logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for incest:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engincest
norsexual behavior [n]: incest [u]
spasexual behavior [n]: incesto [m]
swesexual behavior [n]: incest [u]
Synonyms:[n]: unlawful carnal knowledge [gt], criminal congress [gt]
Derived terms:incestuous
Anagrams:insect
Wiki:Incest is sexual intercourse between close relatives that is illegal in the jurisdiction where it takes place and/or is socially taboo. The type of sexual activity and the nature of the relationship between people that constitutes a breach of law or social taboo vary with culture and jurisdiction. Some societies consider incest to include only those who live in the same household, or who belong to the same clan or lineage; other societies consider it to include ""blood relatives""; other societies further include those related by adoption or marriage.
Example:
 1. Imagine, for the sake of argument, a tribal group in which mother-son incest was countenanced.
 2. Rape and incest are common themes.
Results found in Norwegian dictionary
norincest
engsexual behavior [n]: incest
spasexual behavior [n]: incesto [m]
swesexual behavior [n]: incest
Derived terms:incestuøs, skyldig i incest
Wiki:Incest (av latin: incestus = ukyskhet), frem til 1963 kalt blodskam i norsk lov, innebærer seksuelt samkvem mellom noen som er i nær slekt. De fleste kulturer har ansett seksuell omgang mellom nære slektninger som en alvorlig forbrytelse.
Example:
 1. Men vi er også forberedt på at det vil bli avdekket tilfeller av mishandling og incest for eksempel, som ellers kanskje ikke hadde kommet frem.
 2. Vi vet ikke hvor stort omfanget av incest og andre sek suelle overgrep mot barn er i Norge, men en svensk undersøkelse viste at en av ti kvinner var blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen.
 3. Den handler om en farvet kvinne og hennes problemer som startet med noe så vanskelig som incest.
 4. Derfor må de voksne lære seg å snakke åpent om incest.
 5. Det er altså fra pikens nærmeste mannlige familie at faren hovedsakelig truer, og det er langt sjeldnere at smågutter utsettes for incest.
 6. Det er et definisjonsspørsmål hva som er incest, men de fleste fagfolk som behandler incestofre, mener at all seksuell tukling med den mindreårige piken må katalogiseres dithen ; ikke nødvendigvis bare fullbyrdet samleie, som som regel kommer efter lengre tids seksuell misbruk.
 7. Det finnes ingen pålitelig oversikt over antallet barn som årlig utsettes for incest, hverken her i landet eller internasjonalt.
 8. En 45 år gammel kommunal tjenestemann fra Hadsel i Vesterålen er av Hålogaland lagmannsrett varetektsfengslet for seks uker, siktet for incest, voldtekt og seksuell misbruk av mindreårige.
 9. En del prostituerte vi har snakket med, har vært utsatt for incest.
 10. Fra 1980 og frem til idag er bare syv tilfeller av incest blitt anmeldt til Oslo politikammer.
 11. Hun sier at det er store mørketall når det gjelder incest her i landet.
 12. JEG ble utsatt for incest som barn og har vel alltid hatt psykiske problemer, men ikke verre enn at alt fungerte bra.
 13. Kveldens Studio Nord har tatt opp incest som tema.
 14. Like lite som ekteskapet i seg selv garanterer mot kvinne og barnemishandling og mot at barn blir offer for incest.
 15. Likevel har offentlighetens interesse de siste par år hjulpet til å rette søkelyset mot incest, og det har lykkes å få flere av gjerningsmennene dømt.
 16. Men mye tyder på at nettopp incest er det seksuelle overgrep som er vanligst - og den forekommer i alle samfunnslag.
 17. Og her er noe såpass moderne som incest, spilt frem med stor virkningsfull disiplin.
 18. Tidligere har hun hatt kurs for politiet om hvordan de skal avhøre barn der det foreligger anmeldelse om incest.
 19. Til tross for taushetsplikten er det helt nødvendig at sosialarbeidere får meldeplikt om incest dersom vi skal komme slike forhold til livs.
 20. Tromsø har to ganger i år hatt besøk av den danske psykologen Eva Hildebrand, som har undervist nordnorsk helsepersonell om incest.
 21. Undersøkelser fra Sverige viser at en god del av de prostituerte har opplevet incest i sin barndom.
 22. Vivi Lill Holter fra informasjonsprosjektet i Sosialdepartementet innrømmet at sosialarbeidere flest er redde for å nærme seg problemet incest i en familie.
 23. Eller det kan være samtaler om psykisk eller fysisk vold av forskjellig slag, incest, slag, vanskjøtsel, innestengning i rom og så videre.
 24. Hva vi vet om incest er en orientering beregnet på et bredt publikum.
 25. Incest forekommer 6 til 7 ganger oftere i familier, hvor mor eller far er fraværende, eller der hvor far ikke er biologisk far, som i familier med tradisjonell struktur.
 26. Den oppmerksomheten som nå rettes mot fenomenet incest, har nær sammenheng med kvinnefrigjøringen i vår tid.
 27. Det ringer jevnt, fortalte psykolog Gro Lie i Bergen til Aftenposten umiddelbart efter at filmen om incest var ferdig igår kveld klokken 22.
 28. Efter at jeg begynte å ta opp temaer som vold mot kvinner og incest, har jeg fått mange henvendelser fra folk som har vanskeligheter.
 29. Fedre som begår incest er gjerne menn som er seksuelt og psykisk umodne, blant annet ved at de ikke greier å forvalte sin egen aggresjon og trangen til dominans og underkastelse.
Results found in Swedish dictionary
sweincest
engsexual behavior [n]: incest
norsexual behavior [n]: incest
spasexual behavior [n]: incesto [m]
Derived terms:incestuös
Wiki:Incest (av lat. incestus, från in och castus, ""obefläckad, kysk"") eller med en äldre juridisk term blodskam, betecknar sexualhandlingar mellan nära släktingar. Incest betecknar egentligen sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband, det vill säga är biologiskt släkt.
Similar words:
spaincesto
engincense
engincise
engincus
engindent
norinert
norinnerst
Your last searches:
 1. incestLast searches

# NAL Term
1 Flag plektrum
2 Flag hyllning
3 Flag dar un certificado
4 Flag witty
5 Flag mancomunidad
6 Flag kasse
7 Flag tjeck
8 Flag alcoholizado
9 Flag göra förståelig
10 Flag unhoped
11 Flag titta
12 Flag mens
13 Flag bueskytter
14 Flag rayos gamma
15 Flag refrain
16 Flag gane
17 Flag sektions-
18 Flag äta middag

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2152 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9586 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3185 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6653 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8017 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1927 - seconds.

mobiltelefon