logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for moment:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmoment
norgeneral [n]: tid [u], tidspunkt [u]
period [n]: øyeblikk [n]
time [n]: øyeblikk [n]
spageneral [n]: hora [f], momento [m]
period [n]: momento [m], periquete [m (informal)]
time [n]: instante [m], momento [m]
swegeneral [n]: tid [u], tidpunkt [u]
period [n]: ögonblick [n]
time [n]: ögonblick [n]
Synonyms:
 1. [n]: minute, second, instant, point [gt], point in time [gt]
 2. [n]: minute, second, bit, time [gt]
 3. [n]: here and now, present moment, present [gt], nowadays [gt]
 4. [n]: consequence, import, significance [gt]
 5. [n]: force [gt]
 6. [n]: statistic [gt]
antonyms:[n]: inconsequence
Derived terms:at the moment, at this moment, for a moment, in a moment, momentarily, momentary, momentous, momentum, on the spur of the moment, spur-of-the-moment, one moment, angular momentum, conservation of momentum, dipole moment, electric dipole moment, first moment, for the moment, magnetic dipole moment, magnetic moment, moment of a couple, moment of a magnet, moment of inertia, moment of truth, momentaneous, momently, momentousness, pearson product-moment correlation coefficient, present moment, product-moment correlation coefficient, psychological moment, second moment, senior moment
Example:
 1. From the moment that I knew that the university existed, Ive wanted to go there.
 2. For a moment there, I thought he had gone mad.
 3. You arrived at the moment I left.
 4. Hes not working much at the moment.
 5. I dont for a moment doubt your honesty.
 6. I do not for a moment think you are wrong.
 7. Judging from the look of the sky, it may rain at any moment.
 8. It took him a moment to realize where he was after he came to.
 9. I seize the moment and turn it to my advantage.
 10. We found the failure of the experiment at the last moment.
 11. According to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
 12. We are expecting him any moment.
 13. A fire may happen at any moment.
 14. The moment she arrived at the station, she phoned her mother.
 15. This is the most embarrassing moment of my life.
 16. The moment she was alone she opened the letter.
 17. For a moment, he thought of going after the man.
 18. Not a moment could be lost.
 19. Thats just a shot in the dark. How do you think youll succeed by just acting on the spur of the moment like that?
 20. So, we finally meet! Ive waited so long for this moment.
Results found in Norwegian dictionary
normoment
engphysics [n]: momentum
law [n]: subsection
spaphysics [n]: momento [m]
law [n]: apartado [m]
swephysics [n]: moment
Synonyms:
 1. alder, avsnitt, epoke, fase, historie, milepæl, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikk
 2. bevegelse, damp, dreis, driv, fart, framdrift, fres, galopp, gang, hast, hastighet, hastverk, hurtighet, il, raskhet, stormskritt, tempo, tilløp, tilsprang
Derived terms:momentant, vridningsmoment, momentan, risikomoment
Wiki:Moment kan referere til - Moment (fysikk), det samme som dreiemoment - Moment (matematikk), brukt i sannsynlighetsteori og statistikk - Moment (band), en norsk jazzkvartett.
Example:
 1. Campomanes la ikke skjul på at det for FIDErådet hadde vært et avgjørende moment at Norge idag disponerer en av verdens beste yngre spillere, og det synes klart at Simen Agdestein vil få en friplass i turneringen som representant for arrangørlandet, sier Eikrem.
 2. Det er imidlertid et viktig moment at sersjantaspiranten hadde så liten befalsbakgrunn at han ikke skulle ha ledet gjennomføringen av løpet, mente major Rannestad.
 3. Et annet moment er at entreprenøren har oversittet tidsfristen.
 4. Et moment som antagelig også bør tillegges en viss vekt, er mulighetene for Staten til å avhende Konkurranseorganisasjonen helt eller delvis i fremtiden.
 5. Et vesentlig moment er at et bevæpnet politi vil bidra til en øket aggresjon mellom politi og publikum, hevdet Bratholm.
 6. For oss var holdbarheten over tid i forhold til porselen og metall et viktig moment.
 7. Hensynet til omgivelsene er likevel et relativt nytt moment, forklarer han.
 8. Promillen var riktignok høy, og det var et skjerpende moment at gutten ikke stoppet på politiets signal.
 9. Så er det et tredje moment som efter mitt syn ikke er kommet tydelig nok frem i den debatt som nå pågår ; nemlig samfunnets krav til rettssikkerhet.
 10. Trafikkproblemene på Majorstuen er et viktig moment i disse planene, mente Steen.
