logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for protokoll:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprotokoll
enggeneral [n]: records, protocol
møte [n]: minutes
law [n]: proceedings
spageneral [n]: expediente [m], historial [m], protocolo [m]
møte [n]: actas [fp]
law [n]: actas [fp]
swegeneral [n]: protokoll
Synonyms:diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, register, registrant, rulle, sekvens, tabell
Derived terms:føre protokoll over, protokollere
Wiki:Protokoll kan referere til - Et sett med regler som beskriver hvordan to eller flere parter skal oppføre seg i forhold til hverandre, som diplomatisk protokoll og protokoller brukt i forbindelse med datamaskiner. - En gjerne noe høytidelig nedtegnelse, som et referat (f.eks. møteprotokoll) eller annet (for eksempel kondolanseprotokoll).
Example:
 1. 64, 62 sto det i dommerens protokoll da kampen var over.
 2. Aksjonene har sammenheng med de ansattes krav om opptrapping av lønningene i henhold til en protokoll fra 1980.
 3. Av en fremlagt protokoll går det frem at bare rikfolk hadde råd til tannlegebehandling.
 4. Av en protokoll fra det året, fremgår det at partene er enige om et felles lønnssystem for de tre selskapene ute i Nordsjøen, sier Vaage.
 5. Avtalen som sikrer arbeidsfred på utenlandske rigger i to år foreligger i et forslag til protokoll i forbindelse med at partene nå har forhandlet seg frem til et anbefalt forslag til hovedavtale for de ROForganiserte.
 6. Begge parter rektor og lærerne - undertegnet en protokoll som innebærer at rektor overføres fra Lena til en rådgivnings og undervisningsstilling på Gjøvik tekniske fagskole når hans permisjon fra Lena videregående skole utløper 1. august.
 7. Bekledning mener det foreligger en garanti for arbeidsplassene på Rjukan i den protokoll som ble undertegnet den gang.
 8. Cateringansattes Forbund avblåste streiken på Ekofiskfeltet igår formiddag efter at det var blitt undertegnet en protokoll med Norsk Arbeidsgiverforening.
 9. De finner frem notathefter og sproghistorie mens Frøken samler inn penger for teaterbilletter, ser på meldingsbøker for fravær, kontrollerer med fraværslapper og protokoll, gir Martin brevet om linjebytte og slår opp sproghistorien.
 10. De har utelatt en protokoll om at land utenfor området skal ha anledning til å forplikte seg til å støtte Contadoraplanen.
 11. De to partene hadde også et møte mandag, og underskrev da en felles protokoll der streiken ble stemplet som tariffstridig.
 12. Departementet har da også i en viss grad fulgt opp de forpliktelser om Statens ansvar som man formulerte i en tidlig protokoll, før forhandlingsbruddet.
 13. Dersom utlendingen får asyl i riket, er Norges myndigheter gjennom Flyktningekonvensjonen av 1951, og Protokoll angående flyktningers rettsstilling av 1967, forpliktet til å gi utlendingen vide rettigheter, og et utstrakt vern mot utsendelse fra riket.
 14. Det ble fastslått at bøndene ønsker en forhandlingsløsning, og at man er innstilt på å imøtekomme Staten i henhold til en felles protokoll fra tidligere oppgjør.
 15. Det ble samtidig gitt tilslutning til at det skal opprettes en folkerettslig bindende protokoll om reduksjon av utslipp av svoveldioksyd.
 16. Det er mulig at hans entertainment, hans lette spenningsbøker, står som et minus i den store litteraturs protokoll, men ikke hos leserne.
 17. Det har medført at protokoll og regnskapsutvalget i Akershus fylke har nektet å godkjenne regnskapet, og virksomheten ved Emma Hjorths Hjem kommer nå opp som egen sak i fylkestinget.
 18. Det lyktes oss å finne et eksemplar av en protokoll fra et møte hos Adolf Hitler i desember 1939.
 19. Det skjedde efter at partene ble enige om godta riksmeglingsmannens forslag og å overlate tvisten om fortolkningen av en protokoll til frivillig voldgift.
 20. Dette er forøvrig erkjent i den protokoll som ble satt opp mellom LO og N.A.F efter møte i Aftenposten igår.
 21. Dette førte til at forretningsutvalget i organisasjonen, som dengang ble ledet av nåværende kringkastingssjef Bjartmar Gjerde, utarbeidet en protokoll som fastslo at kontoret i Arendal skulle settes under administrasjon.
 22. Diskusjonen om den økonomiske styringen på Emma Hjorths Hjem er kommet frem i lyset efter at protokoll og revisjonsutvalget i Akershus fylke nektet å godkjenne institusjonens regnskap for 1983.
 23. Dog står det - efter det Aftenposten erfarer - i en protokoll fra gårsdagens møte at Statoils generalforsamling kan vedta hvor store avsetninger til reservefond og utbytte fra dette felt skal være.
 24. Dommerne har sekretærer som fører karakterene fortløpende inn i en protokoll.
 25. Efter nok en diskusjon med gjester bladde hennes nye venn opp i en protokoll.
 26. Efterpå beskrev begge møtet i langt mer positive vendinger enn den diplomatiske protokoll egentlig krever.
 27. En fortrolig protokoll fra elektrisitetsindustrien gjorde det klart at det allerede nå finnes et overskudd på strøm.
 28. En rask titt i Nøstdahls protokoll viser det.
 29. For å understreke Statens ansvar for forbruksutviklingen, har bøndene denne gang fremmet forslag til protokoll om priser og subsidier.
 30. Forhandlingene om mindrelønnsutviklingskompensasjon er hjemlet i en protokoll fra tariffoppgjøret i vår.
Results found in Swedish dictionary
sweprotokoll
enggeneral [n]: records, protocol
möte [n]: minutes
law [n]: proceedings
norgeneral [n]: protokoll
spageneral [n]: expediente [m], historial [m], protocolo [m]
möte [n]: actas [fp]
law [n]: actas [fp]
Synonyms:index, innehållsförteckning, jordebok, karta, katalog, kompilation, lista, nota, register, rulla, tabell
Derived terms:föra protokoll över, protokollföra
Similar words:
sweprotozo
norproton
norproppfull
norprotokollere
sweprototyp
sweproton
norpromotor
Your last searches:
 1. protokollLast searches

# NAL Term
1 Flag salchicha de hígado
2 Flag fysiker
3 Flag adequately
4 Flag asado
5 Flag infame
6 Flag blåholde
7 Flag lesbianismo
8 Flag framåtanda
9 Flag giver
10 Flag hermanas
11 Flag handkle
12 Flag obetänksamt
13 Flag underskatning
14 Flag kataster
15 Flag besviken
16 Flag fadder
17 Flag underland
18 Flag synkronisere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 487 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4119 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4292 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3512 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4097 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6885 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 4079 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4767 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7468 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1500 - seconds.

mobiltelefon