logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for reduksjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norreduksjon
engtrade [n]: discount, reduction, rebate, allowance, deduction
forminskning [n]: diminution, reduction, lessening, diminishing, decrease
spatrade [n]: descuento [m], rebaja [f]
forminskning [n]: disminución [f], reducción [f], aminoración [f], decremento [m]
swetrade [n]: reduktion
Synonyms:
 1. abbreviasjon, abbreviatur, akronym, forbokstav, forkortelse, forkorting, initialord, kortform
 2. avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, regelbinding, restriksjon, unntak
 3. diminuendo, diminutiv, emolument, fradrag, fratrekk, minking, minsking, svinn
Wiki:Denne artikkelen omhandler et kjemisk fenomen. For den grammatikalske termen, se Reduksjon (grammatikk) Reduksjon er en kjemisk reaksjon der oksidasjonstallet til et atom minker. Den mest kjente reduksjonen skjer ved at et stoff mottar elektroner som vist i reaksjonen under: S2O82- + Pb ? 2SO42- + Pb2+ Her er det S2O82- som blir redusert og det kan en se i halvreaksjonen som er vist under: S2O82- + 2e- ? 2SO42- På venstre siden av reaksjonslikningen er oksidasjonstallet til S = +VII og på høyre siden er oksidasjonstallet til S = +VI.
Example:
 1. At en del foresatte til barn med barnehaveplass har varslet betalingsboikott og unnlater å betale sin gjeld til Oslo kommune, kan medføre en reduksjon av barnehavetilbudet i byen.
 2. Dette viser jo nettopp til en sannsynlig stopp eller reduksjon for noen / alle.
 3. En reduksjon i renten for en person med 300 000 kr. i lån og gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ville gitt vedkommende 1500 kr. mer å rutte med i året.
 4. Et av de viktigste og mest iøynefallende resultater av regjeringen Willochs politikk er den betydelige reduksjon av prisstigningen.
 5. Så vidt jeg kan se innebærer forslaget fra kredittforeningene at en økt andel av kredittilførselen til boliger skal gå gjennom kredittforetagendene og en mindre andel gjennom private banker med tilsvarende reduksjon av rammen for utlån fra bankene.
 6. Vi har foreslått reduksjon av skatter og avgifter, og hvorledes det kan virke inflasjonsdrivende, er for meg fremdeles en gåte.
 7. Warszawapaktlandene avviste torsdag et nytt utspill fra NATO med sikte på å få forhandlingene om en reduksjon av de konvensjonelle styrker i SentralEuropa ut av snart 11 års stillstand.
 8. Alkoholforbruket er siden 1977 gått tilbake med hele 20 prosent, og det er også påvist en reduksjon i sykdommer som har sammenheng med alkohol.
 9. At en del foresatte til barn med barnehaveplass har varslet betalingsboikott og unnlater å betale sin gjeld til Oslo kommune, kan medvirke til en reduksjon av barnehavetilbudet i byen, skriver barnehavesjef Ellinor Østen i forbindelse med en melding om nye rutiner for opptak til barnehaver.
 10. Betalingsboikotten har ikke medført noen markert reduksjon av innbetalinger av barnehaveavgiftene, opplyste barnehavesjef Ellinor Østen på et møte igår.
 11. Betalingsboikotten på flere av Oslos barnehaver har ikke medført en markert reduksjon av innbetalinger av barnehaveavgiftene, opplyste barnehavesjef Ellinor Østen på et møte arrangert av Oslobarnehavenes Foreldreforening igår.
 12. De vestlige lands forslag angående kjemiske våpen, samt diskusjonen om en reduksjon av konvensjonelle våpen og militære styrker i MellomEuropa, fortjente et skikkelig svar, ble det sagt.
 13. Den reduksjon av antallet stillinger som er foregått i min tid, er ikke skjedd ved oppsigelser.
 14. Den utflatning vi nu kan forutse bør resultere i en reduksjon av eller iallfall en lavere vekst i importen, fremholder han.
 15. Det borgerlige stortingsflertallet har maktet å avvise meget av opposisjonens overbud, og dermed bidratt til en kraftig reduksjon i prisstigningen.
 16. Det er av avgjørende betydning at lønnsglidningen kan avta slik partene har forutsatt, sier finansminister Presthus, som henviser til beregninger som viser at en reduksjon i lønnsveksten på to prosent hvert år i tre år vil kunne styrke sysselsettingen med ca. 30 000 årsverk over trefire år.
 17. Det er derfor gledelig at Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet sammen så klart understreker at et forhandlingsresultat som medfører en reduksjon av den sovjetiske kjernefysiske trusel mot ØstEuropa, bare kan oppnås dersom NATOlandene står sammen om forhandlingsstrategien.
 18. Det er positivt at skattekommisjonen går inn for en vesentlig reduksjon av fradragsordningene og at marginalskatten senkes for de aller fleste lønnstagergrupper.
 19. Det er skuffende at en organisasjon som Rederforbundet ved å bevilge en halv million til en av de foreslåtte høyskolene og foreslå en reduksjon på fire i forhold til Stortingets vedtak, skal få det som den vil overfor folkevalgte og administrasjon i Oslo.
 20. Det er særlig grunn til å merke seg at skattekommisjonen går inn for en vesentlig reduksjon av skatteprogresjonen, og ikke tar opp forslag om rentetak.
 21. Det har vært en forutsetning at VEASprosjektet skulle gi en reduksjon i antall septiktanker i Bærum.
 22. Det man fra norsk side er spesielt interessert i, er reduksjon av styrkenivået, sa utenriksminister Stray.
 23. Det pågår nå ingenting på myndighetsplan som innebærer en reduksjon av den skattemessige belastning på oljeselskapene.
 24. Det siste forslag til statsbudsjett la opp til en reduksjon på hele 243 000 vernepliktsdager.
 25. Det stemmer at vi har opplevd en forholdsvis betydelig reduksjon i efterspørselen efter markedslån.
 26. Dette i seg selv kunne varsle en tilsvarende økning i ulykkes tallet, men vi har altså opplevet en reduksjon i stedet.
 27. Disse utlånstallene styrker i hvert fall ikke argumentene for en administrativt bestemt reduksjon i utlånsrentene.
 28. Efter AUFs mening bør en reduksjon i antall vernepliktsdøgn skje gjennom kortere førstegangstjeneste.
 29. En reduksjon av produksjonen i Norge ville i seg selv bety minimalt for verdensmarkedet, sier statsministeren, som understreker at på grunn av de spesielle produksjonsforholdene i vårt land, er en regulering av norsk produksjon et helt annet problem enn i nesten alle andre oljeproduserende land.
Similar words:
norredaksjon
norrefusjon
norreaksjon
swereduktion
engrecursion
sweredaktion
norreflasjon
Your last searches:
 1. reduksjonLast searches

# NAL Term
1 Flag moskus
2 Flag husbyggnadsprojekt
3 Flag punksjon
4 Flag fullstoppad
5 Flag smekklås
6 Flag omkostnadskonto
7 Flag överdimensionerad
8 Flag förenkla alltför mycket
9 Flag sovrum
10 Flag klorofyll
11 Flag envenenamiento
12 Flag ärlighet
13 Flag brorson
14 Flag quebrar
15 Flag esculpir
16 Flag rollmops
17 Flag registrering
18 Flag omkostnadskonto

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 329 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2205 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 588 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1240 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4980 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1342 - seconds.

mobiltelefon