logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for tabell:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nortabell
engmathematics [n]: table
spamathematics [n]: tabla [f]
swemathematics [n]: tabell
Synonyms:
 1. aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag
 2. diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, registrant, rulle, sekvens
Derived terms:multiplikasjonstabell, ordne i tabellform, tabellere, tabellering, tabelloppstilling, tidstabell, tabellarisere, oppstilling i tabellform, rutetabell
Example:
 1. Den første linje angir 1000 p.verdiene i siste tabell, og neste linje som er 10 pst. dårligere, og som altså alle skulle gi 900 p.
 2. Den tabell forteller i detalj skattetrekket for ulike nettoinntekter.
 3. Denne tabell, som er hentet fra Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag, viser partiets skatteopplegg sammenlignet med Regjeringens forslag til reelle skattelettelser for 1985.
 4. Derefter kan en bruke tall fra Nasjonalbudsjettets tabell 2.5 for lønnsvekst og salderingsproposisjonens tabell 1.9 for valutakursene.
 5. Dermed befinner Frisk seg fortsatt under sluttspillstreken på en meget jevn tabell.
 6. Dette fremgår av nedenstående tabell, som viser de direkte skatters, de indirekte skatters og summen av disses andel av brutto nasjonalproduktet for årene 19691973.
 7. Efter referater i avisene under 10kampen i OL i sommer i Los Angeles skal formannen i tabellkomiteen ha sagt at 1000poengverdiene i den nye tabell, som kommer neste år, vil bli hevet.
 8. En egen tabell viser ved hvilke temperaturer vi best oppbevarer de forskjellige frukt og grønnsaksortene.
 9. En tabell over europeiske land viser at for relativ timefortjeneste inklusive sosiale utgifter, er det bare Sveits som ligger over Norge.
 10. Folderen inneholder videre en tabell der man viser hva den effektive rente blir ved ulike nominelle rentesatser.
 11. For det annet vil en slik tabell fremme arbeidsinnsatsen.
 12. For kuriositets skyld har vi satt opp en tabell for kampene som er spilt efter nyttår, og i parentes efter klubbens navn, plasseringen efter siste serieomgang før jul.
 13. Her er det avsnitt om vindushistorie, råd om reparasjon av gamle vinduer og vindusfysikk med tabell over vindustypenes lyd og varmeisolasjonsevne.
 14. Her er det med en tabell, se utklippsbok.
 15. Her har Regjeringen i vedlegg 2 konkretisert vedtaket i en tabell.
 16. Hvert år gir Statistisk Sentralbyrå ut en stor statistikkpublikasjon om veitrafikkulykker som blant meget annet også har en tabell over hvordan ulykkene fordeler seg på døgnets timer.
 17. I årsbertningen vises det en tabell hvor det fremgår at 1983 var det ellevte på rad med vekst i omsetning og fortjeneste.
 18. Jeg har i den efterfølgende tabell stilt opp noen av de tall Sven T. Falck har beregnet og i kolonnen ved siden av de korrekte tallene.
 19. Jo - skriver Hytteliv - istedenfor sjokkavgifter i 10 000kroners klassen eller mer, er det utarbeidet en spesiell tabell som setter klart tak for justeringsmulighetene.
 20. Linje 6 i tabell 1 viser at det for ti år siden var et overskudd før lånetransaksjoner selv uten oljeinntektene.
 21. Men det er kanskje lettere å ta utgangspunkt i tabell 6c i innstillingen fra det tekniske beregningsutvalget ifjor.
 22. Men i de tilfeller hvor belastning og terminbetaling faller overens, kan man bruke overstående tabell for forskuddsrente for å finne den effektive renten.
 23. På en internasjonal tabell fra 1982 ligger Norge helt på bunnen i alkoholforbruk.
 24. På toppen av bruttoskatten kommer en nettoskatt på inntekt og progresjonsjusteringer hvert år efter en tabell på 1983nivå.
 25. Sammenligner man den foreliggende tabell for 1985 med den tabell som gjaldt for inntektsåret 1982, fremgår det klart hvor store skattelettelser Regjeringen har fått gjennom på disse årene.
 26. Ser vi litt nærmere på hva utgiftene til de såkalte overføringene går til, ser vi av tabell 2 at overføringer til alle formål har øket i den perioden vi ser på og tildels betydelig.
Results found in Swedish dictionary
swetabell
engmathematics [n]: table
normathematics [n]: tabell
spamathematics [n]: tabla [f]
Synonyms:
 1. disposition, förteckning, kompendium, lista, översikt, referat, register, sammandrag, tidsschema, utdrag
 2. index, innehållsförteckning, jordebok, karta, katalog, kompilation, nota, protokoll, rulla
Derived terms:elektronisk räknetabell, multiplikationstabell, ordna i tabellform, tabellera, tabellering, tabelluppställning, tidtabell
Wiki:Tabell är en överskådlig uppställning av fakta, ofta uppdelad i rader och kolumner, och ofta försedd med rubrik. Vanligen utgörs tabeller av beskrivande fakta som kan uttryckas med siffror, men även texttabeller förekommer.
Example:Snygg tabell.|En tabell över de sista 25 som vunnit.|En tabell över Whitewood-|Vi har tittat på tvåans tabell.|Se på höger tabell.|Vill du skriva treans tabell 100 gånger?|Ska vi öva åttans tabell?|Kanske nians tabell?
Similar words:
engtable
engtall
nortall
spatabla
sweta eld
swetagel
swetall
Your last searches:
 1. tabellLast searches

# NAL Term
1 Flag litterær
2 Flag despoti
3 Flag tubring
4 Flag kanalisera
5 Flag epigrammatisk
6 Flag precio desmedido
7 Flag utrustet med
8 Flag graph
9 Flag forutsigbar
10 Flag parpadear las luces
11 Flag seguidamente
12 Flag therapist
13 Flag testosterone
14 Flag komplikation
15 Flag assimilasjon
16 Flag fluorescerande lampa
17 Flag forutse
18 Flag slog away at

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1758 - seconds.

mobiltelefon