logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for klausul:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norklausul
engavtale [n]: clause, stipulation
spaavtale [n]: cláusula [f]
sweavtale [n]: klausul
Synonyms:
 1. avbrekk, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forbehold, forhindring, forstyrrelse, hemsko, hinder, hindring, snublestein, stans, stengsel, stopp, stopper, strek i regningen, vanske, vanskelighet
 2. avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, kompromiss, kontrakt, løfte, overenskomst
Wiki:En klausul er en tilleggsbestemmelse eller et forbehold i et rettslig dokument, eksempelvis et skjøte eller en avtale. Bestevilkårsklausuler omhandler det forhold at en part er forpliktet til å gi bedre vilkår enn avtalt dersom en annen kontraktspartner sener oppnår en slik fordel. Force majeure-klausulen utgjør et forbehold i forbindelse med forhold som er utenfor kontraktpartenes innflytelse mens en indeksklausul bestemmer opp- eller nedjustering av pris i samsvar med indeksen.
Example:
 1. Hovedproblemet ligger i en amerikansk klausul om at all post til og fra USA skal sendes med amerikanske fly, uttaler redaktør Bjørn Storberget i Postdirektoratet.
 2. Jeg har fått med en klausul om nye forhandlinger ved eventuelt nedrykk, forteller Giske.
 3. Men jeg begriper ikke at noen av partnerne her i firmaet kan ha tillatt Jamieson en så tåpelig klausul.
 4. Vi har nå innført en klausul i våre salgsavtaler om at oljen ikke skal selges til SydAfrika, og vi krever også å få utlevert et lossesertifikat senest 30 dager efter at oljen er levert.
 5. Vi har skrevet til Forsvaret og gjort oppmerksom på den forkjøpsrett som gjelder ifølge en tinglyst klausul fra 1966, sier ordfører Jorunn Kolbjørnsrud til Aftenposten.
 6. Vi selger ikke Erik uten å få med en klausul om 50% fortjeneste til Viking ved et eventuelt videresalg.
 7. Amerikanske myndigheter har vedtatt en klausul om at all post skal transporteres med amerikanske fly, hvilket innebærer at store mengder post må gå enten via Tyskland eller England, noe som bidrar til unødvendige forsinkelser.
 8. Arealgruppen anbefaler at det legges en klausul om at det bare skal bygges småhus på disse områdene.
 9. Avtalen forteller at ABC skal betale 1,6 milliarder kroner for 188 timers TVoverføring, men altså med en klausul om et fratrekk hvis Sovjet og andre østblokkland ikke stiller opp.
 10. Avtalen inneholdt en klausul som opphevet krigstilstanden mellom Israel og Libanon, som hadde vart siden 1948.
 11. Bergersen understreker at rederiet har en klausul i kontrakten som gir rett til å avbryte operasjonen, hvis rederiet eller kapteinen mener det ikke er tilrådelig å gå til Kharg.
 12. Bystyret satte som klausul at det skulle være fjernvarme på Skøyen Vest og Søndre Nordstrand, fordi vi ikke har nok strøm.
 13. Den gang anmeldte enkelte av selskapene motforestillinger, med den begrunnelse at en slik klausul kunne komme i konflikt med deres hjemlands lovgivning.
 14. Den hadde en ramme på 5,9 prosent, men en klausul som går ut på at organisasjonene kan kreve forhandlinger hvis en mindre lønnsutvikling finner sted i kommunene i forhold til LON.A.F.området i perioden fra 1. mai 1984 til 1. januar 1985.
 15. Det finnes en klausul i et skifteskjøte med uttrykkelig ønske fra statsminister Mowinckel om at eiendommen ikke må gå ut av hans slekt, men skipsreder Johan Reksten har ikke påberopt seg klausulen, opplyser Bergens Tidende.
 16. Det han tenker på, er en klausul hvor også kjøperen av oljen - uansett i hvilket ledd - forplikter seg til å ikke videreselge til SydAfrika.
 17. Det viktigste var imidlertid at forslaget inneholdt en klausul om at dersom det ble en mindre lønnsutvikling i kommunesektoren i tidsrommet fra 1. mai og ut året i forhold til LON.A.F.området, kan det opptas forhandlinger som skal være avsluttet før tariffrevisjonen i 1985.
 18. En klausul sier at alle nykonstruksjoner skal legges frem for utstyrskomiteen innen 1. mai for eventuelt å få godkjennelse til neste sesong.
 19. En slik klausul kan ikke Rosåsen gå med på, og dermed står han uten tomt.
 20. Fredag starter imidlertid Norsk Transportarbeiderforbund og rederiet megling i konflikten, hvor en klausul i selskapets vedtekter hindrer opprettelsen av en tariffavtale.
 21. Han synes Norge kan være stolt av at det i Lånekassens statutter ikke finnes noen klausul som forlanger at norsk ungdom må vende hjem efter at Staten har hjulpet til med finansieringen av et studium i utlandet.
 22. Helle uttaler at det nå igjen kan bli aktuelt å drøfte med oljeselskapene spørsmålet om å ta inn en ny klausul i salgskontraktene.
 23. Hvis det blir avgjort fort, vil HSV sikkert ha en klausul i kontrakten om at Soler må stille skadefri når han kommer efter sommerferien.
 24. I en klagesak som rådet behandler, har Sparebankforeningen bekreftet at sparebankene bruker standardkontrakter som inneholder en klausul der det står at lånet kan sies opp av hver av partene med en måneds varsel.
 25. I formuleringene i avtalen med Vesta Hygea var vi meget nøye med ikke å komme med bindende klausul i så måte, og det er Vesta innforstått med.
 26. I kontrakten med Velferdssambandet for Televerket var det ett års oppsigelse, men denne klausul er utelatt under en revisjon av kontrakten.
 27. I testamentet var det imidlertid en klausul om at sykehuset aldri måtte offentliggjøre hvilke inntekter det hadde fra boken, men idag legges det ikke skjul på at boken, som er oversatt til 50 sprog, har innbragt millioner til sykehusets drift.
 28. Kommunens boligetat, som forvalter eiendommen, ønsker at Stenersen skal få større ansvar, endog overta eiendommen med en klausul om å ivareta forpliktelsene ved å eie en slik industrihistorisk perle.
 29. Lillestrøms kontrakt med Panathinaikos inneholdt en klausul om at Arne Dokken skulle gå gratis tilbake til Lillestrøm, noe som reduserte overgangssummen på 320 000 kroner.
 30. Men det er flere av yrkesorganisasjonene i KFL som har en slik klausul, opplyser generalsekretær Kai Thoresen i KFL til Aftenposten.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
sweklusil
norklusil
norklarsyn
norklapse
sweklass
sweklase
sweklafsa
Your last searches:
 1. klausulLast searches

# NAL Term
1 Flag composición
2 Flag gidde
3 Flag selling
4 Flag slemt
5 Flag erts
6 Flag cocimiento
7 Flag ståtlig
8 Flag furste
9 Flag poner una conferencia a cobro revertido
10 Flag litigante
11 Flag menge
12 Flag antar
13 Flag utökad
14 Flag ionosfera
15 Flag insektsätande
16 Flag astringent
17 Flag medverkandelista
18 Flag mitad de la semana

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 241 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1889 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 518 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1180 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4014 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4891 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5139 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4253 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4882 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8644 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1932 - seconds.

mobiltelefon