logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for inhabil:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norinhabil
englaw [a]: disqualified, incompetent, incapacitated
spalaw [a]: descalificado
swelaw [a]: diskvalificerad, obehörig, jävig
Synonyms:diskvalifisert, ugildhet
antonyms:uskikket, habil, uhildet
Derived terms:inhabilitet
Wiki:Inhabilitet (av nektende -in og habil) eller ugildhet (det motsatte av uhildet) betegner det å ha personlige interesser i en sak som skal behandles slik at man etter vanlig skikk ikke kan delta i behandlingen men må fratre sin stilling midlertidig, ihvertfall gi avkall på å utføre handlinger som kan påvirke utfallet av behandlingen. Inhabilitet som et juridisk begrep angir at dommer eller forvaltningsperson utfra sitt forhold til saken eller dens parter anses avskåret fra å delta i behandlingen av den. I en dommers tilfelle vil en settedommer i stedet bli oppnevnt og i tilfelle med en offentlig tjenesteperson en stedfortreder.
Description:
 1. Som ikke er habil, uskikket om
 2. En person som ikke kan være med på behandlingen av en sak pga. personlig interesse i avgjø
 3. Det er kritikkverdig og skjule sin inhabilitet. Det er ikke utenkelig at det i svært grove tilfeller kan være både erstatningsbetingende og straffbart.
 4. Det kan etter omstendighetene også være kritikkverdig og fratre behandlingen av en sak ved å påberope seg inhabilitet uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det. Dette kan representere brudd på grunnleggende plikter. For en politiker er møteplikten og plikten til å delta ved avgjørelser fremtredende. For en tjenestemann er plikten å utføre det arbeid han blir pålagt det sentrale.
 5. Det forhold at en inhabil deltar i forberedelsen eller avgjørelsen av en sak, er en saksbehandlingsfeil som kan medføre at det vedtak som er truffet blir ugyldig. Dette skjer i midlertid ikke automatisk. Det er bare hvis det er grunn til å anta at inhabiliteten har virket bestemmende på vedtakets innhold, at det blir ugyldig.
Example:
 1. I saker der Luftfartsverket kan være en inhabil undersøkelsesinstans, er reglene klare.
 2. Som informasjonssjef i et selskap som norsk idrett har aksjemajoriteten i burde han ha innsett at han i det minste var inhabil slik at han ikke kom med slike uttalelser.
 3. Arbeidsretten er inhabil med sin nåværende sammensetning, og anmodet om at det ble utpekt av nye medlemmer.
 4. Dessuten er ett av jurymedlemmene klart inhabil i saken.
 5. En av de tiltalte, Miodrag Milic, forlangte at rettsformannen måtte erklæres inhabil.
 6. Folkereisning Mot Krig vil på det sterkeste protestere mot at politiet i denne saken har bedt en som i høyeste grad må betegnes som inhabil om å opptre som sakkyndig.
 7. Først da er det ventet at retten vil ta stilling til ROFs påstand om at den med sin nåværende sammensetning er inhabil til å behandle saken.
 8. Juryen må ha vært inhabil.
 9. Kommisjonen finner at Olsen var inhabil i de forhold hvor interessene ikke var sammenfallende, og kritiserer styrets øvrige medlemmer fordi de ikke gjorde noe med det.
 10. Kommisjonen mener heller ikke at høyesterettsadvokat F. M. Bugge var inhabil som formann i representantskapet, selv om han samtidig var ordfører i representantskapet i de Leif Høeghkontrollerte selskapene Atlantica og Arcadia.
 11. Også tidligere direktør Finn Lied ved Forsvarets Forskningsinstitutt er ifølge Bae inhabil som sakkyndig.
 12. ROF har reagert med å hevde at arbeidsretten med sin nåværende sammensetning er inhabil.
