logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skatte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskatte
enggeneral [v]: assess, pay taxes, appreciate
spageneral [v]: evaluar, pagar impuestos, apreciar
swegeneral [v]: granska
Synonyms:akte, anse, anslå, bedømme, beregne, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurdere
Derived terms:beskatte, inndrive skatter, legge på skatter, uskattelig, overskatte, pålegge skatter, skatte høyt, skattebetaler, skatteflukt, skattefri, skatteparadis, skattepliktig, skatteterskel, skattekammer, skattemester, skatteskyldig, statens inntekt av direkte og indirekte skatter, underskatte, oppskatte, oppskattet, oppskattende, overbeskatte, skattemessig, skatten min, skatter, skattet, skattefut, skatteinnkrever, skattemyndighet, skattevesen
Example:
 1. Videre må sikring mot diskriminering av ekteskapet sammenlignet med andre samlivsformer være et overordnet mål ved utviklingen av skatte og trygdesystemet.
 2. Det er behov for å innarbeide klare hjemler i ligningsloven, men vi vil også se nærmere på om samarbeidsrutinene mellom skatte og valutamyndighetene kan bedres, sier Husabø.
 3. Det sier seg selv at de erfaringer vi i praksis har høstet av målrettede, moderate skatte og avgiftslettelser vil bli retningsgivende for vår behandling av Skattekommisjonens innstilling.
 4. For denne eiendommen måtte Majala skatte av en formue på 5,2 millioner kroner.
 5. Jeg anser en dom med tilbakevirkende kraft utover det siste ligningsåret for å være håpløs å efterleve for ligningskontorene, sier ekspedisjonssjef Ole Kalgaard i Finansdepartementets skatte og lovavdeling.
 6. Momsen er selve hjørnestenen i skatte og avgiftssystemet.
 7. Målet for Høyres skattepolitikk er å redusere det totale skatte og avgiftstrykk i Norge, heter det videre i programutkastet.
 8. Presthus viser til at inntektsskatten økte efter at momsen ble innført, til tross for at man på forhånd var blitt enige om at den totale skatte og avgiftsbelastning ikke skulle bli større.
 9. Regjeringen har lykkes med å forene reduksjoner i skatte og avgiftstrykket med nødvendig styrkelse av kommuneøkonomien og helse og sosialsektoren, heter det i en uttalelse.
 10. A. Plikten til å betale skatt og folketrygdavgift følger ikke av arbeidsmiljøloven, men av henholdsvis skatte og trygdelovgivningen.
 11. Advokat Harboe skriver at tjenestemenn innen skatteetaten må ha brutt sin taushetsplikt når presse og kringkasting ofte kan opplyse om navngitte personers skatte og avgiftsforhold.
 12. Allerede i 1971 var både de direkte skatter og det samlede skatte og avgiftstrykk sterkere enn i 1969.
 13. Arbeiderpartiet, SV og Venstre vil gå lengst i retning av å skatte ektefeller som individer, mens Kr.F. på sin side ønsker at man mest mulig ser familien som en enhet i skattepolitikken.
 14. Arbeiderpartiet har foreslått at kommunens inntekter må styrkes ved drastiske skatte - og avgiftsforhøyelser.
 15. Arbeiderpartiet legger vekt på at Oslo kommune må være villig til å øke kommunens inntekter ved skatte og avgiftsforhøyelser.
 16. Argumentet hans er at vellykket markedsføring av Norge som reisemål kan gi Staten så store ekstra skatte og avgiftsinntekter at prosjektet faktisk kan bli statsfinansielt selvbærende - ja, det kan endog vise seg å være lønnsomt for Staten å drive turistmarkedsføring !
 17. Av mer konkrete ting vil de fleste økonomer se et behov for å avvikle næringsstøtten, for å foreta store endringer i skatte og overføringssystemet, og for å bringe reallønnsnivået og norske bedrifters reallønnsevne mer i samsvar med hverandre.
 18. Av mer lokalpregede saker trekker Venstres førstekandidat i Oslo frem saker som høyere skatte øre, øket støtte til kollektivtransport og utbedring av eldre boliger.
 19. Bankforeningen og Forsikringsforbundet er blitt nøye med å vokte hverandres rammebetingelser, for å påse at myndighetene er tilstrekkelig konkurransenøytrale i bruken av skatte og kredittpolitiske virkemidler.
 20. Beregninger som er gjort, viser at med de gjeldende skatte og avskrivningsregler gir dagens rente og inflasjonsnivå bare et beskjedent krav til reell avkastning på prosjekter som skal lånefinansieres.
 21. Bl.a. gjennom skatte og prispolitikken er det lagt et grunnlag for fortsatt avtagende kostnadsvekst og lavere prisstigning i 1984.
 22. Bondevik understreket forøvrig der at partiet er innstilt på å oppnå tverrpolitisk enighet om skatte og trygdepolitikken - to store saker som vil prege den politiske dagsorden fremover.
 23. Bystyrets borgerlige flertall var imidlertid ikke villige til å ta i bruk store skatte og avgiftsøkninger, men det er enstemmighet i Oslo bystyre om at Staten i sine økonomiske overføringer bør likestille Oslo med landets øvrige fylker og kommuner.
 24. Carl I. Hagen spør handelsministeren om rederinæringen vil bli likestillet med industrien når det gjelder uteetablering i forhold til norske skatte og valutalover.
 25. Da erstattet man omsetningsavgiften på 13,64 pst. med en merverdiavgift på 20 pst. Til gjengjeld ble inntektsskatten redusert, slik at samlet skatte og avgiftstrykk ble omtrent uendret.
 26. De ansatte har meldt flytting til Øyer kommune, sier Wistrøm, men det går en stund før de kan skatte til Øyer kommune.
 27. Den sosialdemokratiske regjeringens andre budsjett efter maktovertagelsen innholder ingen forslag om skatte og avgiftsøkninger.
 28. Derfor blir det et spørsmål om å utforme tiltakene slik at de får en sterkere omfordelingseffekt, sa Hansen, som særlig tok til orde for å bruke skatte og avgiftspolitikken i denne sammenheng.
 29. Derfor bør NFFs amatørregler fjernes og de som ønsker å betale sine spillere godtgjørelser, bør tegne nonamatørkontrakter og skatte på vanlig måte, sier Grotmol.
 30. Det er besluttet at utenlandske sjøfolk på norske uteregistrete skip ikke behøver å skatte til Norge.
Similar words:
engskate
norskate
norskatt
norskatt-
norskatte
norskatter
norskattet
Your last searches:
 1. skatte


