logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for mindretall:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

normindretall
enggeneral [?]: minority
spageneral [?]: las minorías
swegeneral [?]: minoritet
Synonyms:
 1. de færreste, de utvalgte, elite, , fåtall, minoritet, nesten ingen
 2. en av ti, en brøkdel, en håndfull, en og annen, enkelte, et fåtall, et par, , fåtallig, ikke mange, lite antall, noen, somme, sparsomme, spredte
Example:
 1. De aller fleste vi undersøker er norske, og det er bare et mindretall som på forhånd er under noen spesiell mistanke.
 2. Der er helt avgjørende å ha klart for seg at Arbeiderpartiet i inneværende periode er i mindretall.
 3. Det er å snu alle etablerte regler på hodet at et flertall av selskapene i de ulike lisensene - som står for et mindretall av eierinteressene - skal ha avgjørelsesmyndighet.
 4. Det mindretall som stemte imot innføring av ny teknikk har vært tilbakeholdne.
 5. Det skal bli spennende å se hvem som kommer for å se kampene, jeg har en mistanke om at amerikanerne vil være i mindretall på tribunen fordi interessen for fotball er svært begrenset her i byen sier talsmannen.
 6. Efter det vi vet til nå, er det et mindretall av husholdningene som gjennomfører formell budsjettplanlegging og kontroll, sier Willy Jordet.
 7. Hvorfor tror du jenter er i mindretall blant den ungdom som interesserer seg for datateknologi ?
 8. Høyrebølgens mesterstykke er å innbille alle at de kan tilhøre et privilegert mindretall.
 9. Ifølge Koranen kan islam ikke bli statsform i et land hvor muslimene er i mindretall.
 10. Jeg var i mindretall i valgkomiteen også for to år siden, da gikk jeg inn for Kjell Wickstrand som viseformann - og han ble valgt på tinget, sier Oskar Jolma som slett ikke har gitt opp håpet om at det skal gå på samme måte i år.
 11. Men vel å merke - hundeskitten var i mindretall, det var de tobentes allehånde søppel som lå igjen da sneen slapp taket.
 12. Vi holder det helt åpent for at de gamle aksjonærer skal kunne komme i mindretall, sier Diskerud.
 13. 13 pst. hevder at forverret sykehussituasjon er årsaken til den angivelige svekkelse, og et lite mindretall nevner andre faktorer.
 14. Administrasjonen får medhold av kommisjonens mindretall.
 15. Aksjonsgruppa støtter utvalgets mindretall, som foreslår en fordeling på 11 vanlige distriktskontorer i sentrum.
 16. Arbeiderpartiet foreslo en fastfrysing av kollektivtakstene og reduserte takster på flerreisekort, og enkeltbillett over korte strekninger, men kom i mindretall fordi de ansattes representanter i Sporveisstyret avholdt seg fra å stemme fordi takstpolitikken og innføring av takstsoner skulle studeres nærmere.
 17. At slike tiltak nødvendigvis må bli upopulære hos det subsidierte mindretall som bor i hovedstaden, er bare hva vi må forvente.
 18. Av Egypts 47 millioner innbyggere er det bare 13 millioner stemmeberettigede og av disse var det bare et mindretall som benyttet stemmeretten.
 19. Avgjørelsen i høyesterett var ikke enstemmig, et mindretall gikk imot en skjerpelse av straffen.
 20. Bare Høyre og Fremskrittspartiet, som er i mindretall i bystyret, har klart gått inn for bygging av parkeringshus og opprettelse av flere gateparkeringsplasser.
 21. Bare et lite mindretall av de opprinnelige universitetslærerne er fortsatt i sine stillinger.
 22. Bare et lite mindretall ble opphisset av voldsscenene.
 23. Bare et lite mindretall tror på en endelig seier for Tyskland, skriver efterretningsfolkene.
 24. Bare et mindretall av dem som har skrevet bok om den, har unngått å bli millionærer.
 25. Bare et mindretall har funnet arbeid i industribedrifter, banker og forsikringsselskaper.
 26. Blant de noenlunde faste kirkegjengere sikkert bare et mindretall.
 27. Budsjettet skulle vært vedtatt i desember, men regjeringen kom i mindretall fordi Socialdemokratiet og Fremskridtspartiet stemte imot.
 28. Bygningsrådets mindretall hevder også at adkomstveiens tilknytning til Heggedalsbakken er trafikkmessig uheldig, at aldersboligene blir liggende langt fra serviceinstitusjoner og ligge vanskelig til for bevegelseshemmede.
 29. Bystyrets mindretall, Høyre, Fremskrittspartiet og Rød Valgallianse, mener bystyrevedtaket om kjøreavgift er ulovlig fordi gjennomføringen av vedtaket krever en lovendring.
 30. Bystyrets mindretall anklaget Oslo Byfornyelse for utilbørlig pressvirksomhet og mente en slik fremferd var uverdig et halvkommunalt selskap.
Similar words:
normiddeltall
norminnetale
engminaret
engmineral
engmisdeal
norminaret
normindre
Your last searches:
 1. mindretallLast searches

# NAL Term
1 Flag nativo
2 Flag lamedura
3 Flag innånding
4 Flag cataclysm
5 Flag pseudo
6 Flag ge någon stora skälvan
7 Flag knoga
8 Flag atavismo
9 Flag egga till
10 Flag låsa sig ute
11 Flag tankfartyg
12 Flag skøyte
13 Flag långfredag
14 Flag manganeso
15 Flag credible
16 Flag importunado
17 Flag nearsightedness
18 Flag filantropía

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1612 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8903 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3193 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6119 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7513 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2154 - seconds.

mobiltelefon