 13. ROFs påstand om at arbeidsretten med sin nåværende sammensetning var inhabil til å behandle saken, ble avvist.
 14. Siktedes advokat mener Hamar politikammer er inhabil i saken.
 15. Hans Svelland var ikke inhabil i behandlingen av de saker der Furuholmen eller SelmerSande var part eller motpart.
 16. Det var først idag efter at jeg hadde sett hendelsesforløpet og hele episoden i leiligheten, at jeg forsto at jeg var inhabil til å dømme i saken.
 17. En av de sakkyndige i Treholtsaken, generalmajor Bjørn Egge, er inhabil, hevder advokat Per Aavatsmark i en artikkel i Dagbladet.
 18. Hvis det viser seg at politiinspektør Johan Solberg ved Oslo politikammer handlet i saken da den ble efterforsket, må hans hustru som satt som jurymedlem i Hadelandssaken, ansees som absolutt inhabil.
 19. Jeg har aldri sagt at dosent Kjell Noreik ved Rikshospitalet er inhabil som psykiatrisk sakkyndig for Ole Kristian Brastad fordi han arbeider sammen med førsteamanuensis Berthold Grünfeld, som er jøde.
 20. Politiadjutant Johan Solbergs hustru Aase var ikke inhabil som jurymedlem i Hadelandsaken, mener statsadvokatene i Eidsivating efter å ha foretatt undersøkelser ved Oslo politikammer.
 21. Påtalemyndigheten er uenig med at politiadjutant Johan Solbergs hustru var inhabil.
 22. Selv om Høyesterett formelt fastslår at det angjeldende jurymedlem ikke er inhabil, ville partene helt opplagt ha sørget for at hun ikke fikk delta hvis de fikk kjennskap til hennes tilknytning til politiet, sier høyesterettsadvokaten.
 23. Selvom en av kommunestyrerepresentantene ville være blitt erklært inhabil og vedkommende varamann ville ha stemt annerledes, ville sakens utfall blitt det samme, sa han, og kunne derfor ikke se at det forelå grunn til ny behandling av saken.
 24. Å erklær Åse Solberg inhabil vil ha konsekvenser for en lang rekke andre mennesker som er i slektsforhold med andre embedsmenn eller øvrighetspersoner, mente statsadvokat Lyngtveit.
 25. Å erklære fru Solberg inhabil på foreliggende grunnlag, er å lage revolusjon innen rettsvesenet, sa statsadvokat Erling O. Lyngtveit.
 26. . når en far avviser tilbud om hjemmehjelp, støttekontakt og andre forebyggende tiltak for seg og barnet med den begrunnelse at barnevernet er inhabil, for det har han lest i avisen.
 27. 6 pkt. e heter det at en offentlig tjenestemann er ugild / inhabil når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, eller en forening eller sparebank som er part i saken.
 28. Advokat Hjort prosederte på at dette lagrettsmedlem måtte ansees som inhabil, og at Hadelanddommen derfor må oppheves.
 29. Advokat Kjensli mener at politiembedsmannens kone var inhabil fordi mannen hadde det formelle ansvar for politiefterforskningen, og at det derved ble begått en saksbehandlingsfeil.
 30. Advokat Kjensli mente at lagrettemedlemmet av denne grunn var inhabil.
Similar words:
engin a bit
engin all
norinfantil
norinnavl
norinnbilt
spaincivil
spainfamia
Your last searches:
 1. inhabilLast searches

# NAL Term
1 Flag amarradura
2 Flag lukte som
3 Flag give a cough
4 Flag revisar
5 Flag martyrdom
6 Flag sakfører
7 Flag pynte
8 Flag queso de cheddar
9 Flag fowl
10 Flag svikt
11 Flag bli enig
12 Flag låta småkoka
13 Flag secarse el cabello
14 Flag picotear
15 Flag destello
16 Flag springe fra
17 Flag tusjere
18 Flag tysta ner

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6787 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1378 - seconds.

mobiltelefon