logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppdragelse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noroppdragelse
engchildren [n]: upbringing, education
spachildren [n]: crianza [f], educación [f]
swechildren [n]: fostran
Wiki:Oppdragelse er et hovedbegrep i pedagogikken. Oppdragelse er et så omfattende og sammensatt fenomen at det vanskelig lar seg fange inn i en kortfattet og enkel definisjon. Kort kan oppdragelse bestemmes som tiltak for å hjelpe barn og unge til å leve og til å utvikle seg mot voksen ansvarlighet og selvstendighet.
Example:
 1. Foreldrenes rett til å velge oppdragelse / påvirkning av barna er grundig slått fast i norsk skole og internasjonale konvensjoner.
 2. Oppdragelse til fred er et slagord som er tatt ibruk i kampen mot opprustningen verden over.
 3. Det er vanskelig å gi barna en fast oppdragelse når man har dårlig tid.
 4. En positiv forklaring er at de i sin oppdragelse har fått sans for slike verdier som det å inngå i et nært forhold til et annet menneske.
 5. Familien er den sentrale enhet i omsorg og oppdragelse av barna, og samfunnet må søke å legge forholdene til rette for at familien skal mestre sine foreldreoppgaver.
 6. Fasten er en åndelig oppdragelse som opparbeider tålmodighet og evnen til å kunne stå imot sine instinkter - som lærer en å motstå materielle fristelser og alt annet som er ulovlig, sa en av medarbeiderne til Sylla, storimamen i Dakar.
 7. Man kan regne med at både biologiske faktorer, miljø og oppdragelse spiller en stor rolle.
 8. Vi er som en eneste stor familie, konstaterer Daniel, som synes det er blitt vel mye prat omkring hans oppdragelse.
 9. Amerikaneren Neil Postman mener at den moderne teknologi må bære ansvaret for denne utviklingen, mens Marie Winn, også fra USA, i like stor grad retter skytset mot foreldrene selv og nye former for oppdragelse.
 10. Av lovteksten fremgår det at institusjonene skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i overensstemmelse med disse verdier.
 11. Bettelheims forklaring er at autisme vanligvis grunnlegges gjennom feilaktig oppdragelse og følelsekulde hos foreldrene.
 12. Den forteller om komplikasjoner og gleder, praktiske og psykiske problemer, utvikling og oppdragelse.
 13. Den henger sammen med oppdragelse og menneskekunnskap.
 14. Den som mener alvor med et ønske om en slik fredsordning må fjerne mur og ståltråd, avstå fra en oppdragelse til hat og fiendskap og fra trusel om voldsbruk mot dem som krever at menneskerettighetene respekteres...
 15. Derfor ville jeg si i formålsparagrafen at skolen skal gi en kristen og humanistisk oppdragelse eller bygge på kristne og humanistiske grunnverdier.
 16. Det er enda en grunn til at vi ønsker alle ord om kristen oppdragelse, kristne grunnverdier og kristent verdigrunnlag fjernet fra våre skolelover, poengterte Munkebye.
 17. Det er han som har uttalt at den største utfordring til oppdragelse er at det aldri skal komme et nytt Auschwitz.
 18. Det er ikke noe i veien med dette barnet som ikke kan avhjelpes med fast oppdragelse og klar grensesetting.
 19. Det er utrolig hvor mye gal oppdragelse sunne barn tåler, som en kjent psykolog har sagt det.
 20. Det var vanskelig for jenter som selv hadde lekt med dukker og hadde hatt hjemmeværende kjøkkenmor å trosse sin oppdragelse.
 21. Det vidner om hårreisende likegyldighet overfor jevnaldrende og andre - og om en utrolig mangel på oppdragelse og folkeskikk.
 22. Dette kunne det bli en smule juling av, det som i dag kalles for vold, men som den gang het skikkelig oppdragelse og var til å ta lærdom av, samt glede seg over vafler til kvelds som plaster på sår.
 23. En historieløs oppdragelse og en ordfattig utdannelse skaper arme mennesker, selv om deres årslønn kan skrives med seks sifre og deres tekniske kunnen vil slå oss i svime.
 24. En lære om oppdragelse må naturlig nok også ta med hva som kreves av foreldrene, i første rekke den mentale forberedelse til oppdragergjerningen og alle de utfordringer og påkjenninger den vil innebære over en lang rekke år.
 25. En omlegning av denne praksis vil derfor bryte med vår tradisjon, og en mer autoritær barnehaveform står fjernt fra det alminnelige synet på oppdragelse i det norske samfunn.
 26. Et kunstnerhjem hvor man praktiserte nokså fri oppdragelse, med gode muligheter for de små HeideSteenene til å utfolde både fantasi og gjøglerglede.
 27. FORELDRENE må allikevel ta hovedansvaret for omsorg og oppdragelse.
 28. Folk flest både vet og erkjenner hva kjærlig omsorg betyr for sunn oppdragelse til selvstendig og harmonisk liv i fellesskap med andre mennesker.
 29. For gjennom oppdragelse har nemlig de aller fleste av oss lært å undertrykke disse to første barnslige sidene i oss selv.
 30. For å være garantert et arbeidsmarked og en levestandard tilsvarende menn med samme antall års utdannelse, kan det kanskje på lengre sikt være lønnsomt å reflektere over andre utdannelsesveier enn de tradisjonelle innenfor oppdragelse og undervisning.
Similar words:
noroppdagelse
noroppdragelse
noroppdragende
noropptagelse
noroppbyggelse
noroppdagende
noroppdrager
Your last searches:
 1. oppdragelseLast searches

# NAL Term
1 Flag kvinnligt
2 Flag gjenbruk
3 Flag frakte
4 Flag mekler
5 Flag salsifí
6 Flag vandalisere
7 Flag avtagende
8 Flag belfo
9 Flag ill will
10 Flag risikofull
11 Flag discourteous
12 Flag avfallssortering
13 Flag writer
14 Flag mondän
15 Flag hilo
16 Flag talla
17 Flag hacer trucos mágicos
18 Flag griffeltavla

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1463 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1590 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2157 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9588 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3187 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3924 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7378 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2183 - seconds.

mobiltelefon