretter egne norske aksjeselskaper for derved å få en effektiv styring med hjemmel i norsk lov, sier Nandrup Dahl.
 15. En sentral instans bør gis klar hjemmel til å forby norske skip å anløpe ømfintlige områder i konkrete situasjoner.
 16. Jeg har skrevet en redegjørelse til justisminister Mona Røkke og pekt på at en tunisisk statsborger har sittet tre uker i varetektsarrest med hjemmel i fremmedloven.
 17. Justisdepartementet er nylig kommet med en uttalelse som tyder på at både bomavgiftsring som foreslått i Bergen og soneavgift som foreslått i Oslo, har hjemmel i veiloven.
 18. Myndighetene har ifølge norsk lov ikke hjemmel for å bøtelegge rederiet efter forurensning fra skip.
 19. Spørsmålet om innføring av kjøreavgift for å finansiere Grunnlinjen eller Vannlinjen i Oslo er ikke bare utilstrekkelig utredet, men også høyst tvilsomt og sannsynligvis uten hjemmel i norsk lov, understreker Kongelig Norsk Automobilklub.
 20. Vi har ingen hjemmel til å kreve papirene da Norge som et av de få land i Europa ikke har en egen arkivlov, sier riksarkivar John Herstad til Aftenposten.
 21. Vi har lenge vært klar over helsefaren til disse og andre stoffer og har ønsket i tråd med praksis fra andre land, å få hjemmel til å forby bruken av giftige stoffer og stille krav til brukeren.
 22. Vi trenger en hjemmel for å kunne utlove slik belønning, sier han.
 23. Viltnevnden i Hof er interessert i å fatte en riktig avgjørelse i denne saken, og derfor venter vi på svar fra direktoratet hvor de redegjør om vi har hjemmel eller ikke.
 24. . tilfelle der permittering gis med hjemmel i det såkalte alminnelige permitteringsinstitutt.
 25. Aftenpostens medarbeidere efterlyste hjemmel for dette, men fikk ikke annet svar enn at vi kunne kontakte politiadjutanten.
 26. Alf Nordhus reiste tvil om det i det hele tatt var hjemmel i loven for å innføre totalforbud, år efter år, i sildefisket, slik det ble gjort i 1970årene.
 27. Alternativet ville vært å gi myndighetene hjemmel til å påby den enkleste løsning.
 28. Anneliese Dørum hadde også et spørsmål til sosialministeren om hvilken hjemmel departementet har til å nekte fylker å opprette stillinger det er behov for.
 29. Arbeiderpartiet og SV vil i stedet at man bør få inn i Naturvernloven en hjemmel til å kunne ekspropriere slike områder det her er tale om, slik at Staten kan få full eiendomsrett eller begrenset bruksrett.
 30. Arbeidstilsynet har med hjemmel i arbeidsmiljøloven kommet med en rekke pålegg og krav overfor departementet når det gjelder å skaffe skolen tilfredsstillende lokaler.
Similar words:
norhjemme
norhjelm
norhjelpe
norhjelpe-
norhjelper
norhjem
norhjemad
Your last searches:
 1. hjemmelLast searches

# NAL Term
1 Flag arabiska
2 Flag attest
3 Flag steely
4 Flag squeeze
5 Flag forfriskende
6 Flag partner
7 Flag sin límites determinados
8 Flag anaconda
9 Flag empaquetado
10 Flag ammoniated
11 Flag ratt
12 Flag chirrido
13 Flag skid
14 Flag ta noens temperatur
15 Flag expandable
16 Flag nyte
17 Flag gallion
18 Flag uforgjengelig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1906 - seconds.

mobiltelefon