logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for lovgivning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norlovgivning
enggeneral [?]: legislation
spageneral [?]: la legislación
swegeneral [?]: lagstiftning
Example:
 1. Eftersom virkningen av nåværende praksis er den samme som norsk lovgivning om horisontale prisavtaler nettopp vil motvirke, ber NAF om at myndighetene foretar en granskning av den fremgangsmåte som følges, skrev NAF.
 2. Hvorfor inngår ikke misfornøyde husmødre avtale med sin mann om å få utbetalt halvparten av hans nettolønn i stedet for å håpe på at myndighetene skal gripe inn overfor ham ved lovgivning ?
 3. NR rekommanderer Nordisk Ministerråd innenfor de gjeldende lovers rammer i de enkelte nordiske land, å gjennomføre forsknings, utredningsog opplysningsarbeid vedrørende homofiles stllling i de nordiske land, samt å undersøke mulighetene for å oppheve lovgivning som diskriminerer homofile og for gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.
 4. Verdiboka arbeider med spørsmål om hva som er verdigrunnlaget for samhandling og lovgivning i samfunnet vårt.
 5. Bekymrer det fiskeriministeren at nordmenn starter fiskeoppdrett i utlandet på grunn av den norske lovgivning ?
 6. Dagens lovgivning for forsikringsvirksomheten er umoderne og lite tilfredsstillende når det gjelder de krav som bør stilles overfor skadeforsikringsselskapene og den offentlige kontroll med disse.
 7. Dagens lovgivning preges av et foreldet syn på seksuelle spørsmål.
 8. De tre regjeringspartiene har i de dokumenter som ligger til grunn for regjeringssamarbeidet uttrykt sin vilje til å styrke hjem, familie og ekteskap gjennom lovgivning og økonomiske ordninger.
 9. Den første tiden spilte møtene en politisk rolle og var skaper av den felles lovgivning som finnes.
 10. Den norske lovgivning har fastslått denne retten som norske sjøfolk i krigsområder bør benytte seg av.
 11. Det er ikke grunnlag for å rette avgjørende kritikk mot Høyesterett for denne avgjørelsen ut fra nåværende lovgivning, fortsetter Vårt Land.
 12. Det er på tide at Sverige ser nærmere på sin strenge lovgivning, som er meget ulik den svenske internasjonale holdning forøvrig.
 13. Det finnes lovgivning som sier at mannen skal bidra til å forsørge barn født utenfor ekteskap, men jeg tviler på om dette fungerer.
 14. Det moralske spørsmål om hvorvidt menneskene har rett til å heve seg over andre levende skapninger, kompliserer en lovgivning om dyrenes rettigheter, sier Judith Hampson ved RSPCA.
 15. Det overordnede formål med lovgivning på dette området må være hensynet til ulike forbrukergruppers krav på god tilgjengelighet av varer og tjenester, mener Markedsforbundet.
 16. Dette er brudd på grunnleggende prinsipper i hele vår lovgivning, sier advokat Eriksen.
 17. En ny abortlov må fastslå fosterets rett til liv og samfunnets plikt til gjennom lovgivning og på annen måte å gi fosteret og kvinnen egnet beskyttelse, heter det i programutkastet, som skal sluttbehandles på Senterpartiets landsmøte neste år.
 18. Folk som på fredelig vis prøver å hindre utslipp som ikke er i samsvar med lovgivning og formannskapsvedtak, skal ikke straffes for at de demonstrerer.
 19. Kan det isåfall føre til endret lovgivning ?
 20. Men hvorfor har forsikringsnæringen slik hast med å få gjennomført en ny lovgivning ?
 21. Vi bør være så realistiske å innse at for lett lovgivning på dette området kan slå feil ut.
 22. Vi frykter at realitetsbehandlingen av Harlemutvalgets forslag til ny lovgivning for forsikringsvirksomheten i Norge vil bli forsinket på grunn av at bare deler av innstillingen nå bringes frem til behandling i Stortinget.
 23. Vi må iallfall ha en lovgivning som gjør det mulig å gripe inn.
 24. Vi vil bygge ut et finansielt supermarked, og den norske lovgivning gir bankene gode muligheter til det, sa Whist.
 25. Vi ønsker en klarere lovgivning, og vi ønsker å få dette belyst, svarer han.
 26. Vårt marked er mer utsatt enn de fleste andre på grunn av foreldet lovgivning, svak meglerkontroll og en børs uten forsvarlig apparat og autoritet.
 27. Advokatforeningens undersøkelse tyder ellers på at løsninger ikke bare er å finne innenfor områder som bemanning og lovgivning.
 28. Albansk lovgivning har så lite presise formuleringer at myndighetene nærmest har frie hender.
 29. All lovgivning som byråkratisk hindrer bedrifter å gjøre det de selv mener er riktig og fornuftig, liberaliseres i stor grad.
 30. All norsk lovgivning som har med eiendomsforhold til jord og skog å gjøre, hviler på tanken om den selveiende bonde.
Similar words:
norlovprisning
norlovgiver
engloving
norlovgivende
englodging
norlovfesting
engloaning
Your last searches:
 1. lovgivningLast searches

# NAL Term
1 Flag orka
2 Flag nakedness
3 Flag antitese
4 Flag balalaika
5 Flag lettstøtt
6 Flag symbolisera
7 Flag kår
8 Flag boa
9 Flag som et olja lyn
10 Flag ship off
11 Flag avvika
12 Flag to appease
13 Flag hurried kiss
14 Flag acorralamiento
15 Flag eliminera
16 Flag compile
17 Flag fattig
18 Flag stigma

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 638 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3386 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 808 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1481 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4345 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5228 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5519 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4627 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5211 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9239 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.9043 - seconds.

mobiltelefon