logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sammenfallende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsammenfallende
engrom [n]: coincidence
råtnende [a]: decaying, putrefying, decomposing
sparom [n]: coincidencia [f]
råtnende [a]: en estado de putrefacción, en descomposición
swerom [n]: sammanfallande
råtnende [a]: sönderfallande
Synonyms:analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, lik, likeartet, motsvarende, overensstemmende, parallell, på lignende vis, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarende
Example:
 1. Beklageligvis er tidspunktet for bærmodning og den rikelige tid for sprøyting sammenfallende.
 2. De mange instansene har overlappende og tildels sammenfallende oppgaver.
 3. Et regelverk som setter grenser her og ikke tillater forskning mellom befruktede egg i nærheten av det svenskene synes å ville legge seg på, tror jeg også vil være sammenfallende med det syn de leger har, som til nå har drevet virksomheten, mente han.
 4. Jeg kan bare si at vi hadde en samtale, at vi dekket et vidt spektrum, at vi fant en rekke punkter hvor vi var dypt uenige og utvekslet synspunkter om disse motsetningene, at vi fant noen andre punkter hvor vi hadde mer sammenfallende syn, at vi hadde en bred diskusjon og at jeg mener en slik diskusjon er viktig.
 5. Samtidig med at vi er innstillet på å utbygge egen bedrift for større satsing også i bredden, mener vi det vil være riktig å samarbeide med andre bedrifter med sammenfallende interesser.
 6. Selv om det kan være grunn til å tro at slike grupperinger med sammenfallende interesser kanskje vil bestå av de samme personene, har de krav på å bli oppfattet som selvstendige, sier Langslet.
 7. Vi har sammenfallende interesse med OPEC om å holde en stabil oljeprisutvikling.
 8. AT en norsk borgerlig og en svensk sosialdemokratisk regjering har sammenfallende syn på de ødeleggende virkninger av en altfor høy bedriftsbeskatning, og at hr. Førde befinner seg utenfor denne virkelighet, har fått Arbeiderbladet til helt å gå av skinnene.
 9. Alt snakk om svinebinding til dette parti kan imidlertid ikke tildekke det faktum at de tre regjeringspartier har sammenfallende syn i en lang rekke saker, og at de vitterlig står samlet bak den politikk som føres.
 10. Arbeiderpartialliansen og Likudblokken, som idag deler regjeringsmakten, har ikke sammenfallende syn i spørsmålet om å finne en fredelig løsning av konflikten mellom jøder og arabere.
 11. Arbeiderpartiet og Venstre har i denne stortingsperiode i større grad enn tidligere hatt sammenfallende standpunkter og ved ordførervalgene efter fjorårets kommunevalg har Venstre støttet flere Ap.kandidater enn før.
 12. Aseas erfaringer i kjernekraft og på robotsiden er sammenfallende med store offshoreoppdrag.
 13. At de oppfatninger jeg har som prest, er sammenfallende med dem jeg har som privatmenneske.
 14. Bare 60 prosent av fjerntogene var i rute i juni, og driftsdirektør Yngve Pedersen opplyser til Aftenposten at dette må tilskrives en rekke sammenfallende omstendigheter.
 15. CubaSovjets syn på atomvåpen er jo ganske sammenfallende med NTAs - kanhende dreide det seg om økonomisk bistand ?
 16. DE sammenfallende amerikanskkinesiske interesser springer først og fremst ut av det konfliktladede forhold som både USA og Kina har til SovjetUnionen.
 17. Da admiral Owrens oppfatning, særlig av våre fartøyers våpenbruk, ikke er helt sammenfallende med den operative virkelighet som Sjøforsvaret idag arbeider i, kan det være nødvendig med et par presiseringer.
 18. Da den svenske forsvarskommisjon gjennomførte et ikke offentliggjort besøk i Norge i november, ble den slått av hvor sammenfallende problemene er, efter hva jeg har forstått.
 19. Da disse erfaringene er sterkt sammenfallende med bl.a. sykepleieres vurdering av situasjonen, er det vanskelig å tenke seg at standpunktene våre er grunnløse.
 20. Da han senere, i slutten av 1960årene, trakk Frankrike ut av det militære samarbeide i NATO og forlangte at NATOs hovedkvarter skulle ut av hans land, gjorde han det enda klarere at franske og amerikanske interesser ikke var sammenfallende, slik han så det.
 21. Da har den også i mangt og meget sammenfallende interesser med marxismen, og det er ikke så overraskende at sandinistene fra tid til annen stemples som marxister.
 22. De i tid sammenfallende mange observasjoner av fremmed undervannsaktivitet i både norske og svenske farvann understreker dette.
 23. De oppnår henholdsvis 39 og 28,6 pst. Disse - og tallene for andre partier - er i sin tendens så å si sammenfallende med siste måling fra NOI.
 24. De store endringene på 70tallet da mange kvinner gikk ut i yrkeslivet og antallet enehusholdninger steg, har ført til at åpningstidene i dag er sammenfallende med arbeidstiden til en stor del av de yrkesaktive.
 25. De tanker som er fremkastet gjennom de fransktyske samtaler om Den vesteuropeiske union kan nok ha visse trekk som ikke nødvendigvis er sammenfallende med våre egne sikkerhetspolitiske interesser.
 26. De to eneste punkter hvor de østlige og vestlige talsmenn hadde sammenfallende syn, var i ønsket om å skape garantier mot overraskelsesangrep, og i løftet om å arbeide for en avtale som forbyr kjemiske våpen.
 27. De to norske selskapenes meldinger om deres respektive forhold til utenlandske dataleverandører kom på sammenfallende pressekonferanser på ulike steder i Oslo tidligere i uken.
 28. De to statsministre har også sammenfallende syn i spørsmålet om på hvilke områder de to land i fremtiden kan samarbeide best.
 29. De tyske og franske perspektivene munner ut i sammenfallende konklusjoner.
 30. Den norske innlesningen skal være helt sammenfallende - synkron med leppebevegelsene til de tegnede figurene.
Similar words:
norsammenkallende
swesammanfallande
norsammenflytende
norsammenkoblende
swesammankallande
norsammenfalle
norsammenflette
Your last searches:
 1. sammenfallendeLast searches

# NAL Term
1 Flag barnpiga
2 Flag strupehode
3 Flag backup
4 Flag perfidy
5 Flag drikkelag
6 Flag lakei
7 Flag usurario
8 Flag vildhet
9 Flag skapelse
10 Flag allehelgensaften
11 Flag hjertepasient
12 Flag momma
13 Flag noon
14 Flag unbiasedly
15 Flag gaffe
16 Flag coto
17 Flag shattering
18 Flag blåskatarr

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1266 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1492 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1748 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1492 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2106 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3471 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2158 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2469 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4931 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4863 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1761 - seconds.

mobiltelefon