logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for rokke ved:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norrokke ved
enggeneral [?]: unsettle
spageneral [?]: trastornar
swegeneral [?]: oroa
Example:
 1. Små sidesprang kan true med å velte langvarige samliv, eller omfattende utroskap kan møtes av en rolig toleranse som ikke lar utroskapen rokke ved forholdet.
 2. Det eneste som kan rokke ved dette er å få oppdretterne til å skjerpe seg overfor kjøperne.
 3. Isommer går over 600 000 ungdommer arbeidsløse i Norden, og dette er en situasjon som kan komme til å rokke ved selve demokratiet.
 4. Man begynner muligens å rokke ved selve begrepet, men tilbake til tilstander slik vi hadde det i mellomkrigstiden da en tredjedel av vernepliktsmassen ble fritrukket for tjeneste, vil vi neppe oppleve.
 5. Men 95 prosent av norsk forskning vil neppe rokke ved verdens grunnvoller, mener dosent Gundersen.
 6. Vi har ikke tenkt å rokke ved avtalene som regulerer konkurransevilkårene i Norge.
 7. All verdens byfornyelse vil ikke rokke ved dette bilde.
 8. Bondevik mente det vil være mulig å se nærmere på enkeltforslag i innstillingen som kan slå uheldig ut, uten å rokke ved hovedtrekkene i innstillingen, som han mente er et godt grunnlag for en ny skattereform.
 9. Bortsett fra noen opprørske sjeler med nye og andre tanker i hodet, er derfor ingen interessert i å rokke ved systemet, særlig siden den innpå 15 år lange tørken har kjørt landet opp i store økonomiske problemer.
 10. De som idag har valgt å følge venstrekreftenes førerskap, er ikke villige til å innse at en nedbygging av vårt forsvar gjennom redusert verneplikt bare er første trinn i en utvikling som vil rokke ved maktbalansen i nordområdene.
 11. Debatten efter Lawsons minibudsjetttale og trontalen viser bare at den konservative regjering ikke er villig til å rokke ved sin stramme monetaristiske budsjettpolitikk selv om tallet på arbeidsløse fortsetter å stige efter vel fem år med Thatchers medisin.
 12. Den rettsmedisinske undersøkelse kommer neppe til å rokke ved vår rekonstruksjon av begivenhetene.
 13. Dersom søksmålet skulle føre frem, vil det rokke ved en rekke reguleringer i fiskeriene, og dermed også ved en av de mest sentrale deler av norsk fiskeripolitikk.
 14. Det har fra min side ikke vært tilsiktet å rokke ved Skånlands autoritet som en av våre fremste økonomer.
 15. Det har også vist seg at noen har latt seg kjøpe av Libyas leder Gadafi for å prøve å rokke ved stabiliteten i vårt samfunn.
 16. Dette er statsråd Bondevik, biskopene og mange andre kirkeledere klar over, og derfor er de meget på vakt når noen forsøker å rokke ved sentrale trossetninger i den kristne lære.
 17. Dette livsverk skal ingen Ronald Reagan eller annen amerikansk president få lov til å rokke ved.
 18. Direkte valg kunne innebære et faremoment da det ville bety en oppfordring til politisk strid. noe som kunne rokke ved koloniens stabilitet.
 19. Eiere skal ikke rokke ved den redaksjonelle linje som er grunnstenen i enhver redaksjons virksomhet.
 20. Eldstedatteren, bosatt i Texas, gjorde ham for ett års tid siden til en lykkelig bestefar, og selv om han skulle bli nasjonens huggestabbe nå, når vår pensjonsfremtid brettes ut, kan intet rokke ved den rollen.
 21. En slik oppfatning kan det være vanskelig å rokke ved, man kan bare be vedkommende om å akseptere at ikke alle deler dette syn.
 22. Flere av innlederne understreket at næringslivet ikke hadde planer om å rokke ved Televerkets monopolstilling når det gjelder riksnettet frem til den enkelte forbruker av elektroniske tjenester.
 23. Forlengelsen av de fire containerskipene vil ikke rokke ved ruteplanen for linjen.
 24. Fra hestesportens side er det vel mer blandede følelser over at Staten og andre offentlige institusjoner tar for stor del av rikstotokaken, men dette kan likevel ikke rokke ved det faktum at sporten over en 2årsperiode er tilført betydelige midler og at det er skapt en ny og bedre situasjon.
 25. Gratisprinsippet ved bibliotekutlån er det ikke planer om å rokke ved.
 26. HITTIL har det vært tverrpolitisk enighet i bystyret om at man ikke skal rokke ved Markagrensen.
 27. Han mente videre at det var helt uforståelig at statsbærende krefter våget å rokke ved Norges flaggskip på kontinentalsokkelen, enten det nå blir kalt vingeklipping, fristilling eller frisering.
 28. Hun fastslo at Regjeringen aldri vil foreta seg noe som kommer på tvers av aksepterte velferdsmål, og at ingen vil rokke ved det offentliges hovedrolle innen f.eks. helsevesen og sosialomsorg.
 29. Hvorvidt vi klarer å rokke ved disse innarbeidede rettigheter fra legenes side, skal være usagt, men vi roper i hvert fall et kraftig varsko, sier advokat Asbøll.
 30. I alle fall føler det instinktivt at det vil rokke ved dets posisjoner.
Similar words:
norrokke
norrokere
norrockeband
norrocke
norrotfeste
norronke
norrope på
Your last searches:
 1. rokke vedLast searches

# NAL Term
1 Flag falle
2 Flag lapp
3 Flag bust
4 Flag hoopla
5 Flag shoveling
6 Flag väntrum
7 Flag hänga löst
8 Flag utførlig
9 Flag kral
10 Flag turkisk
11 Flag discernimiento
12 Flag caldron
13 Flag utfylle
14 Flag dynamit
15 Flag syk
16 Flag facundia
17 Flag skatoll
18 Flag trilogi

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1978 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2370 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2667 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2184 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2796 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4534 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2825 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3305 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5909 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5512 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1619 - seconds.

mobiltelefon