logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for misforhold:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

normisforhold
enggeneral [?]: disparity
spageneral [?]: disparidad
swegeneral [?]: skillnader
Example:
 1. Det eksisterer et uholdbart misforhold mellom politiets ressurser og gjøremål.
 2. Det er et misforhold når to tredjedeler av lønnsutviklingen blir gitt i bedriftene, sier Kraby.
 3. Det største problemet innen norsk psykiatri er det økende misforhold mellom forventninger og pålagte oppgaver og tildelte ressurser sier overlege Jørstad.
 4. Det var i første rekke misforhold i regnskapene som førte til at jeg anmeldte klubbvertene, sier daglige leder av Down Town, Eivind H. Solberg.
 5. Dette misforhold bør rettes opp.
 6. Oppfatningen er at det er blitt et misforhold i styrken mellom partene lokalt.
 7. AnneMarie Bjelke påviser det betydelige misforhold det er i støtten fra folketrygden til utearbeidende gjennom lønnet svangerskapspermisjon, og den støtten som går til de hjemmearbeidende i form av fødselspenger.
 8. At man fortsatt skal opprettholde en ligningsmåte bygget på usikre skjønnsmessige beregninger som det er dokumentert kan medføre resultater som står i klart misforhold til de faktiske forhold - får vi inntil videre tro er falske rykter.
 9. Austad sa at det for mange har vært et åpenbart misforhold mellom erstatning og verdi, og som eksempel nevnte Austad at en grunneier i Lyngdal var blitt tilbudt bare 40 kroner i erstatning i forbindelse med en slik fredningssak.
 10. Blomster til Dagsrevyen som satte søkelys på det nesten utrolige misforhold mellom Norges og de øvrige nordiske lands bevilgninger til presentasjon av kunst og kultur i utlandet.
 11. Denne andelen står neppe i noe misforhold til den andel av småbarnsforeldre som ønsker et uttrykkelig kristent oppdragelsestilbud for sine barn.
 12. Dere merker vel et misforhold mellom folks krav til samfunnet og de samme folks vilje til å betale prisen for ydelsene fra dette samfunnet ?
 13. Derfor har jeg et håp om at det misforhold som jeg her omtaler, vil bli rettet opp i Stortinget.
 14. Dersom det er Reppesgaards første versjon som skal tas alvorlig, står vi overfor et fullstendig misforhold mellom påstanden om mental tilstand og de faktiske handlinger på samme tidspunkt.
 15. Det ble også pekt på et påtagelig misforhold mellom den sterke statlige styringen av legestillinger til sykehus og den frihet fylkeskommunen har til å inngå avtaler med private spesialister.
 16. Det er blitt et misforhold mellom penger og personell på den ene siden, og det universitetet er pålagt - og ønsker - å gjøre på den annen side.
 17. Det er et misforhold mellom den publisitet seksualdrap av barn får i massemediene sammenlignet med for eksempel barn som omkommer i trafikken, mener artikkelforfatterne.
 18. Det er et påfallende misforhold mellom de enorme fremskritt som er gjort innenden kurative medisin og når det gjelder omsorg og pleie, fremholder professor dr. theol. Inge Lønning overfor Aftenposten.
 19. Det er et sterkt misforhold mellom bevilgningene til handelsforskning og industriforskning.
 20. Det er et stort misforhold mellom de midler som idag går til teknisk forskning og de som går til forskning på økonomiske / administrative områder, sier den nyvalgte rektor ved Norges Handelshøyskole, professor Arne Kinserdal, til Aftenposten.
 21. Det er imidlertid et misforhold mellom det faglige nivå i de norske forskningsmiljøene og industriens utnyttelse av disse kunnskapene, mente statsråden.
 22. Det er klare årsaker til at det er blitt et misforhold mellom investeringer og drift.
 23. Det klare misforhold mellom søkere og tilbud stiller Akershus i mye av den samme situasjon som Oslo.
 24. Det konstateres at Oslo kommune ved behandlingen av 1985budsjettet står overfor en situasjon med økende misforhold mellom kommunens faktiske inntekter og reelle utgiftsbehov.
 25. Det oppstod derved et økende misforhold mellom de behov pasientene hadde og de gamle teorier og teknikker man behersket.
 26. Det oppstår et betydelig misforhold mellom produksjon og behovet for arbeidskraft.
 27. Det som kommer til å være avgjørende for Sovjets beslutning blir USAs vilje til å rette på de misforhold som Sovjet i en voldsom propagandakampanje de siste ukene påstår råder i Los Angeles.
 28. Det vil være en enkel sak for kultur og vitenskapsministeren å rette på det oppståtte misforhold.
 29. Det viser seg å være mer effektivt at foreldre tar opp misforhold ved sykehuset enn at sakene tas opp av de ansatte.
 30. Det økende misforhold mellom skatteintekter og lønns og driftsutgifter i tillegg til de store kapitalutgiftene kommunen har påtatt seg, er hovedårsaken til Røykens akutte økonomiske problemer, mener rådmannen.
Similar words:
engmisfortune
normisfornøyd
normisforstå
normistrodd
engmicrophone
engmiserable
engmiserly
Your last searches:
 1. misforholdLast searches

# NAL Term
1 Flag medico
2 Flag godkjenne
3 Flag dra upp med roten
4 Flag salsa de soja
5 Flag Jerusalem
6 Flag clown
7 Flag halvmåne
8 Flag etsende
9 Flag translate
10 Flag behaglig
11 Flag forsikring
12 Flag mastergrad
13 Flag tindrende
14 Flag sackcloth
15 Flag delaktig
16 Flag liberalitet
17 Flag kraftkost
18 Flag dentin

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 708 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8213 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6655 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1750 - seconds.

mobiltelefon