logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for skrift:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskrift
enggeneral [n]: lettering
alphabet [n]: script
litteratur [n]: piece of writing, written work
spageneral [n]: letras [fp]
alphabet [n]: escritura [f]
litteratur [n]: escrito [m]
swegeneral [n]: skrift
Synonyms:
 1. akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skriftstykke, skriv
 2. album, annonse, brosjyre, flygeblad, folder, hefte, innstikk, pamflett, publikasjon, reklame, reklamemateriell, småskrift, tekst, traktat, verk
 3. arbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, roman, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse
 4. blytyper, bokstav, håndskrift, skrevne ord, tegn
Derived terms:avfatte skriftlig, avskrift, skrifte, skriftestol, bønnskrift, Den Hellige Skrift, etterskrift, egen håndskrift, i henhold til forskriftene, forskrift, forskrifter, forskriftsmessig, gravskrift, handskrift, Hellige Skrift, innskrift, kjempeoverskrift, kileskrift, med forskrifter, noteskrift, overskrift, panteforskriftpantelåner, periodisk tidsskrift, Skriften, skriftlig, skriftlig kunngjøring, skriftlig overdratt, skriftlig bemyndiget, skriftrull, skriftsamling, skriftspråk, skriftstiller, skriftstilleri, speilskrift, tidsskrift, tidskriftanke, tidsskriftselger, tidsskrifthandler, tidsskriftsjargong, tidskriftkiosk, tidsskriftmagnat, tidsskriftpapir, tidsskriftutklipp, tidsskriftmagasin, utskrift, håndskrift, skriftfeste, fet skrift, muntlig tydning av den hellige skrift, oppskrift, [Show less / more]
Example:
 1. Garden var vel ikke så merkelig lell, men her ble det en veksttid for Alf Prøysen, hos et husbondsfolk som sjøl dyrket sangen og musikken, skriver Nils Johan Rud i Asker og Bærum Historielags siste skrift, som også er det 25. i rekken fra det driftige historielaget.
 2. Trass i fiksjonen om det blanke arket, skriv vi alltid på eitt tett virvar av gammal, usynleg skrift.
 3. Den som kan uttrykke seg klart i tale og skrift, kan vinne mange avgjørende seire.
 4. Historielaget har i sitt siste skrift lansert et nytt varemerke eller logo som det så fint heter.
 5. I sitt skrift Querela pacis, som vel helst kan oversettes med Diskusjon om fred, holder Erasmus fra Rotterdam de store fordeler det har å beholde fred opp mot en krigssituasjon.
 6. Og hva nedtegnes med sirlig skrift ?
 7. Vi har forsøkt alt fra ultrafiolett til infrarødt lys for å få frem tapt skrift, men det har vært nytteløst, forteller Kleve.
 8. Allerede tidlig i lutherdommens historie her i landet tok malerne til å forsyne prekestolenes fyllinger med evangelister, som skulle fortelle kirkegjengerne at forkynnelsens grunnlag var Den hellige skrift.
 9. Anklagen mot Sjolokhov ble fremsatt i bokform i 1974 i et skrift av en sovjetisk forfatter under psevdonymet D, utstyrt med forord av en nobelprisvinner fra samme kulturkrets, Aleksandr Solsjenitsyn.
 10. Arabisk skrift angir oljesøl og røyk.
 11. Aristoteles var den første til å finne mønsteret for virkningsfull tale eller skrift og til å sette dette i system.
 12. Beretningen om en bror og en søster i hver sin verden og deres mor er hentet fra et lite skrift, Vårt utviklingshemmede barn, som er skrevet av psykolog Sigvald Asheim.
 13. Bladet Dine Penger har ikke et overveiende politisk innhold, og kan derfor ikke fritas for moms, mener Det rådgivende utvalg for trykt skrift.
 14. Både i tegninger og skrift protesterte Tikkanen mot krig og vold, forsvarte minoriteter og latterliggjorde fordommer og hykleri.
 15. De fem kvinnene skal ha arbeidet ved to avdelinger ; i den ene trykkes skrift på plastemballasje ved høy temperatur, i den andre sveises plast emballasjen.
 16. De store plakatene vil bli laget i politiets egne farver - sort bunn og hvit skrift.
 17. Den amerikanske gruppen hevdet at pakkene både i skrift og farge var laget for å bli forvekslet med deres merke Marlboro.
 18. Den ene er et rom hvor det blir trykket skrift på plastemballasje ved høy temperatur.
 19. Den første skjedde da vi begynte å ta i bruk skrift og tegninger for å overføre informasjon.
 20. Den hellige skrift ble tolket annerledes enn det som var akseptert.
 21. Den siste kombinerer perforerte loddesporplater og annen innmat i TVapparater som ornamentikk og hieroglyfisk skrift i stramme monumenter, reist av mørk kork og glass.
 22. Den sovjetiske historikeren Oleg Rsjesjevskij, som har bidratt til kampanjen med et lite skrift om landgangen i Normandie, fikk bl.a. dette spørsmålet under en pressekonferanse i Moskva.
 23. Denne påminnelse fanger vår oppmerksomhet fra iøynefallende plakater med stor rød skrift.
 24. Derfor går et utvalg under ledelse av dosent Berge Furre inn for at også andre masseproduserte skal være gjenstand for den pliktavlevering som idag gjelder for trykt skrift.
 25. Derfor har også et skrift som Juristen i datasamhället, Nordisk årsbok för rättsinformatik 1984 et innhold og en bredde som gjør krav på oppmerksomhet.
 26. Det er en kombinsjon av tegnsprog, mimikk, munnbevegelser og skrift.
 27. Det er ikke nazismen, men dataalderen som Eitinger er opptatt av i sitt skrift.
 28. Det er ikke noe med liten skrift i polisen for å lure kunden.
 29. Det kan synes som, og noen frykter, at vi lever i en døende skrift og talekultur hvor andre visuelle sprog trenger ordet og skriften tilbake.
 30. Det pleier også bli resultatet når næringsdrivende ikke bare sverger til fri konkurranse i skrift og tale, men også praktiserer prinsippet.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norskift
sweskift
engskiff
engskirt
engskit
norskaft
norskifte
Your last searches:
 1. skriftLast searches

# NAL Term
1 Flag impurity
2 Flag electrostático
3 Flag awkward
4 Flag still-
5 Flag vedlevande insekter
6 Flag ex mujer
7 Flag war paint
8 Flag obturador
9 Flag sidvägg
10 Flag a.s.a.p.
11 Flag jaqueca
12 Flag an abundance of
13 Flag drag
14 Flag radius
15 Flag road
16 Flag motangrep
17 Flag ekstravasat
18 Flag overrekkelse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2039 - seconds.

mobiltelefon