logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for nedgang:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornedgang
engindustri [n]: slowdown
general [n]: decline, deterioration
sivilisasjon [n]: fall, decline
sol [n]: setting
prices [n]: fall, drop
economy [n]: downturn, downswing
vekt [n]: comedown
spaindustri [n]: huelga de celo [f]
general [n]: decadencia [f], deterioro [m]
sivilisasjon [n]: decaimiento [m], ocaso [m]
sol [n]: puesta [f]
prices [n]: baja [f]
economy [n]: depresión [f]
vekt [n]: revés [m], humillación [f]
sweindustri [n]: maskning
general [n]: nedgång
Synonyms:beskadigelse, degenerasjon, dekadanse, destruksjon, fordervelse, forfall, forslumming, henfall, oppløsning, ruin, skadeverk, tilbakegang, undergang, ødeleggelse
Derived terms:konjunkturnedgang, solnedgang
Anagrams:den gang
Example:
 1. Det kan registreres en viss nedgang i monopolets omsetning, men det totale alkoholkonsum ser ikke ut til å ha endret seg nevneverdig.
 2. Nedgang i fødselsantallet (Aftenp. mrg.
 3. Når forholdene og ulike former for substituering er tatt med i vurderingen, ser det likevel ut til at vi sitter igjen med en netto nedgang i visse alkoholrelaterte problemer - i første rekke i de grupper som har størst forbruk av alkohol.
 4. 1983 er det andre året med en faktisk nedgang i antall utførte årsverk.
 5. Allerede nå kan jeg si at det de siste ti årene har vært en markert nedgang i antall drukningsulykker.
 6. Alt tyder på en klar produksjonsvekst i norsk industri i 1984, efter flere år i rad med tilbakegang og en hel tiårsperiode preget av nedgang eller stillstand, sa Syse.
 7. At veksten i biltrafikken delvis har skjedd på bekostning av andre kommunikasjonsmidler, bekreftes av den nedgang i passasjertrafikken som NSB og busselskapene har opplevd de to siste år, sier Halvorsen.
 8. Bakgrunnen for dette er at en nedgang i de internasjonale priser for oljeprodukter og uroen på det norske marked har ført til en skjerpet konkurransesituasjon for de fleste produkter, heter det.
 9. Den betydelige opplysningsvirksomhet som har funnet sted seneste år, er en viktig årsak til en markert nedgang i antallet røykere og i salget av røyketobakk.
 10. Den underliggende pengemengdevekst er stabil og moderat, sier han for å underbygge sine krav om nedgang i rentenivået.
 11. Denne nedgangen har bl. a. sammenheng med uttalelser fra ledende amerikanske økonomer om at man kan forvente en viss nedgang i dollarrentene.
 12. Det er kun i handelsflåten man kan konstatere en nedgang i slike ulykker.
 13. Det er nedgang i salget av hjemmedatamaskiner i USA hittil iår.
 14. Det er på det rene at renteerklæringen kommer til å føre til en viss nedgang i rentenivået, sier Presthus.
 15. Det har i det siste vært en dramatisk nedgang i antall jøder som har fått lov til å forlate SovjetUnionen.
 16. Det har vært en markert sosialpolitisk nedgang for landets funksjonshemmede i de siste årene, og på denne bakgrunn er det gledelig at Norges Blindeforbund har klart å utvide sine aktiviteter.
 17. Det har vært en nedgang i antall hunder det siste året.
 18. Det hersket en viss nervøsitet i markedet torsdag som følge av dollarens nedgang.
 19. Det kan nok bli stagnasjon eller litt nedgang, sier han.
 20. Det skyldtes en viss nedgang i interessen over en periode.
 21. Det var en markert nedgang i trafikken med Bastøfergene over Oslofjorden mellom Horten og Moss i januar, opplyser direktør Nils Brokstad i Alphaselskapet, som driver fergeforbindelsen, til Tønsbergs Blad.
 22. Efter at boikotten startet er det registrert en viss nedgang i bensinsalget, men trenden synes nå å være at våre kunder vender tilbake til Shellstasjonene, sier disponent Arne Bjørn Larsen i Norske Shell A / S.
 23. Efter en forholdsvis klar nedgang igår eftermiddag, har kursen på den amerikanske valutaen igjen steget iformiddag.
 24. Efter en periode med unormalt sterk dollaroppgang, kan sentralbankenes aksjon føre til en like unormal nedgang i dollarkursen på kort sikt.
 25. En av hovedårsakene til at vi nå samlet sett kan registrere en gledelig nedgang i antall tyverier, er at næringsdrivende idag sikrer sin virksomhet mot innbrudd adskillig bedre enn tidligere.
 26. En drastisk nedgang i salget på flyene vil ha økonomiske konsekvenser for Braathens SAFE, heter det i et protestbrev til Finansdepartementet, der flyselskapet ber finansministeren ta hensyn også til andre flyselskapers økonomi.
 27. En drastisk nedgang i salget vil ha økonomiske konsekvenser for Braathens SAFE, heter det i protestbrevet til Finansdepartementet, der Braathens SAFE ber finansministeren ta hensyn også til andre flyselskapers økonomi.
 28. En klar nedgang i rentenivået i det uregulerte pengemarkedet virker rimelig, og er et ikke uventet resultat av at det ikke lenger legges begrensninger på bankenes utlån, sier avdelingsdirektør Ingvar Strøm i Den Norske Bankforening.
 29. En nedgang i den norske pengemarkedsrenten på omkring et halvt prosentpoeng, er alene neppe tilstrekkelig til å presse kronekursen markert nedover.
 30. Enkelte nye tall for utviklingen i den amerikanske økonomien har bidratt til å styrke forventningene om en svak nedgang i dollarrentene.
Similar words:
swenedan
swenedgång
swenedrans
engnearing
engnecking
engnegate
engneighing
Your last searches:
 1. nedgangLast searches

# NAL Term
1 Flag ocultarse
2 Flag høre
3 Flag provosere
4 Flag grabb
5 Flag brok
6 Flag bibliotecaria
7 Flag filament
8 Flag omedvetet
9 Flag ambulante
10 Flag donoso
11 Flag kaki
12 Flag sjuk
13 Flag forverring
14 Flag tegnestift
15 Flag seipe
16 Flag wordless
17 Flag gammen
18 Flag wings

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7956 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2000 - seconds.

mobiltelefon