logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kommunal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkommunal
enggeneral [a]: municipal
spageneral [a]: municipal
swegeneral [a]: kommunal
Derived terms:kommunal skole, kommunalisere, kommunal-
Example:
 1. Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
 2. Idag vil de fleste alderspensjonister som har tjent opp fulle rettigheter i Statens Pensjonskasse eller kommunal tjenestepensjonsordning, beholde mer enn 90 prosent av sin disponible inntekt ved pensjonering.
 3. Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
 4. Straksprogrammet krever en kommunal innsats på nærmere 40 millioner kroner, fordelt på ulike tiltak.
 5. Akergruppens tilbud om nye lokaler i dieselmotorverkstedet har hittil ikke vært behandlet i noen kommunal instans, men når dette prisoverslaget foreligger, vil man være klar til politisk behandling, opplyser Christian RoscherNielsen til Aftenposten.
 6. Banken vil kunne benyttes til utstilling av bymodeller, her vil også kunne gis førstehånds informasjon om kommunal saksgang, veiledning ved utfylling av riktige skjemaer, besvarelse av reguleringsspørsmål, tilgang på registre og fremfor alt direkte henvisning til den aktuelle saksbehandler.
 7. Behovet for initiativ og økte offentlige bevilgninger er påtagelig, det understreker selv kommunal og miljøvernkomiteen i sin Stortingsmelding fra 1977.
 8. Både tollmyndighetene, de berørte avdelingene innen Justisdepartementet og Kommunal og arbeidsdirektoratet samt en representant for Riksadvokatens kontor vil legge frem sitt syn på saken, opplyser byråsjef Jon Johanson i Justisdepartementets politiavdeling til NTB.
 9. Den er en kommunal ferdselsåre gjennom et sårbart boligfelt.
 10. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO har ikke tatt endelig standpunkt til klagen fra Oljearbeidernes Fellessammenslutning på den norske regjerings bruk av tvungen lønnsnevnd i oljeoppgjørene de senere år, sier ekspedisjonssef Kåre Halden i Kommunal og arbeidsdepartementet.
 11. Denne aksjonen går i regi av brannvernforeningen, to forsikringsselskaper og landbruksavdelingen i Kommunal og arbeidsdepartementet.
 12. Dersom man anser at en spredning eller demokratisering av alle medietilbud er et gode, kommer man likevel ikke utenom en kommunal styring.
 13. Dersom vraket står på kommunal grunn, er det egentlig den etat som er ansvarlig for grunnen, som skal kontakte oss.
 14. Det blir ingen individuell tilpasning av spesialleiligheter og ingen kommunal innsats for å utbedre boliger til funksjonshemmede.
 15. Det er Justisdepartementet som har det formelle ansvar for å fremme meldingen for Stortinget, men Kommunal og arbeidsdepartementet er i høy grad involvert.
 16. Det er korrekt at hovedregelen for Rettedalpakken er at de midlertidige jobbene som opprettes med delvis statlig og delvis kommunal finansiering, skal være et alternativ til ledighetstrygd.
 17. Det er som en krigstilstand, sa en islending søndag da all kommunal virksomhet igjen stanset opp.
 18. Det kan godt hende at både KKL og utleiebyråene ikke har vært flinke nok til å følge med i den nye utviklingen, men dersom politikerne bestemmer seg for å beholde ordningen fra 1913 med kommunal styring av det levende bilde, vil vi iallfall kunne by Orkla Industrier og hvem det ellers måtte være et kinosystem som har forsøkt å sikre kvaliteten.
 19. Det kan være aktuelt å overta en kommunal skole i Bergen, noe det vil bli innledet forhandlinger om i overskuelig fremtid.
 20. Det vi vurderer er bl. a. om det lar seg gjøre å fremskynde større statlige investeringer i bygg og anlegg, opplyser statssekretær Kjell Stahl i Kommunal og arbeidsdepartementet til Aftenposten.
 21. Dette er tanker jeg har gjort meg gjennom de nesten to år jeg arbeidet som statsråd Rettedals personlige sekretær i Kommunal og arbeidsdepartementet.
 22. Efter avviklingen av kommunal skolemelk i 1979 / 80 har salgstallene gått drastisk ned, sier markedssekretær Espen Gjerde på Fellesmeieriet.
 23. Efter å ha lest en masse om kommunale nedgangstider og stadige nedskjæringer på ungdomssektoren, syntes vi overskuddet fra auksjonen åpningsdagen burde tilfalle fritidsklubben i bydelen - kommunal eller ei, sier han.
 24. Enhver kommunal etat vil med en systematisk gjennomgåelse av sine egne rutiner kunne oppnå en viss effektivisering med reelle økonomiske besparelser på lengre sikt.
 25. Er ikke dette litt merkelig, sett i lys av årets tendens, ekspedisjonssjef Jan Kristiansen i Kommunal og arbeidsdepartementet ?
 26. Faktisk har personlig kontakt med folk som i praksis kjenner problemene, vært en vesentlig forutsetning for et brukbart resultat, hevder han, og fremhever spesielt samarbeidet med Kommunal og arbeidsdepartementet og Oljedirektoratet.
 27. Feltet på Bleikeråsen ble utbygget i kommunal regi.
 28. For det første mener jeg det er en meget kortsiktig og uheldig politikk å selge mest mulig kommunal eiendom.
 29. For å forebygge må man ha kunnskap, kunnskap gir motivasjon, sa Kjell Wickstrand fra Kommunal og arbeidsdepartementet.
 30. Formannskapet vedtok mot 2 stemmer det foreliggende forslag om at Oslogate fra Schweigaards gate til Konows gate omklassifiseres fra riksvei til kommunal vei.
Results found in Swedish dictionary
swekommunal
enggeneral [a]: municipal
norgeneral [a]: kommunal
spageneral [a]: municipal
Derived terms:kommunal skola, kommunalfullmäktige
Similar words:
norkommunal-
swekommun
norkommune
norkommunist
norkommando
swekommentar
swekommunism
Your last searches:
 1. kommunalLast searches

# NAL Term
1 Flag samboer
2 Flag demagogic
3 Flag rødming
4 Flag stagnasjon
5 Flag contribute
6 Flag sjelefangst
7 Flag vilande
8 Flag fruiterer
9 Flag gauda
10 Flag sinalagmático
11 Flag sidekick
12 Flag takt
13 Flag krokkere
14 Flag postulat
15 Flag kansellering
16 Flag inundar
17 Flag advocate
18 Flag patter

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 146 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1454 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3931 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4804 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4156 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8490 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1221 - seconds.

mobiltelefon