logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for integrering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norintegrering
enggeneral [?]: integration
spageneral [?]: la integración
swegeneral [?]: integration
Example:
 1. Integrering er ellers et ord vi snart bør kvitte oss med, fordi skolen i henhold til loven skal være et tilbud til alle barn.
 2. Integrering er et ord vi bør kvitte oss med ; grunnskoleloven sier at skolen skal være et tilbud til alle barn, ikke den ene eller annen kategori elever.
 3. Men også sikten mot Abelhaugen må bevares for å kunne opprettholde Abelhaugens naturlige integrering i det parkbeltet vi ønsker oss langs Karl Johan.
 4. Derfor jobber vi også med integrering av de forskjellige gruppene i lokalmiljøet.
 5. Det synes imidlertid klart at effektivitet og samhørighet kan økes ytterligere ved den foreslåtte integrering i en sjøforsvarsorganisasjon, sier orlogskaptein Jan F. AndersenGott til Tønsbergs Blad, efter at resultatet fra det ekstraordinære møtet i Horten nå er klart.
 6. En slik integrering har mange, ikke minst elevene selv, advart mot.
 7. Et av målene med stortingsmeldingen er en mer nyansert debatt om integrering av funksjonshemmede i skolen ; det sies at debatten har vært for sterkt preget av motsetninger mellom tilhengere av spesialskoler og tilhengere av integrering ?
 8. Faglig integrering er ofte vanskelig å gjennomføre eftersom man i de fleste skoler benytter en tradisjonell timeplan der hvert fag har bestemte timer og fastlagt pensum, sier Anderson, som understreker betydningen av å styrke faglærernes kunnskaper.
 9. I en vanlig skole hvor det praktiseres integrering, blir ofte den funksjonshemmede isolert.
 10. Jeg tror på integrering i vanlige idrettslag for aktive som virkelig vil satse.
 11. Spørsmålet om nye apparater og utstyr er en bestselger i forhold til spørsmål om oppfrisking av egen utdannelse og integrering av fagene, sier førsteamanuensis Svein Sjøberg.
 12. Universitetet må være i stand til fortsatt å ta vare på sin egenart, og vi må få en større integrering av forskning og høyere utdannelse.
 13. Vil ikke forbrukerne tjene på større konsentrasjon og integrering på grossistleddet ?
 14. Alle kan vel være enige om at integrering og samarbeide mellom yrkesliv og skole var en fin tanke.
 15. Blant annet derfor opplever stadig flere integrering som et malplassert begrep for skolen ; et begrep man snarest bør kvitte seg med.
 16. DEN høyst positive og meningsfylte baktanke med skoleinvitasjonene har naturligvis sammenheng med det vanskelige ordet integrering.
 17. Da fyller de funksjonshemmede hele Vangen, og vi oppnår ikke integrering.
 18. Danmark må også sees som et viktig brohode for norsk industris integrering på EFmarkedet.
 19. Danmark må sees som et viktig brohode for norsk integrering på EFmarkedet, skriver handelsminister Asbjørn Haugstvedt.
 20. Datautstyr kommer til å bli en selvfølgelig del i det vanlige undervisningsmateriell, og hvis vårt skoleverk skal utvikles som skissert i stortingsmelding nr. 62 vil det å mestre dette utstyret bli en forutsetning for integrering.
 21. De frivillige organisasjonene på sin side oppfatter dette som et forsøk fra staten på å overføre alt ansvar for integrering av flyktninger fra staten til de private.
 22. De viser blant annet til protokollen mellom Sosialdepartementet og Norske Kommuners Sentralforbund om mottak og integrering av flyktninger i Norge, der det er presisert at flyktninger har fri etableringsrett i Norge.
 23. Den annen form for delegering bør skje ved at de nordiske politiske organer overlater til næringslivets utøvere å finne frem til praktiske tiltak for en videregående økonomisk integrering.
 24. Den ene er integrering / spesialundervisning ; den annen bedømmelse / karakterer.
 25. Den ideelle løsning er integrering, som er problematisk å gjennomføre.
 26. Den integrering som nå skal skje i Oslo, skjer ved at medarbeidere ved Avdeling for høyere utdannet arbeidskraft fordeles på tre tverrfaglige avdelinger i arbeidskontoret.
 27. Denne formulering tyder på at SovjetUnionens ønske om en sterkere integrering ikke er blitt oppfylt.
 28. Desentralisering, små enheter og integrering i den ordinære boligmasse må være nøkkelord i den fremtidige institusjonsutbygging her i landet.
 29. Dessverre er vi i ferd med å gli inn i en sprogbruk preget av stilen i nyhetssendingene og politikken, med ord som strukturering og integrering som vel de førreste egentlig forstår, sier Kirkvaag, som gjerne vil skape balanse i det negative nyhetsbildet og trekke frem alt det positive som skjer.
 30. Det betyr at de distriktssosialsjefer som har argumentert mot integrering, og begrunnet dette med frykten for vold fra de bostedsløse mot de øvrige klienter, ikke har nådd frem.
Results found in Swedish dictionary
sweintegrering
enggeneral [?]: integration
norgeneral [?]: integrasjon
spageneral [?]: integrasjon
Synonyms:integration, justering, adaptation
Similar words:
norindeksering
sweindexering
norinnefrysing
norinnegreie
norinnesperring
norinngravering
norinnkreving
Your last searches:
 1. integreringLast searches

# NAL Term
1 Flag Viking
2 Flag övervikt
3 Flag referenspunkt
4 Flag secretary-general
5 Flag drive in kino
6 Flag peinarse
7 Flag colilla
8 Flag i gjengjeld
9 Flag extremitet
10 Flag kjedehjul
11 Flag handlebars
12 Flag satén
13 Flag nephrite
14 Flag side om side
15 Flag underlighet
16 Flag scary
17 Flag persona culta
18 Flag render

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8941 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1522 - seconds.

mobiltelefon