logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for redelighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norredelighet
engkarakter [n]: probity [formal], rectitude [formal], righteousness
spakarakter [n]: probidad [f], rectitud [f]
swekarakter [n]: redlighet
Derived terms:vredelighet, uredelighet
Example:
 1. Redelighet, sier Jensson og henviser til Hamsun, - den egenskapen jeg setter høyest hos et menneske er redelighet, først og sist redelighet.
 2. Aktor sa rett ut at dette ikke er et spørsmål om Majalas redelighet selv om han har vært så uforsiktig at han har handlet grovt uaktsomt i lovens betydning.
 3. Det synes nærliggende å trekke den slutning at ønsket om å gjenerobre regjeringsmakten overskygger alt annet, herunder også de krav man vanligvis stiller til sannhet og redelighet i den politiske agitasjon.
 4. Dette er et forsøk på å så tvil om skoleadministrasjonens redelighet, som vi bestemt må avvise.
 5. Dette følger av det alminnelige krav til redelighet.
 6. Dette så meget mer når man vet med hvilken aktsomhet og redelighet koalisjonens leder opptrer med overfor sine koalisjonspartnere og de saker en samlet regjering er blitt enige om.
 7. Direktør Svein Askevold i Oslo og Omegn Huseierforening retter i sitt innlegg 16. juni grov skyts mot NRK, og mot meg, både med hensyn til min faglige innsikt om byfornyelse og min redelighet i fremstillingen av problemene.
 8. En får vel ta til underretning at efter Thorvald Stoltenbergs mening er det å vurdere en sak på en annen måte enn han ikke preget av intellektuell redelighet.
 9. Fra alle hold understrekes Brattelis usvikelige redelighet og mot til å kjempe for det han mente var rett.
 10. Han nevner på rekke og rad ærlighet, redelighet, troskap, ekteskap og familieliv, kristen oppdragelse i hjem og skole og respekt for både det fødte og ufødte liv.
 11. Han påpeker videre at det å fremstille skolesjefens forslag som en snikgjennomføring av et tidligere forslag om omorganisering av skolehavevirksomheten, er et drøyt stykke, ja man forsøker - ifølge informasjonssjefen - å så tvil om skoleadministrasjonens redelighet, noe han selvsagt bestemt må avvise.
 12. Hans midler var preget av hans redelighet.
 13. Hans redelighet har aldri skapt tvil hos noen politisk motstander.
 14. Hans ubetingede redelighet gjorde ham umåtelig godt likt og respektert blant reserveoffiserene i Oslo.
 15. Hun berømmet ham for hans åpenhet og redelighet, men lovet kamp ved valget neste år for å hindre at Jo Benkow blir sosialminister i den nye stortingsperioden, som den snart avgående Høyreformann nylig har gitt uttrykk for et vagt ønske om i et avisintervju.
 16. I det store og hele forsvarte Feldstein regjeringens økonomiske politikk, men han gjorde det med en sans for intellektuell redelighet, som ofte var pinlig for hans omgivelser.
 17. I vårt system er journalistisk etikk og redelighet store verdier.
 18. Kravet til presisering av forutsetninger og logikk i resonnementet ble ensbetydende med intellektuell redelighet.
 19. Libæk påpekte at i tillegg til redelighet må man vise den høyeste profesjonelle internasjonale standard i sitt fagområde for å ha noen mulighet.
 20. Med andre ord, tilliten er enten tilstede eller det motsatte, basert på internasjonale kvalifikasjoner og redelighet.
 21. Men Vindenes vil likevel først og fremst bli husket for sin store arbeidskraft og redelighet i all sin virksomhet.
 22. Men det som først og fremst preget ham, var lojalitet, redelighet og verdighet.
 23. Redelighet og rettlinjethet er egenskaper som vi alltid vil forbinde med politikeren Trygve Bratteli.
 24. Stortingspresidenten betegnet Brattelis varemerke som intellektuell og politisk redelighet, grundig i arbeidet, sindighet og ro i vanskelige situasjoner og klarhet i synspunkter.
 25. Stray opptrer med redelighet, og nyder stor aktelse, ikke minst, blant sine utenlandske kolleger.
 26. Til legemidler stilles det strenge krav til bevist effekt, minimale bivirkninger og redelighet i omsetninen.
 27. Trygve Bratteli hadde en redelighet og integritet, en sinnsdybde og besinnelsesevnen som av mange ble tolket som fjernhet.
 28. Verre er det at det er uhyre sjelden man hos våre politikere møter den saklighet og redelighet som gjør at man innser at ens eget parti ikke alltid har rett eller har gjort det riktige, og at motparten kan ha gjort riktige og fornuftige ting.
 29. Vi venter på de virkelig store politikere, mennesker med den personlige integritet, redelighet og det moralske mot som må til for å skjære igjennom og muliggjøre løsninger på konflikter.
 30. Werner Erichsen har nettopp kjempet i alle saker han har synes har vært viktige, med en varme og redelighet som har gitt varige resultater.
Similar words:
sweredlighet
engred light
norrenslighet
swerenlighet
swereslighet
sweretlighet
norredelig
Your last searches:
 1. redelighetLast searches

# NAL Term
1 Flag fragmentary
2 Flag fjärrkontrollen
3 Flag bilmekaniker
4 Flag leninismo
5 Flag nylig
6 Flag sunddele
7 Flag djurläkare
8 Flag umildhet
9 Flag oppvoksende
10 Flag holde oppe
11 Flag agree with
12 Flag jätteglad
13 Flag äventyrare
14 Flag nedslitt
15 Flag växling
16 Flag sarga
17 Flag trafikoffer
18 Flag sviktet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1484 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1605 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2190 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3408 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9610 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3201 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3952 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7398 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8067 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1860 - seconds.

mobiltelefon