logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for omskolering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noromskolering
engskoler [n]: re-education
spaskoler [n]: reeducación [f]
sweskoler [n]: omskolning
Example:
 1. Arbeidsmarkedskursene er tilbud til voksne som vil skolere seg for arbeidslivet, trenger omskolering eller vil benytte en periode med ledighet til å kvalifisere seg videre.
 2. Behovet for videreutdannelse og omskolering vil øke.
 3. Dykkerne må ha gode nok økonomiske vilkår til å kunne legge seg opp penger for omskolering når de midtveis i livet må finne en annen arbeidsplass.
 4. EB bruker nå 1520 millioner kroner i året til omskolering.
 5. Han mener de offentlige midler kan brukes langt bedre til ombygging av verft, omskolering av arbeidsstokken eller som subsidier til skipsopphugging ved europeiske verft.
 6. Han mente også at lønnsnivået i det offentlige jevnt over er alt for høyt og at det trengs en omskolering av grunnskolelærere til eldreomsorg.
 7. Han trakk inn store utfordringer for voksenopplæringen og arbeidsmarkedspolitikken, med omskolering og nedbrytning av barrierer rundt arbeidsmarkeder utenfor industrien.
 8. Hva så med de voksnes behov for utdannelse / omskolering ?
 9. I en ekspanderende økonomi kan man overføre arbeidskraft fra en samfunnssektor til andre, f.eks. fra jord og skogbruk til industri efter en grunnleggende omskolering.
 10. I en slik situasjon behøver vi et mer selektivt system med mindre fastlåste opptaksbestemmelser når det gjelder omskolering og arbeidsmarkedsutdannelse.
 11. I tillegg til dette kommer også en sterk vekst i det antall som omfattes av såkalte arbeidsmarkedstiltak, dvs. omskolering og opplæring, ekstraordinær sysselsetting o.l.
 12. Idag med arbeidsleirene i NaziTyskland i friskt minne og slaveleirene i Sovjet, hvor det også heter at frihet kan vinnes gjennom arbeide og omskolering, bringer disse ordene andre assosiasjoner enn for Rousseau, som i lovløsheten så det største onde.
 13. Men efter omskolering, vil de arbeidsløse være i stand til å finne stillinger i nye deler av næringslivet.
 14. Men han la ikke skjul på at det også er problemer forbundet med å få respekt for de regler som er vedtatt for bruk av EDBsystemene, omstilling og omskolering av ansatte.
 15. Men samfunnsutviklingen og teknologien, samt behovet for omskolering, gir seg utslag i øket interesse for kunnskaps og faglitteratur.
 16. Næringslivet kan idag ikke bruke studenter med historiskfilosofisk bakgrunn før efter en viss grad av omskolering.
 17. Omskolering er også en mulighet - for å bøte på den vanskelige arbeidssituasjon som ikke ser ut til å kunne unngås.
 18. Støtten kan komme opp i 3035 prosent av etableringskostnadene, og består blant annet av 22 prosent tilskudd på investeringen, billig husleie i offentlige industribygg i de første årene, mindre kommuneskatt på eiendom, ikke uvesentlige bidrag til omskolering av arbeidskraft og rimelige lån.
 19. Thon satser på utleie, deriblant til egnede lokaler for arbeidstagere som trenger omskolering og videreutdannelse som følge av utviklingen innen næringslivet.
 20. UNGARN har innført en ny løsgjengerlov som åpner for å dømme uønskede elementer til tre års tvangsarbeid og omskolering.
 21. Ved høyskoler og universiteter kan man få bedre kapasitet til voksenutdannelse og omskolering.
 22. Vi må selv sørge for omskolering og opplæring av nye lærlinger.
 23. Det er ikke et straffehjem vi driver, sa han, men en omskolering til samfunnet gjennom skoleog arbeidsterapi.
 24. Arbeidsmarkedstiltakenes funksjon i dette bildet vil være å bidra til omskolering, efterutdannelse, kortvarig opplæring, samt sikre midlertidig arbeide til dem som trenger det.
 25. De skal hjelpes til nye stillinger eller til omskolering.
 26. De trenger, som det også blir sagt, kvalifisering, omskolering, arbeidstrening for å kunne få jobb eller funksjonere i et arbeidsforhold.
 27. Den offentlige arbeidsformidlingen skal spille en sentral rolle i formidling og omskolering.
 28. Denne generelle kompetansebakgrunn har vakt interesse hos personaladministratorer, men det kreves ofte omskolering fra det akademiske miljø til næringslivets normer.
 29. Der pågår praktiske prøver over en kortere periode slik at staben og den ledige selv kan gjøre seg opp en mening om muligheter for omskolering til annet og mer aktuelt arbeid.
 30. Dessuten er det grunn til å tro at en god del av personellet fra eldre felter vil trenge omskolering for å kvalifisere seg til å betjene nye installasjoner, der ny teknologi er innført, eller for å gå over i nytt arbeide på land.
Similar words:
sweomskolning
sweomdekorering
noromdekorering
noromskolere
noromskjæring
sweomkring
noromskrivning
Your last searches:
 1. omskoleringLast searches

# NAL Term
1 Flag juego
2 Flag utgifter
3 Flag godt
4 Flag infödd
5 Flag filantrop
6 Flag poligloto
7 Flag boms
8 Flag agitation
9 Flag irritable
10 Flag glottisstøt
11 Flag corruption
12 Flag moderatbandy
13 Flag griskött
14 Flag talk drivel
15 Flag liten bit
16 Flag undercapitalize
17 Flag sammendragning
18 Flag pervers

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 340 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2221 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 594 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1253 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4106 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4986 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5244 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4350 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4974 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8816 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1502 - seconds.

mobiltelefon