logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for lovmessig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norlovmessig
enggeneral [?]: legal
spageneral [?]: legales
swegeneral [?]: rättslig
Example:
 1. Det er klart at vi i forbundets arbeidsutvalg ikke har lovmessig rett til å gi dispensasjon i dette tilfellet.
 2. Det offentlige har finansiell, lovmessig og administrativ styring av dette markedet.
 3. Alle borgeres rett til fri ferdsel på offentlig vei må således efter det Aftenposten forstår, lovmessig begrenses.
 4. Det gjør at danskene kan legge seg svært lavt i pris og skape sterk konkurransevridning i forhold til norske arbeidstagere, som velger å gå ordinær og lovmessig korrekt vei.
 5. Det har seg nemlig slik at den delen som eies av Oslo kommune, er bedre sikret enn resten av Marka rent lovmessig, fordi bystyret har vedtatt forskrifter som sier at naturvern og friluftsinteresser skal gå foran hensynet til skogsdriften i dette området.
 6. Det kan bli veldig vanskelig når man f.eks. skal beregne fradrag for helsemessige forhold i et lovmessig hjørne hvor en lappet skattelov møtes med en nesten vel så lappet sosiallovgivning og vanskelige trygdeordninger.
 7. For meget orden fører lovmessig til uorden.
 8. Han trekker inn saker som for lengst er lovmessig behandlet og henlagt.
 9. Hun kan jo anskaffe Gudmund Hernes bok om Hvorfor galt går verre, en ny i serien med lovmessig forklaring på hvorfor man er utsatt for uhell nettopp når det passer dårligst.
 10. Høyre har ikke ønsket noe lovmessig vern av Marka.
 11. Mange homofile utlendinger kommer fra land med utstrakt lovmessig forskjellsbehandling - ja, hvor homofili sågar er kriminalisert.
 12. Marka må gis et lovmessig vern.
 13. Og som nevnt, vi har egentlig ikke lovmessig rett til å foreta oss noe som helst.
 14. Spørsmålet om lovhjemmel for avgifter på kjøring innen et område er ifølge direktoratet så prinsipielt vanskelig å avklare at Justisdepartementet har anbefalt en lovmessig klargjøring uansett hvilke typer avgifter som velges i Oslo.
 15. Uansett hvilken type kjøreavgift man måtte ønske å etablere, bør det først foretas en lovmessig klargjøring av hjemmelspørsmålet fordi det er av stor prinsipiell betydning, mener man i lovavdelingen.
 16. Man bør vite at det nesten lovmessig blir større naturlig skredfare med kraftig snefall og vind, det samme skjer gjerne når temperaturen stiger.
 17. Pengene finnes ikke annet sted enn i en lovmessig forpliktelse overfor fremtidige generasjoner om at disse hvert år skal innbetale tilstrekkelig til å dekke det enkelte års utbetalinger.
 18. Blant de forslag som fremsettes er at det skal bli lovmessig hjemmel for at en forhørsdommer kan sette i gang undersøkelser innen en sekt og gi ordre til at disipler man mener er i faresonen skal flyttes bort fra sekten i noen uker.
 19. Butikkene har fått lovmessig hjemmel til å holde åpent en time lenger på hverdager.
 20. Den beveget seg tydelig vis i en lovmessig bane som punktlig, med ca. 76 års mellomrom, førte den nær solen og Jorden.
 21. Dermed går utviklingen lovmessig og ugjenkallelig mot krigstilstand og arrestasjoner - og forbud mot en organisasjon som var noe helt nytt i de kommunistiske staters historie.
 22. Det er påvist en lovmessig sammenheng mellom tilgangen og forbruksnivået.
 23. Dette skjer enten på det tradisjonelle kredittmarked i vedkommende land eller ved spesielle konstruksjoner som ligger utenfor det nasjonale kredittmarked i en lovmessig og kanskje skattepolitisk forstand, men som likevel er lokalisert på samme sted.
 24. Er det virkelig noen som vil stå frem og hevde at håndverkerne i Norge i år 1985 skal ha en lovmessig beskyttelse ?
 25. Et barn har lovmessig rett til samvær med begge sine foreldre.
 26. Ifølge appellrettens vedtak tirsdag hadde imidlertid Baldrige ikke lovmessig hjemmel til å inngå en slik avtale.
 27. Overfor Vårt Land understreker han at han er lovmessig forpliktet til å foreta beslutninger som skal avverge fare for ansattes sikkerhet.
 28. Risikoen for at bystyrets vedtatte investeringsbudsjett for 1986 bare blir papirvedtak før låne og garantirammene er fastsatt, har også ført til at Høyre i bystyret vil overveie å stemme imot slik at investeringsbudsjettet ikke får lovmessig kvalifisert flertall.
 29. Samtidig fordobles trafikken selvsagt i andre gateløp, og den klumpen i halsen som oppstår, forplanter seg lovmessig til det øvrige trafikksystemet.
 30. Skjønt de fleste ordene har vi jo hørt lovmessig i maidager gjennom alle disse førti årene.
Similar words:
norlovfesting
norlovfeste
norlovlydig
norlovfestet
norlovsang
englovesick
engloveless
Your last searches:
 1. lovmessigLast searches

# NAL Term
1 Flag tiroides
2 Flag racerbana
3 Flag utklassa
4 Flag ovett
5 Flag skraphandel
6 Flag para siempre
7 Flag cada uno
8 Flag husholdningsapparater
9 Flag oroande
10 Flag ågerpris
11 Flag feudal
12 Flag amerikansk whisky
13 Flag depender
14 Flag disposition
15 Flag antecámara
16 Flag volver la espalda a
17 Flag gracioso
18 Flag esófago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6407 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1736 - seconds.

mobiltelefon