logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for samsvar:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsamsvar
enggeneral [?]: compliance
spageneral [?]: cumplimiento
swegeneral [?]: efterlevnad
Synonyms:balanse, enighet, formlikhet, gjenklang, harmoni, identitet, konformitet, kongruens, korrelasjon, korrespondanse, likevekt, likhet, motsvarighet, overensstemmelse, proporsjonalitet, symmetri
Derived terms:i samsvar med, samsvare, samsvarende
Example:
 1. All erfaring tilsier at Regjeringen må gå foran og satse offensivt - gjerne i samsvar med private og lokale aktører.
 2. Alle samfunnsgrupper må få et tilbud om religionsundervisning i samsvar med sin tro og sitt livssyn.
 3. Det må ikke praktiseres rutiner eller fastsettes interne bestemmelser som begrenser pasientenes rett til å leve i samsvar med sitt livssyn, sin moral og sin religion.
 4. Elevene har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid.
 5. Færre elever pr. lærer har vi forlengst lansert som et av de viktigste tiltak å satse på for å kunne gi elevene et bedre tilbud i samsvar med evner og forutsetninger.
 6. Men det burde nå engang være rimelig ut fra demokratisk tankegang å også gi små partier en representasjon på Stortinget noenlunde i samsvar med deres oppslutning hos velgerne.
 7. Vi aksepterer uenigheten på disse punktene, og denne uenigheten arter seg ikke som noe samarbeidsproblem, sier Bondevik til VG 11. okt. Mitt foredrag på Lillehammer er forøvrig i fullt samsvar med utkastet til nytt Høyreprogram, som faktisk heller ikke er forelagt Kr.F til godkjennelse !
 8. De fleste henrettelser som ble utført i verden i 1983, ble fullbyrdet efter retterganger som ikke var i samsvar med internasjonale bestemmelser, opplyser menneskerettighetsorganisasjo nen Amnesty International.
 9. Svikaktig og ikke i samsvar med virkeligheten, lød dommen i Oslo byrett da en mann fra Ås fremsatte krav om utbetaling av 475 000 kroner efter en brann i Nordby i Ås kommune i april 1980.
 10. Alle samfunnsgrupper må få et tilbud om religionsundervisning i samsvar med sin egen tro og livssyn.
 11. Dere nordmenn må da gå amok når dere kommer til England dersom lønningene deres er i samsvar med prisnivået, sier Helen som gjerne skulle hatt med seg en heilnorsk kofte i kofferten når hun forlater landet.
 12. Det bør være samsvar mellom aktive kvinnemedlemmer og antall kvinner i styrer og utvalg.
 13. Det er idag ikke samsvar mellom politikernes mål i boligpolitikken og det de gjør for å gjennomføre dem, sa fungerende direktør Ivar O. Hansen i Norske Boligbyggelags Landsforbund da forbundets representantskap igår åpnet sitt årsmøte i Førde.
 14. Det er imidlertid flere mulige straffereaksjoner å bruke dersom det legges frem bevis for at våre soldater ikke har oppført seg i samsvar med loven.
 15. Det er samsvar mellom Geir Myhre og vidnenes forklaring.
 16. Det er viktig med samsvar mellom liv og lære.
 17. Dette er gledelig, men samtidig understreker det betydningen av at det maskinelle utstyr som anvendes må være i samsvar med hva man møter i bedriftene.
 18. Dette skulle tilsi at en radikalisering av Arbeiderpartiets politikk når det gjelder den kristne oppdragelsestradisjon i skole og barnehave neppe er i samsvar med Ap.velgernes ønsker, heter det.
 19. En har i denne saken vurdert de nasjonale og regionale målsetninger opp mot søkernes interesse av å realisere utbyggingstiltaket i samsvar med søknaden.
 20. En tradisjonell solidarisk lønnspolitikk er idag ikke i samsvar med markedssituasjonen og fortjener neppe betegnelsen solidarisk, var en annen av Andersens konklusjoner.
 21. Fagbevegelsens hovedoppgave nå må derfor bli å sikre at LOs medlemmer får en kjøpekraftsutvikling i samsvar med det LOs representantskap har forutsatt.
 22. Folk som på fredelig vis prøver å hindre utslipp som ikke er i samsvar med lovgivning og formannskapsvedtak, skal ikke straffes for at de demonstrerer.
 23. Fredensborgveien til Henrik Ibsenringen, i samsvar med Byplankontorets planer.
 24. Fremskrittspartiet har gang på gang påpekt at det er fullt mulig å prioritere slik at det blir samsvar mellom utgifter og inntekter.
 25. Føler du til enhver tid at din innflytelse innad i den store institusjon er i samsvar med den skyteskiveposisjon du befinner deg i utad ?
 26. Hvilke straffereaksjoner som i virkeligheten anvendes er en helt annen historie og er i dårlig samsvar med de eksisterende strafferammer.
 27. Hvis Arve Johnsen ble riktig sitert, var hans uttalelser uheldige og ikke i samsvar med fakta, sa Smith.
 28. I samsvar med de prinsipper og idealer som lå til grunn da Andrej Sakharov ble tildelt Nobels fredspris, anser komiteen det som en plikt i denne spesielle situasjon å be om at Andrej Sakharov og Jelena Bonner må gis tillatelse til å forlate Sovjet om de måtte ønske det, heter det i brevet.
 29. Jeg har ingen personlige erfaringer med negativt fortegn overfor pressen, men jeg har nok bemerket at overskrifter ikke alltid er helt i samsvar med kritikkens innhold.
 30. Pengene vil bli betalt ut i samsvar med det internsajonale friidrettsforbundets bestemmelser, sier Lebow, som venter at det ikke vil bli bare lett å fremskaffe denne halve millionen dollar.
Similar words:
engsamovar
norsamovar
spasamovar
swesamovar
norsamsvare
norsansbar
spasalivar
Your last searches:
 1. samsvarLast searches

# NAL Term
1 Flag bank note
2 Flag stamp as
3 Flag eclecticism
4 Flag etat
5 Flag sien
6 Flag ready money
7 Flag sittevogn
8 Flag quarry
9 Flag frasere
10 Flag fichar
11 Flag rast
12 Flag desguace
13 Flag jocundo
14 Flag grievance
15 Flag øve
16 Flag reef
17 Flag exorbitant price
18 Flag remarks

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1932 - seconds.

mobiltelefon