logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for likviditet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlikviditet
engeconomy [n]: liquidity
spaeconomy [n]: liquidez [f], fluidez [f]
sweeconomy [n]: likviditet
Wiki:Likviditet betyr betalingsevne og er et økonomisk uttrykk for evnen til å kjøpe. God likviditet betyr at du har høy evne til å kjøpe. Kommer av uttrykket markedslikviditet.
Example:
 1. Alle er enige om at det er nødvendig med en viss inndragning av likviditet i denne situasjon, men vi hadde foretrukket at det hadde vært gjort på en annen måte, f. eks. ved bruk av markedspapirer, sier adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening.
 2. Det er tendens til litt svakere dollarrenter efter at det amerikanske sentralbanksystemet har tilført markedet likviditet de siste dagene.
 3. Det er topp likviditet i markedet og begrenset med materiale, sier ass. banksjef Tom Skjelstad i Kreditkassen som forklaring.
 4. Det har de senere år funnet sted store endringer i norsk økonomi som gjør at vi kan håpe at en øket likviditet nå i større grad vil slå ut i volumvekst og ikke bare i prisstigning, sier Andreassen, som betegner Regjeringens økonomiske opplegg som dristig og advarer mot at balansen i opplegget svekkes ytterligere.
 5. For større selskaper på hovedlisten bør det være knekkende likegyldig hvem som eier aksjene, så lenge selskapet ikke blir avhengig av en eiergruppes likviditet, men har så stor spredning at det til enhver tid kan gå i markedet hvis det trenger penger.
 6. Først og fremst betyr det at vi får øket press på valutakursene, sier Eide, og mener at veksten i pengemengden stort sett nøytraliseres ved at Staten legger ut statslån som inndrar den likviditet som Norge tilføres utenfra.
 7. I urolige tider er likviditet nesten viktigere enn resultatutviklingen, fastslår Balog.
 8. Konsernet har god likviditet, og vi tjener mer på vår virksomhet enn vi ville gjort ved å sette pengene i banken.
 9. Markedet er forholdsvis nervøst efter at de amerikanske sentralbankmyndighetene igår tilførte endel likviditet i markedet.
 10. Selskapet har idag god likviditet, sier Roy Halvorsen som legger til at Saga ikke kommer til å trekke på det store dollarlånet før annet halvår 1985.
 11. Spekulasjon i verdipapirer er sunt og bidrar til å skape likviditet i annenhåndsmarkedet.
 12. Store ordrereserver, god likviditet og tilfresstillende egenkapitalandel sammen med et bredt spekter av nyutviklede produkter innen høyteknologifeltet for hjemmemarked og eksport gir selskapet gode utsikter til fortsatt vekst i omsetning og resultat, heter det.
 13. Arbeidsgruppen mener at et inflasjonsjustert skattesystem vil ha positive virkninger på bedriftenes resultater og likviditet.
 14. Augustsson medgir imidlertid at det har vært en sterkt presset likviditet i gruppen.
 15. Bedriften har hatt god likviditet, men det er nødvendig med en klar forbedring av lønnsomheten med bakgrun i hvilke investeringer som må til for å utvikle bedriften og trygge arbeidsplassene, mener styret.
 16. Bedriften vil få stram likviditet med det opplegg som er foreslått, men det skal gå med disiplinert drift, mener han.
 17. Bergesengruppens likviditet ved årsskiftet utgjorde 1,35 milliarder kroner.
 18. Blant annet legges det vekt på en skikkelig likviditet.
 19. Boligrådmannen påpeker at den nåværende ordningen for saneringsstøtte pådrar kommunen utgifter, og at opptak av etaleringslån til kommunale andelskjøp vil belaste kommunens likviditet.
 20. Bykassens beslagleggelse av vann og kloakkfondet og andre øremerkede fondsmidler er forklart med at en slik disposisjonsrett styrker kommunens likviditet og at bykassen oppnår høyere avkastning på innestående midler.
 21. De får signaler om at ting foregår bak deres rygg, og må selv foreta mottrekk ved at midlertidig fri likviditet forsøkes benyttet til kvikke gevinster.
 22. De siste dagene har Norges Bank tilført likviditet i det norske markedet slik at rentenivået er gått noe ned.
 23. Den amerikanske sentralbanken har tilført markedet likviditet, noe som har ført til en svakere tendens for rentenivået, særlig på det kortsiktige pengemarked i USA, men også for dollarrenten i Europa.
 24. Den ene vil være de egentlige valutareserver som må plasseres på grunnlag av de tradisjonelle krav til høy sikkerhet og likviditet.
 25. Den høye omsetningen skyldes at en del investorer velger å ta profitt, men det er god likviditet i markedet.
 26. Den samlede innenlandske likviditet viste derimot en svakere vekst enn forutsatt i den samme perioden, fremgår det av en pressemelding fra Norges Bank.
 27. Den som har størst nytte av å vite hva det generelle rentenivå er, er den som investerer sin ledige likviditet - ikke den som låner.
 28. Denne dekkoperasjonen ble muliggjort ved lempninger i kravene til forretningsbankenes likviditet.
 29. Dessuten må vi gå med overskudd så det monner for å opprettholde en god likviditet og finansiere de stadig større innkjøpene fra utlandet som den stigende efterspørselen i Norge tilsier, mener Johansson.
 30. Det er salget av Ross Rig som har bedret selskapets likviditet.
Results found in Swedish dictionary
swelikviditet
engeconomy [n]: liquidity
noreconomy [n]: likviditet
spaeconomy [n]: liquidez [f], fluidez [f]
Wiki:Likviditet är ett ord som kan användas i flera sammanhang för att illustrera betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter. Likviditet är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. Jämför likvida medel, soliditet.
Similar words:
norlikvidere
norlikvidator
norlikvider
swelikvidator
sweliksidig
norlikkiste
spalividez
Your last searches:
 1. likviditetLast searches

# NAL Term
1 Flag värre
2 Flag gnarled
3 Flag världsomspännande
4 Flag guijarro
5 Flag unsay
6 Flag trujal
7 Flag negrear
8 Flag peel off
9 Flag titubear entre dos cosas
10 Flag foreleser
11 Flag forjador
12 Flag time exposure
13 Flag genciana
14 Flag blære seg
15 Flag three-dimensional
16 Flag tank top
17 Flag sukkerbrødkake
18 Flag studie

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 22 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1223 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 396 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1051 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3854 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4722 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4935 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4072 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4716 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8326 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1814 - seconds.

mobiltelefon