logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for objektivitet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norobjektivitet
engdom [n]: objectivity
spadom [n]: objetividad [f]
swedom [n]: objektivitet
Synonyms:nøytralitet
Wiki:For Wikipedias egne prinsipper for å unngå partiskhet og fremme objektivitet se Wikipedia:Objektivitet Objektivitet eller objektiv kan bety: - Objektivisme (filosofi) ideer om hva som er objektiv realitet innen ontologi - Objektivitet (journalistikk), mål for journalisters arbeid - Objektiv den optiske innretningen i et kamera eller mikroskop - Historisk objektivitet, sentalt spørsmål innen historievitenskap om i hvilken grad det er mulig å oppnå sann erkjennelse om fortida. Se ellers historie og kildekritikk - Objektivitet (statistikk) deskriptive metoder for å gjøre slutninger basert på tallmateriale.
Example:
 1. Fredsinformasjon er temaet, og programmet inneholder stikkord som objektivitet, krigspropaganda og alternative bilder av virkeligheten.
 2. Til lags åt alle kan ingen gjera i forhold til spesialinteresser fra de forskjellige land, men mer objektivitet fra sendeledelsen kan kreves av dem som er med på å betale moroa.
 3. Det er helt i orden at Dagbladet vil ha et høyere opplag og at VG, Dagbladet og ukeblader dikter opp en virkelighet som selger, men de må gjøre det åpent, ikke under et falskt flagg av objektivitet.
 4. 26. september behandles det samme møtet på lederplass hvor Den norske fredskomite beskyldes for å ha kastet overbord ethvert skinn av objektivitet.
 5. Absolutt objektivitet er en umulighet.
 6. At efterforskningen ledes av en statsadvokat - og ikke av politiet selv - har også vært fremhevet som et kriterium for skjerpet objektivitet.
 7. De strenge krav til objektivitet man må stille til statsmonopolet gjør at man herefter må gå til dem man vet forvalter sannheten og de demokratiske idealer.
 8. Dersom Hjelle fastholder innslagets objektivitet og korrekte gjengivelse av de faktiske forhold, bør programdirektøren også forklare hvorfor det ble brukt et så søkt innslag som støttekontaktordningen for å avsløre såkalt valgflesk.
 9. Det jeg reiste kritikk mot - og jeg gjentar det så gjerne - var at Lønning tydeligvis mener at vi lisens og skattebetalere skal tvinges til å betale milliardbeløp for at han og hans kolleger skal ha landets innflydelsesrike talerstol til å spre sitt private evangelium uten hensyn til balanse og objektivitet.
 10. Det påpekes blant annet at den manglet objektivitet, og at det ble hevdet av støttekontakttilbudet er avviklet i en rekke kommuner uten at påstanden ble dokumentert.
 11. Foruten at man kunne ha ønsket en liten debatt om nyhetsformidlingens objektivitet og spørsmålet om hvorfor Dagsnytts nyheter er såvidt hårde - i betydningen negative hendelser.
 12. Hvis dette er riktig, er dette alvorlig fordi sparebankene rundt om i lokalsamfunnene ofte er forventet å skulle representere stor faglig tyngde innen finans og kredittgivning, og jeg formoder også en rimelig grad av objektivitet i relasjon til de finansieringstilbud som finnes, også utenfor sparebankenes egne interessesfærer.
 13. I et demokratisk land som Norge burde vi ha et selvfølgelig krav på maksimal objektivitet fra programledernes side, såvel når det gjelder balansert utvelgelse og presentasjon av stoff, som behandling av intervjuobjekter og ledelse av paneldebatter.
 14. I min ungdom lærte jeg at videnskapen søkte objektivitet og sannhet.
 15. Ikke tror jeg at en professor er uhildet når han slår seg for sitt bryst og påberoper seg objektivitet.
 16. Kan det være dette som har fått Den norske fredskomite til å kaste overbord ethvert skinn av objektivitet ?
 17. Like viktig som en profesjonelt gjennomført efterforskning, er det imidlertid at almenheten kan ha tillit til efterforskningens objektivitet.
 18. Man har satt bukken til å passe havresekken - ordningen gir ikke almenheten tilstrekkelig garanti for at straffbare handlinger begått av politifolk efterforskes med den samme pågåenhet og objektivitet som handlinger begått av andre.
 19. Man kunne således ikke stole på at den opprørende rettsprosessen var gjengitt med vilje til objektivitet.
 20. Men det er selve rettskjennelsen, som neppe kan ventes før om en uke, som blir avgjørende for dommerkollegiets objektivitet og Jugoslavias anseelse i utlandet efter den store publisitet som ledsager prosessen.
 21. Objektivitet blir man vant til i en jobb som efterforsker.
 22. Objektivitet vil være vår ledetråd.
 23. Og her savner jeg ethvert skinn av objektivitet.
 24. Prisdirektoratet har tidligere påpekt at det høye provisjonsnivå kan skape tvil om byråets objektivitet vedrørende råd om reklameformidling.
 25. Skal man være kritisk, kan det lett reises tvil om den nåværende ordning i virkeligheten tilfredsstiller de ønskede krav til faglig standard og kravene til objektivitet.
 26. Skattekommisjonens medlemmer og enkelte Arbeiderpartipolitikere argumenterer for kommisjonens forslag til boligbeskatning på en måte som nesten får meg til å trekke deres objektivitet i tvil.
 27. Stoffet legges frem med nesten klinisk objektivitet.
 28. Under faneord som objektivitet, nyanser og virkeligheten gjør man her et nytt fremstøt for at den offentlige debatt i størst mulig grad kan preges av venstresidens premisser.
 29. I en tid da massemedienes innvirkning på det som skjer omkring oss blir større og mer direkte, er det av største betydning hvilke holdninger til begreper som objektivitet og saklighet som legges til grunn for arbeidet med å formidle informasjon.
 30. Mens man i tidligere litteraturhistorier har vært mest opptatt av å se sammenhenger, skape enhet og gi inntrykk av objektivitet, har jeg konsentrert meg om å få med viktige brudd, påvise meningsbrytningen og tydeliggjøre forholdet mellom tekst og tid.
Results found in Swedish dictionary
sweobjektivitet
engdom [n]: objectivity
nordom [n]: objektivitet
spadom [n]: objetividad [f]
Synonyms:neutralitet
Wiki:Objektivitet betecknar ett sakligt och opartiskt förhållningssätt inför något och har sin motsats i subjektivitet. Objektivitet är vanligen ett ideal i samband med undersökningar, eftersom resultatet i möjligaste mån förväntas vara oberoende av forskarens åsikter eller föreställningar. Objektivitet framhålls ofta även som ett grundläggande ideal vid journalistiskt arbete.
Similar words:
engobjectivity
norobjektivere
engobjective
norobjektiv
spaobjetividad
sweobjektifiera
sweobjektiv
Your last searches:
 1. objektivitetLast searches

# NAL Term
1 Flag hack
2 Flag cauldron
3 Flag chuleta de cordero
4 Flag gulvhøns
5 Flag pry in other people's business
6 Flag saldere
7 Flag calash
8 Flag exhausto
9 Flag lokkete
10 Flag hyrdinne
11 Flag en ésta
12 Flag entusiasmadamente
13 Flag fingernegl
14 Flag busse
15 Flag sylinder-
16 Flag hertuginne
17 Flag arenilla
18 Flag klå

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1856 - seconds.

mobiltelefon