Skatte was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) skatte
Gerundio: skattende
Past participle: skattet
Indikative
1. Present
 • jeg
  skatter
 • du
  skatter
 • han
  skatter
 • vi
  skatter
 • dere
  skatter
 • de
  skatter
8. Perfect
 • jeg
  har skattet
 • du
  har skattet
 • han
  har skattet
 • vi
  har skattet
 • dere
  har skattet
 • de
  har skattet
2. Imperfect
 • jeg
  skattet
 • du
  skattet
 • han
  skattet
 • vi
  skattet
 • dere
  skattet
 • de
  skattet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde skattet
 • du
  hadde skattet
 • han
  hadde skattet
 • vi
  hadde skattet
 • dere
  hadde skattet
 • de
  hadde skattet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal skatte
 • du
  vil/skal skatte
 • han
  vil/skal skatte
 • vi
  vil/skal skatte
 • dere
  vil/skal skatte
 • de
  vil/skal skatte
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha skattet
 • du
  vil/skal ha skattet
 • han
  vil/skal ha skattet
 • vi
  vil/skal ha skattet
 • dere
  vil/skal ha skattet
 • de
  vil/skal ha skattet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle skatte
 • du
  ville/skulle skatte
 • han
  ville/skulle skatte
 • vi
  ville/skulle skatte
 • dere
  ville/skulle skatte
 • de
  ville/skulle skatte
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha skattet
 • du
  ville/skulle ha skattet
 • han
  ville/skulle ha skattet
 • vi
  ville/skulle ha skattet
 • dere
  ville/skulle ha skattet
 • de
  ville/skulle ha skattet
Imperative
Affirmative
 • du
  skatt!
 • vi
  La oss skatte!
 • dere
  skatt!
Negative
 • du
  ikke skatt! (skatt ikke)!
 • dere
  ikke skatt! (skatt ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag sjøsjuke
2 Flag bredbart pålägg
3 Flag piggsvin
4 Flag nedmolde
5 Flag ampliar
6 Flag longitude
7 Flag förtjust
8 Flag subrutina
9 Flag dumbness
10 Flag empapelar
11 Flag verbo
12 Flag nervousness
13 Flag needy
14 Flag effective
15 Flag violin
16 Flag enhörning
17 Flag være mye ettersøkt
18 Flag polyglott

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 403 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7926 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1861 - seconds.

mobiltelefon