 11. Vi ser at denne bransjen må bestå av sterkere enheter på lengre sikt, og fra vår side er dette et avgjørende moment.
 12. Alt dette til et underlag av sober funk eller trauste ballader som munner ut i If Only for a Moment med fioliner og det hele, sentimental og selvhøytidelig, som om Rod McKuen nettopp hadde avholdt seminar.
 13. At den norske raketten veier 385 kg i motsetning til henholdsvis 667 og 654 kg, har nok vært nokså avgjørende når Pingvin er blitt et reelt alternativ for helikopterbårne raketter, hvor vekten vil kunne være et avgjørende moment.
 14. At hun bor i Oslo, og ikke i Vestfold, har ikke kommet opp som noe avgjørende moment i forbindelse med hennes kandidatur.
 15. Befolkningsutviklingen i hovedstaden er så vidt bekymringsfull, at dette moment må tillegges betydelig vekt.
 16. Bø påpeker at det er et viktig moment i dette opplegget at M / S Mosfield har et meget godt fem års certeparti med Shell U.K. Det nye skipet vil gå inn på dette certepartiet, og M / S Mosfield forventes solgt i løpet av to år.
 17. Da solen utpå dagen skulle gjøre seg farlig, ble akkurat i det rette moment persiennene trukket ned, og løberne kunne øve sin idrett uantastet i et utmerket føre.
 18. Den konservative danske statsminister Poul Schlüter, som holdt åpningstalen på konferansen i København, nevnte et annet moment som også bør tas i betraktning, og det er at atomvåpenfrie soner som er sterkt begrenset i geografisk utstrekning, lett vil kunne gi en falsk trygghet.
 19. Derefter trekker Lund inn et nytt moment, den planlagte instrumentflyvning til Fornebus bane 24.
 20. Dessuten er det praktiskøkonomiske gevinster å hente ved mindre byråkrati både i nasjonalforsamling og statsforvaltning, et moment som unektelig burde ha appell på begge hold.
 21. Det andre ble fattet da inntrykket av den tyske krigsmakten må ha vært mest overveldende, da regjeringsmedlemmenes rent fysiske utmattelse var et moment som talte for svakhet, og da Regjeringens egen sikkerhet allerede var et brennende spørsmål etter Spilleraksjonen.
 22. Det andre moment i begrunnelsen for å fjerne livssynsfaget fra skolens fagplaner er ikke mindre grovt.
 23. Det annet moment er at en person som kan ha vært Thomas Toug, ble sett på siste båt fra Gozo til Malta den natten.
 24. Det avgjørende moment er om en slik prisfastsettelse setter norske arbeidsplasser i fare.
 25. Det blir nytt Motocrossgalla på Stallerudbanen på Siggerud onsdag 23. mai. Fjorårets suksessarrangement trakk 5000 tilskuere og førte til 150 nye medlemmer i NMK Follo - et vesentlig moment bak avgjørelsen om å satse på et nytt storarrangement.
 26. Det eneste begrensede moment kan være produksjonskapasiteten ved Nordisk Aluminium i Holmestrand, sier Reinskou, som forøvrig opplyser at den første kontrakten satt langt inne.
 27. Det eneste moment må i tilfelle være at soning av en lang fengselsstraff for Bakke kan bli mer byrdefull enn for gjennomsnittet av domfelte.
 28. Det eneste urovekkende moment er at svenskene kan komme til å føle seg på hjemmebane på gresset fra Eskildstuna...
 29. Det er eit ålment sosialt krav til arbeidsgevaren idag og det er eit sers viktig moment i konkurransen om den beste arbeidskrafta.
 30. Det er et moment til, sier Tofte.
Results found in Swedish dictionary
swemoment
engphysics [n]: momentum
law [n]: subsection
norphysics [n]: moment
spaphysics [n]: momento [m]
law [n]: apartado [m]
Synonyms:
 1. stadium, skede
 2. tidsperiod, fas
Derived terms:momentan
Wiki:Moment är en storhet som uppstår när en kraft verkar på en viss punkt, eller mer generellt, när en vektor appliceras på en viss punkt. Momentet runt A, av en vektor B, är där r är lägesvektorn från punkten A till angreppspunkten C. Fysikaliskt representerar momentet företrädesvis en rotationsrörelse runt vridningsaxel, där vridningsaxeln bestäms av hur lägesvektorn r väljs.
Similar words:
normodent
spamomento
engmodest
engmolest
engmomentum
engmonument
engmount
Your last searches:
 1. momentLast searches

# NAL Term
1 Flag echarse en brazos
2 Flag broad
3 Flag galhus
4 Flag onne
5 Flag kristallolja
6 Flag reta
7 Flag bedöma situationen
8 Flag do
9 Flag shipper
10 Flag stavelse
11 Flag privat
12 Flag strandskata
13 Flag starkt
14 Flag usømmelighet
15 Flag som noen gang er registrert
16 Flag på ett litet kick
17 Flag offroadsykkel
18 Flag anaemia

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 432 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7639 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2125 - seconds.

mobiltelefon